BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikorska Daria (Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku), Wielewska Izabela (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Zmiany w podejściu do edukacji mieszkańców obszarów wiejskich jako skutek integracji z Unią Europejską
Changes in the Approach of Residents of Rural Areas Towards Education, as a Result of the European Union Integration
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 265-270, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Edukacja, Poziom edukacji, Wyrównywanie szans edukacyjnych
Rural areas, Education, Level of education, Equal educational opportunities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono zmiany w podejściu do edukacji mieszkańców obszarów wiejskich jako skutku integracji z Unią Europejską. Populację badawczą stanowiło 214 nauczycieli mieszkających i pracujących na obszarach wiejskich województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. Mieszkańcy obszarów wiejskich są w większym stopniu niż mieszkańcy miast narażeni na trudności w swojej edukacyjnej karierze. Konieczne stało się wyrównywanie szans edukacyjnych tego środowiska oraz wspomaganie oddolnych inicjatyw edukacyjnych. Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego "Kapitał Ludzki" dofinansowuje różnego rodzaju projekty. W latach 2007-2013 w dyspozycji kompetentnych organów było 369,8 mln euro na ten cel. (abstrakt oryginalny)

Education of the residents of rural areas leaves a lot to be desired. This applies not only to the level of education, but also its accessibility for children, teenagers and adults. The situation improved slightly when Poland joined the EU structures. The European funds are to encourage the rural residents to self-organize and undertake invention-filled actions for the improvement of the educational offer in rural areas. As a result, the differences in accessibility to education between the city and the country should diminish. Additional language, IT or sports courses and activities should be organized at schools. The state should support financially the rural schools and assign more funds for extra-curricular activities which enhance and expand knowledge and skills. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Delors J. 1998: Edukacja. W niej jest ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa, s. 14.
  2. Lubowiecka J. 2003: Czynniki środowiskowe a szanse edukacyjne najmłodszych mieszkańców wsi [W:] R. Piwowarski (red.), Dziecko - nauczyciel - rodzice. Konteksty edukacyjne, Wyd.awnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 21-34.
  3. Marchlewski W. 2011: Organizacja wychowania przedszkolnego na terenach wiejskich, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, s. 25.
  4. Olczak A. 2010: Edukacja przedszkolna inwestycją w rozwój jednostki i społeczeństwa, [W:] M. Kowalski, A. Olczak (red.), Edukacja w przebiegu życia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s, 129-140.
  5. Pawlak R. 2005: Wyrównywanie szans edukacyjnych a polska reforma edukacji, Kultura i Edukacja, nr 1, s. 58-72.
  6. Przybyłka A. 2010: System edukacji wobec potrzeb rynku pracy, [W:] S. Korenik, A. Dybała (red.), Rola państwa w gospodarce rynkowej na progu XXI wieku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 102, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 76-87.
  7. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. 2012: GUS, Warszawa, s. 193.
  8. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w ostatnich latach http://www.men.gov.pl, dostęp 12.03.2013.
  9. Wielewska I., Sikorska D. 2005: Wiedza i jej upowszechnianie nośnikiem rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich województwa pomorskiego, [W:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Wyd. SGGW, Warszawa, s. 593-603.
  10. Zajdel K. 2010: Znaczenie edukacji w środowisku wiejskiej społeczności lokalnej, [W:] M. Kowalski, A. Olczak (red.), Edukacja w przebiegu życia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 41-49.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu