BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańko Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Produkcja ziemniaków w Polsce - kierunki zmian w latach 1990-2012 i średnioterminowa projekcja rozwoju
Potato Production in Poland - Changes in the Period 1990-2012 and Midterm Projection
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 283-288, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Ziemniaki
Agriculture, Agricultural production, Potatoes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było określenie kierunków zmian w produkcji i wykorzystaniu ziemniaków w Polsce w latach 1990-2012 i wyznaczenie średnioterminowej projekcji. W analizowanym okresie produkcja, konsumpcja i wykorzystanie paszowe ziemniaków charakteryzowały się tendencją spadkową. Tendencje te będą kontynuowane w najbliższych latach. W 2020 r. powierzchnia uprawy ziemniaków może wynosić 290 tys. ha, a zbiory spadną do 6,4 mln t. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to identify changes in production and usage of potatoes in Poland in the period 1990-2012 and to present mid-term projection. During the study period the decreasing trend in production, consumption and fodder usage has been recorded. These tendencies will be continued in the next few years. In the year 2020 the cultivation area of potatoes would range around 290 thous. ha, and crops would decrease by 6,4 mln t. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Charakterystyka gospodarstw rolnych. 2012: Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
 2. Dzwonkowski W. 2011: Handel zagraniczny ziemniakami i ich przetworami oraz produktami skrobiowymi, [W:] J. Seremak-Bulge (red.), Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009, Studia i Monografie, IERiGŻ-PIB, nr 152, Warszawa, s. 208-238.
 3. FAPRI Outlook. 2011: FAPRI US and World Agricultural Outlook, FAPRI-ISU, Iowa State University and the University of Missouri, Columbia.
 4. Krasowicz S., Kuś J. 2010: Kierunki zmian w produkcji rolniczej w Polsce do roku 2020 - próba prognozy, Zag. Ekon. Roln., nr 3, s. 5-18.
 5. OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021. 2012:. OECD/FAO, OECD Publishing and FAO, http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2012-en, dostęp 2013.
 6. Roczniki rolnictwa. 1990-2012: GUS, Warszawa.
 7. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. 1992-2012: IERiGŻ, ARR, MRiRW, nr 2-39, Warszawa.
 8. Seremak-Bulge J. 2003: Perspektywy produkcji i przetwórstwa ziemniaków, Zag. Ekon. Roln., nr 1, s. 46-64.
 9. The Future of EU Agricultural Markets by AGMEMOD. 2012: F. Chantreuil., K. Hanrahan, M. Van Leeuwen (red.), Agri-food projection AGMEMOD for EU members states.
 10. Timofiejuk I. 1990: Tablice średniego tempa wzrostu według metody r., Zeszyty Metodyczne, GUS, Warszawa.
 11. Tracy M. 1997: Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki, UW, Wydział Nauk Ekonomicznych. Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu Olympus, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu