BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bury Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ zmian przeznaczenia gruntów na wzrost dochodów wybranych gmin podmiejskich
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 939, s. 323-332, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce
Keyword
Gmina, Dochody gminy, Podatek od nieruchomości, Podatek rolny
District, Local revenues, Property tax, Agricultural tax
Abstract
Gminy w Polsce czerpią dochody z różnych źródeł. Między innymi mogą - jako jedyne jednostki władzy publicznej obok Państwa - nakładać podatki. Najważniejsze spośród nich, to podatek od nieruchomości i podatek rolny. Podatek od nieruchomości jest pobierany od wszelkich gruntów i budynków (a także niektórych obiektów budowlanych nie związanych trwale z gruntem) oraz budowli służących działalności gospodarczej oprócz tych, które służą prowadzeniu działalności gospodarczej w rolnictwie i leśnictwie. Podatek rolny natomiast dotyczy wyłącznie gruntów użytkowanych rolniczo. Oba podatki mają niewątpliwie charakter majątkowy, aczkolwiek zawierają również elementy uwzględniające możliwości uzyskiwania przez podatnika przychodów. Chodzi tu o stawki, zróżnicowane w podatku od nieruchomości w zależności od przeznaczenia gruntów i budynków, a w podatku rolnym - w zależności od rodzaju użytku rolnego, położenia uwzględniającego warunki prowadzenia działalności gospodarczej i możliwości zbytu produktów, a wreszcie - jakości gleby. Istotna jest również podstawa wymiaru podatku: w podatku od nieruchomości jest to 1m2 powierzchni całkowitej (dla gruntów) lub użytkowej (dla budynków), natomiast w podatku rolnym jest to 1 ha przeliczeniowy (dla większości obszaru Polski niższy od ha fizycznego). To tak różne pod względem wielkości ujęcie podstawy zostało przyjęte jako motto niniejszego artykułu. Przedstawiono w nim kolejno: zmiany w znaczeniu obu podatków w tworzeniu budżetów gmin i zmiany w dochodach gmin w wielkościach realnych (pkt. 1), przyczyny tychże zmian (pkt 2) oraz te same zmiany na przykładzie dwóch gmin podkieleckich (pkt. 3). (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta... MP z lat 1991-1999.
  2. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, DU z lat 1991-1995 i 1997-1999.
  3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, DU 52, poz.268.
  4. Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym, DU 10, poz.53
  5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DU 80, poz.350.
  6. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, DU 114, poz. 494.
  7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania, DU 80, poz. 350.
  8. Ustawa z dnia 4 lipca 1996 r. o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody, DU 91, poz. 409.
  9. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o finansowaniu gmin, DU 149, poz. 704.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu