BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trziszka Tadeusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Łukaszewicz Ewa (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Bobak Łukasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kowalczyk Artur (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Adamski Marek (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Dobrzański Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Wpływ wzbogacenia paszy algami morskimi i siemieniem lnianym na skład morfologiczny i cechy fizykochemiczne jaj przepiórek japońskich
Effect of Enriching Feeds with Algae Marine and Linseed on Morphological Composition and Physical and Chemical Characteristics of Japanese Quail Eggs
Source
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2014, R. 21, nr 6 (97), s. 138-149, tab., bibliogr. 37 poz.
Keyword
Towaroznawstwo żywności, Żywność, Hodowla drobiu, Jakość produktów żywnościowych, Właściwości zdrowotne produktu
Food commodities, Food, Poultry farming, Food quality, Health properties of the product
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badano wpływ zastosowania alg morskich i siemienia lnianego, jako źródła kwasów tłuszczowych, w żywieniu nieśnych przepiórek japońskich (Coturnix coturnix japonica), w aspekcie poprawy cech fizycznych jaj oraz zawartości cholesterolu i profilu kwasów tłuszczowych w żółtkach. Od 6. tygodnia życia ptaki z grupy kontrolnej (240 samic podzielonych na 6 powtórzeń) otrzymywały ad libitum standardową mieszankę typu G-090 (Granum Animals Nutrition, Polska). Grupa doświadczalna (w takim samym układzie) otrzymywała tę samą paszę, lecz wzbogaconą w algi morskie (DHA Gold, Novus, Polska) i siemię lniane, w ilości odpowiednio: 5 i 40 g oraz 0,3 g drożdży selenowych (jako antyutleniacz) na 1 kg mieszanki. Jaja pobierano do badań w 9. (I okres), 13. (II okres) i 17. (III okres) tygodniu nieśności, czyli w 16., 20. i 24. tyg. życia. W trzech okresach nieśności oceniano parametry fizyczne każdej grupy jaj (masa jaja, żółtka, skorupy i białka, barwa żółtka, wytrzymałość i grubość skorupy) i profil kwasów tłuszczowych, które oznaczano przy użyciu chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym (GC/MS). Analizę cholesterolu wykonano z użyciem chromatografu cieczowego HP (firmy Agilent Technologies). Wzbogacenie diety przepiórek japońskich w siemię lniane i algi morskie nie miało wpływu na skład morfologiczny i fizyczne parametry jaja (masę jaja, udział białka, żółtka i skorupy, grubość i wytrzymałość skorupy), spowodowało natomiast istotne obniżenie kwasowości czynnej (pH) białka i żółtka. Ponadto zastosowane dodatki paszowe wpłynęły na istotne zmniejszenie zawartości cholesterolu w żółtku, dwukrotne zwiększenie w nich zawartości kwasu DHA oraz 3 - 4 krotne obniżenie stosunku n-6/n-3, co jest bardzo istotne z uwagi na wartość odżywczą i technologiczną jaj. (abstrakt oryginalny)

The effect was studied of the application of algae marine and linseed as a source of fatty acids to feeding Japanese quail hens (Coturnix coturnix japonica) in terms of improving physical characteristics of eggs as well as the content of cholesterol and fatty acid profile in the yolk. Once the birds from a control group (240 females, divided into 6 replicates) were 6 weeks old, they were given ad libitum a standard G-090 feed (Granum Animals Nutrition, Poland ). The experimental group (of the same structure) received the same feed, which, however, was enriched with algae marine (DHA Gold, Novus, Poland ) and linseed in the amount of 5 g and 40 g, respectively, plus 0.3 g of selenium yeast (as an antioxidant) per 1 kg of feed. For further analysis, the eggs were collected in the 9th (period I), 13th (period II), and in the 17th week (period III) of production, i.e. in the 16th, 20th, and 24th week of age. During the three egg-laying periods, physical parameters of eggs in each group were assessed (weight of egg, of shell, of yolk and of egg white, yolk colour, and shell strength and thickness) as was the fatty acid profile; those parameters were determined by a gas chromatograph coupled with a mass spectrometer (GC/MS). Cholesterol was analyzed using an HP liquid chromatograph (produced by Agilent Technologies). Enriching the feed of Japanese quail with algae marine and linseed had no effect on the morphological composition and physical parameters of egg (egg weight, percent contents of egg white, yolk and shell, thickness and strength of the shell), but it caused the active acidity (pH) of the egg white and yolk to significantly decrease. In addition, the applied additives caused the cholesterol level in the yolk to significantly decrease, the content of DHA acid in yolk to double its amount, and the n-6/n-3 ratio to decrease 3-4 times, what is very important as regards the nutritional and technological value of eggs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agah M.J., Nassiri-Moghaddam H., Tahmasbi A.M., Lotfollahian H.: Performance and fatty acid compositions of yolk lipid from laying hens fed with locally produced canola seed (Brassica napus L.). Res. J. Biol. Sci., 2010, 5 (2), 228-232.
 2. Al-Darajj H.J., Razuki W.M., Al-Hayani W.K., Al-Hassani A.S.: Effect of dietary linseed on egg quality of laying quail. Int. J. Poult. Sci., 2010, 9 (6), 584-590.
 3. AO AC. Official Methods of Analysis of AOAC Int., 18th ed., USA, 2007.
 4. Azeke M.A., Ekpo K.E.: Egg yolk cholesterol lowering effects of garlic and tea. J. Biol. Sci., 2008, 8, 456-460.
 5. Bobak Ł., Siepka E., Gładkowski W., Kiełbowicz G., Dobrzański Z., Wawrzeńczyk C.: Frakcjonowanie masy jajowej z jaj przepiórczych (Coturnix coturnix japonica) w nadkrytycznym ditlenku węgla. Przem. Chem., 2013, 92, 1472-1475.
 6. Bragagnolo N., Rodriguez-Amaya D.B.: Comparison of the cholesterol content of Brazilian chicken and quail eggs. J. Food Compos. Anal., 2003, 16, 147-153.
 7. Calik J.: Zmiany cech jakościowych jaj pochodzących od kur nieśnych Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33) w zależności od warunków ich przechowywania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 2 (87), 73-79.
 8. Chojnacka K., Górecki H., Michalak I.: Technologia wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie alg. Przem. Chem., 2009, 88, 634-636.
 9. Closa S.J., Marchesich C., Cabrera M., Morales J.C.: Composition of chicken and quail eggs. Arch. Latinoam. Nutr., 1999, 49 (2),181-185.
 10. Dukić Stojcić M., Milosević N., Perić L., Jajić I., Tolimir N.: Egg quality of Japanese quail in Serbia (Coturnix coturnix japonica). Biotech. Anim. Husb., 2012, 28 (3), 425-431.
 11. Folch J., Lees M., Stanley G.H.S.: A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem., 1957, 226, 497-504.
 12. Genchev A.: Quality and composition of Japanese quail eggs (Coturnix japonica). Trakia J. Sci., 2012, 10 (2), 91-101.
 13. Gładkowski W., Chojnacka A., Kiełbowicz G., Pisarski B., Trziszka T., Wawrzeńczyk C.: Fatty acid composition of egg yolk phospholipid fractions following feed supplementation of Lohmann Brown hens with humic-fat preparations. Food Chem., 2011, 26, 1013-1018.
 14. Gładkowski W., Chojnacka A., Kiełbowicz G., Pisarski B., Trziszka T., Wawrzeńczyk C.: Izolowanie fosfolipidów z liofilizowanych żółtek jaj kurzych. Przem. Chem., 2010, 89 (4), 352-355.
 15. Güçlü B.K., Uyanık F., Ișcan K.M.: Effects of dietary oil sources on egg quality, fatty acid composition of eggs and blood lipids in laying quail. South Afric. J. Anim. Sci., 2008, 38 (2), 91-97.
 16. Kaźmierska M., Jarosz B., Korzeniowska M., Trziszka T., Dobrzański Z.: Comparative analysis of fatty acid profile and cholesterol content of egg yolks of different bird species. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2005, 14 (55), 69-73.
 17. Kaźmierska M., Korzeniowska M., Trziszka T., Jarosz B.: Effect of fodder enrichment with PUFA-s on quail eggs. Pol. J. Food Nutr. Sci., 2007, 57 (4B), 281-284.
 18. Kupczyński R. Janeczek W., Kinal S., Kuczaj M.: Wykorzystanie alg morskich w modyfikacji profilu kwasów tłuszczowych mleka krów. Med. Weter., 2011, 67 (5), 304-308.
 19. Laca A., Paredes B., Diaz M.: Quality characteristic on n-3 polyunsaturated fatty acid-enriched eggs. J. Anim. Feed Sci., 2009, 18, 101-112.
 20. Leskanich C.O., Noble R.C.: Manipulation of the n-3 polyunsaturated fatty acids composition of avian eggs and meat. World Poult. Sci. J., 1997, 53, 154-182.
 21. Maiorano G., Elminowska-Wenda G., Mika A., Rutkowski A., Bednarczyk M.: Effect of selection for yolk cholesterol on growth and meat quality in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). Ital. J. Anim. Sci., 2009, 8, 131-142.
 22. Mennicken L., Ponsuksili S., Tholen E., Thi Kim Khang N., Steier K., Petersen J., Schellander K., Wimmers K.: Divergent selection for omega 3:omega 6 polyunsaturated fatty acid ratio in quail eggs. Archiv Tierzucht, 2005, 48 (5), 527-534.
 23. Michalak I., Chojnacka K., Dobrzanski Z., Gorecki H., Zielinska A., Korczynski M., Opalinski S.: Effect of macroalgae enriched with microelements on egg quality parameters and mineral content of eggs, eggshell, blood, feathers and droppings. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr., 2012, 95 (3), 374-387.
 24. Minvielle F.: The future of Japanese quail for research and production. World Poult. Sci. J., 2004, 60, 500-507.
 25. Nordi W.M,. Yamashiro K.C.E., Klank M., Locatelli-Dittrich R., Morais R.N., Reghelin A.I., Molento C.F.M.: Quail (Coturnix coturnix japonica) welfare in two confinement systems. Arq. Bras. Med. Vet. Zoot., 2012, 64 (4), 1001-1008.
 26. Nowaczewski S., Kontecka H., Rosiński A., Koberling S., Koronowski P.: Egg quality of Japanese quail depends on layer age and storage time. Folia Biologica, 2010, 58 (3-4), 201-207.
 27. Oliveira C.A.F., Ogido D.R., Ledoux G.E., Rottinghaus B., Correa B., Reis T.A., Goncalez E.: The quality of eggs from Japanese quail, Coturnix japonica, fed rations containing Aflatoxin B1 and Fumonisin Bj. J. Poult. Sci., 2007, 44, 29-33.
 28. Olugbemi T.S., Mutayoba S.K., Lekule F.P.: Moringa oleifera leaf meal as a hypocholesterolemic agent in laying hen diets. Liv. Res. Rural Develop., 2010, 22, 312-316.
 29. Rozporządzenie MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i postępowania przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r., nr 56, poz. 344 z późn. zm.).
 30. Sahin N., Akdemir F., Orhan C., Kucuk O., Hayirli A., Sahin,K.: Lycopene-enriched quail egg as functional food for humans. Food Int. Res., 2008, 41, 295-300.
 31. Silversides F.G., Budgell K.: The relationships among measures of egg albumen height, pH and whipping volume. Poult. Sci., 2004, 83, 1619-1623.
 32. Szczerbińska D., Tarasewicz Z., Sulik M., Kopczyńska E., Pyka B.: Effect of the diet with common flax (Linum usitatissimum) and black cumin seeds (Nigella sativa) on quail performance and reproduction. Anim. Sci. Pap. Rep., 2012, 30 (3), 261-269.
 33. Tarasiewicz Z., Ligocki M., Szczerbańska D., Majewska D., Dańczak A.: Different level of crude protein and energy-protein ratio in adult quail diets. Arch. Tierz., Dummerstorf, 2006, 49, 325-331.
 34. Tokușoğlu O.: The quality properties and saturated and unsaturated fatty acid profiles of quail egg: the alterations of fatty acids with process effects. Int. J. Food. Sci. Nutr., 2006, 57 (7-8), 537-545.
 35. Tunsaringkarn T., Siriwong W. Tungjaroenchai W.: Chemical compositions of eggs from chicken, quail and snail-eating. Thai J. Agric. Sci., 2011, 44 (5), 478-486.
 36. Yalçin S, Oğuz F, Güçlü B, Yalçin S.: Effects of dietary dried baker's yeast on the performance, egg traits and blood parameters in laying quails. Trop. Anim. Health Prod., 2009, 41(1), 5-10.
 37. Yalçin S., Oğuz F., Güçlü B., Yalçin S.: Effects of the usage of dried brewing yeast in the diets on the performance, egg traits and blood parameters in quails. Animal, 2008, 2 (12), 1780-1785.
Cited by
Show
ISSN
2451-0769
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15193/ZNTJ/2014/97/138-149
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu