BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Holecki Tomasz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Bocionek Agata (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Title
Weryfikacja prawa pacjenta do świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych
The Verification of Patient's Rights to Medical Services Financed from Public Funds
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 199, s. 66-74, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013
Keyword
Świadczenia zdrowotne, Finansowanie ochrony zdrowia, Opieka zdrowotna, Prawo ochrony zdrowia, Ubezpieczenia zdrowotne
Health care benefits, Health care financing, Health care, Health protection law, Health care insurance
Note
summ.
Company
Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ)
Abstract
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej władze publiczne mają obowiązek zapewnić równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych każdemu obywatelowi, niezależnie od jego sytuacji materialnej. Zapis Konstytucji stał się fundamentem do stworzenia szczegółowych przepisów charakteryzujących warunki i zakres udzielania świadczeń, zgodnie z którymi w polskim systemie opieki zdrowotnej podstawową zasadą decydującą o dostępie do świadczeń finansowanych przez publicznego płatnika jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Aktem prawnym regulującym wspomnianą zasadę jest Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która charakteryzuje kryteria decydujące o dostępie do świadczeń opłacanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub budżet państwa w zakresie środków pozostających w dyspozycji właściwego ministra. W procesie realizacji umów, w które są zaangażowane co najmniej trzy strony transakcji: płatnik instytucjonalny, świadczeniodawca, świadczeniobiorca, a czasem również organ administracji publicznej, dochodzi do stałych napięć i nieporozumień formalno-prawnych. Opracowanie przedstawia i systematyzuje mechanizmy związane ze sposobem weryfikacji praw pacjenta do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w kontekście funkcjonalnym. (fragment tekstu)

In the Polish health care system, the basic principle conditioning the access to public services financed from the public founds is the possession of proper entitlements. The study presents and systematizes the mechanisms related to ways of verification of patients entitlements to benefits financed from public funds in accordance with applicable laws. It describes the duties and powers of a service provider, beneficiary, and the process of information exchange with the principles of validation and verification of reporting data prepared by the National Health Fund. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
  2. Portal Świadczeniodawcy, Global Services sp. z o.o., 2011.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 801.
  4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484.
  5. Sprawozdanie z działalności NFZ za 2009 r.
  6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Dz. U. 2003 r. Nr 128 poz. 1175.
  7. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027.
  9. Ustawa z dnia 7 września 2007 o Karcie Polaka. Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 305.
  10. Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne (nr 72/2011/DSOZ).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu