BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiernożycka-Sobejko Agnieszka (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Title
Keynes dobry na kryzys?
Is Keynes Good for Crisis?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 2010, nr 2, s. 35-42, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Recesja gospodarcza
Economic crisis, Economic recession
Note
summ..
Abstract
Trudno nie mówić o kryzysie, albo inaczej - o złej sytuacji w gospodarce polskiej, gdy daje się zaobserwować i odczuć mniejszy popyt na towary i usługi oraz coraz gorsze nastroje wśród społeczeństwa. Kryzys rozpoczyna się wtedy, gdy daje się zauważyć dość częste zjawisko zastępowalności dóbr podstawowych ich tańszymi zamiennikami. Swój triumf przeżywają dobra Giffena, których cena jest relatywnie niższa od innych substytutów lub gdy dane dobro nie ma bliskich substytutów (na przykład chleb), stąd popyt na nie rośnie. Z mikroekonomicznego punktu widzenia paradoks Giffena jest jednym z dwóch (obok paradoksu Veblena) przypadków zaprzeczających działaniu krzywej popytu, według której wzrost ceny danego dobra powoduje spadek popytu na to dobro1. Dobra Giffena, a także inne dobra podrzędne, na które rośnie popyt pod wpływem spadku dochodów społeczeństwa, są obecnie dobrami pożądanymi przez część tych nabywców, którzy w wyniku pogarszającej się sytuacji na rynkach światowych, powiązanych pośrednio bądź bezpośrednio z rynkiem polskim, musieli ograniczyć swoje wydatki konsumpcyjne, nie wspominając już o oszczędnościach czy inwestycjach. (fragment tekstu)

The current situation in the global economy is not very optimistic. The collapse of financial markets has been leading the economy of many countries into recession. Views on the fight against economic decline divided economies of different countries. Some save themselves by flooding the market with large sums of money and increasing the budget deficit, while the other countries watch not to increase the deficit. Who has the right? We can hear again the discussions that took place in the 30's of the previous century - between neoclassical school and the school represented by JM Keynes. According to the popular view, it is the application of methods proposed by Keynes - the great public works, military expenditure, escaped in the 30's global economy from the collapse. Is this time will be the same? Or should we wait believing that everything will arrange the "invisible hand of the market"? Which effect will we obtain by applying the principles of one of the school we will be able to watch after the end of the battles fought out with the prevailing economic recession. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Elementarne zagadnienia ekonomii, red. R. Milewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 2. Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2003.
 3. Grzywacz W., Ekonomiści i systemy ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2005.
 4. Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 5. Mikroekonomia, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 6. Obrębski T., Funkcje siły roboczej w rozwoju społeczno-gospodarczym, w: Wpływ czynnika ludzkiego na wzrost gospodarczy, PWN, Łódź 1975.
 7. Orłowski W.M., Rządzie rządź, "Polityka" 2009, nr 32.
 8. Próchnicki L., Makroekonomia, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2002.
 9. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 10. Spychalski G.B., Zarys historii myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Łódź 1999.
 11. Stackelberg K., Hahne U., Teorie rozwoju regionalnego, [w:] Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne, red. S. Golinowska, Raport IPiSS, Warszawa 1998, z. 16.
 12. Unolt J., Ekonomiczne problemy rynku pracy, Biblioteka Pracownika Socjalnego "Śląsk", Katowice 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
2081-9579
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu