BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sitek Marcin (University of Social Sciences, Poland)
Title
Facility Management as a Concept to Support Real Estate Management
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2015, t. 16, z. 1, s. 141-160, tab., wykr., bibliogr. 24 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
The Financial and Economic Aspects of Modern Management
Keyword
Nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Strategia zarządzania, Kompleksowa obsługa nieruchomości
Real estate, Real estate management, Management strategy, Facility management
Note
summ.
Abstract
The focus of the study is on contemporary concept of Facility Management (FM) that supports processes of management, especially real estate management. The study attempted to analyse the assumptions of standardization of real estate management within the FM concept. Analysis of the situation in the real estate market in Poland in 2013 showed the necessity of implementation of effective management, which concerns not only investment projects, but, particularly, the area of management of facilities and innovations, and taking measures aimed at increasing the value of real estate. The role and opportunities offered by certain contemporary methods of real estate management (benchmarking and outsourcing) have been discussed, particularly in terms of management of auxiliary processes. The study presented situation in the local construction sector and developer enterprises in Poland, particularly in terms of taking measures concerning formation of demand and customer preferences in the real estate market. The results obtained in the study were used to analyse situation in the market of real estate in Częstochowa, Poland, stimulated directly by tendencies observed in this local market and suggest the necessity of proper management of auxiliary processes, which will substantially contribute to improvement of enterprises' operation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annual benchmarking report 2012 - downloaded on October 17, 2013.
 2. Bartusik K. (2004), Przegląd współczesnych koncepcji w zarządzaniu rozwojem firmy, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", z. 5.
 3. Dziedzic D., Szymańska A.J. (2011), Marketing transakcji a marketing relacji, "Zeszyty Naukowe WSEI w Krakowie", nr 7.
 4. Foryś I., Brach T. (2006), Zarządzanie zasobem korporacyjnym [in:] Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, ed. I. Foryś, Poltext, Warszawa.
 5. Karaszewski R. (1999), Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, Tonik, Toruń.
 6. Karlöf B., Östblom K. (1995), Benchmarking - równaj do najlepszych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 7. Krawiec F. (2009), Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa.
 8. Lipiec J. (1996), Reengineering - nowa koncepcja zarządzania?, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 4.
 9. Nalepka A. (2008), Przesłanki i zakres stosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 16, nr 1, Olsztyn.
 10. Nalepka A. (2012), Identyf kacja systemu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwa, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 20, nr 3, Olsztyn.
 11. NBP, Departament Stabilności Finansowej (2013), Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2013 r., http://www.nbp. pl/publikacje/rynek_nieruchomosci_2013.pdf; pobrano 10.11.2013
 12. Nogalski B., Walentynowicz P. (2004), Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego - próba oceny, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni", nr 7, Gdynia.
 13. Nowacki P. (2010), Outsourcing zarządzania nieruchomościami jednym z procesów pomocniczych w nowoczesnym przedsiębiorstwie, "Świat Nieruchomości", no 72.
 14. Penc J. (2002), Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 15. Pruszkowski L. (2012), Facility Management jako innowacyjna koncepcja zarządzania procesami pomocniczymi, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_ pdf_2012/p021.pdf; pobrano 05.06.2013.
 16. Rymarzak M. (2009), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 17. Sitek M. (2013), Wartość nieruchomości jako czynnik determinujący decyzje inwestycyjne w procesie zarządzania [in:] Wybrane problemy z teorii i praktyki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, red. nauk. Bogusława Ziółkowska, Częstochowa: Sekcja Wydaw. WZ PCzęst.
 18. Śmietana K. (2013), Benchmarking w zarządzaniu wartością nieruchomości przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64/1.
 19. Toffer A. (2006), Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz.
 20. Trocki M. (2001), Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 21. Williams B. (1996), Facilities Economics - Incorporating Premises Audits, Building Economics Bureau, London.
 22. Zarzadzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody (2000), K. Perechuda (ed), Placed, Warszawa.
 23. Zimniewicz K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 24. http://inwestor.msp.gov.pl/portal/si/338/21970/Polski_rynek_budowlany- _w_2012_roku_ocena_bieżącej_kondycji_i prognozy_na_przysz.html; downloaded on December 15, 2013.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu