BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemiński Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Działalność pozarolnicza ludności rolniczej
Non-Agricultural Activity of the Agricultural Population
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 251-257, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Ludność wiejska, Gospodarstwa rolne, Działalność gospodarcza, Przedsiębiorczość
Rural population, Arable farm, Business activity, Entrepreneurship
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaprezentowano kwestie przedsiębiorczości podejmowanej przez ludność rolniczą. Problem przedstawiono w ujęciu ogółu gospodarstw rolnych, w których równolegle prowadzono pozarolniczą działalność gospodarczą. Następnie na przykładzie województwa wielkopolskiego przedstawiono aktywność ludności rolniczej w podejmowaniu działalności pozarolniczej w ramach PROW 2007-2013, w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Z przeprowadzonej analizy wynika, że zjawisko zdywersyfikowania działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych pozostaje na niskim poziomie w kraju. Na przykładzie gospodarstw województwa wielkopolskiego można stwierdzić, że zdecydowana większość środków służy wsparciu przede wszystkim jednego rodzaju usług, mianowicie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa (2/3 ogółu projektów, 2/3 ogółu środków pieniężnych). (abstrakt oryginalny)

The issues of entrepreneurship among agricultural population was discussed in the paper. The problem was presented in terms of the total number of farms, which were involved in non-agricultural activity at the same time. Then, the activity of agricultural population from Wielkopolska region in undertaking nonagricultural activities in the framework of the RDP 2007-2013, under the measure "Diversification into non-agricultural activities" was discussed. The analysis shows that the phenomenon of diversification of economic activities in agricultural farms is at the low level in the country. Based on the example of farms from Wielkopolska region we can say that the majority of the EU support is primarily allocated for one type of services, i.e. services for agricultural farms or forestry (2/3 of all projects, 2/3 of the total funds). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza działalności gospodarczych prowadzonych na terenie wiejskim. Unia Europejska - Polska - Podregion Legnicki. 2008: ZPORR-EFS.
  2. Charakterystyka gospodarstw rolnych. 2007: GUS, Warszawa.
  3. Durand G., Huylenbroek G. 2003: Multifunctionality and rural development: A general framework. Pp. 1-16. in Huylenbroeck, G. van & G. Duran (eds.), Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development, Ashgate, Aldershot, UK.
  4. Drygas M. 2011: Przedsiębiorczość na tle zmian społecznych na wsi, sposoby wzmacniania pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym, [W:] Potencjał obszarów wiejskich szansa rozwoju, Forum Debaty Publicznej, Warszawa.
  5. Poczta W. 2010: Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji do UE i jej determinanty jako przesłanka rozwoju rolnictwa, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 3.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu