BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Ekonomia skali a efektywność skali na przykładzie banków komercyjnych
Economies of Scale vs. Effectiveness of Scale on Commercial Banks' Example
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 289-294, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Banki komercyjne, Efekt skali, Efektywność, Ekonomia, Teoria przedsiębiorstwa
Commercial banks, Economy of scale, Effectiveness, Economics, Enterprise theory
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badania było przedstawienie pojęcia efektywności w aspekcie ekonomii skali, zaprezentowane na przykładzie banków komercyjnych. Pojęcia ekonomii i efektywności skali zostały zdefiniowane na podstawie teorii przedsiębiorstwa, jak również z wykorzystaniem metodycznych aspektów szacowania miar efektywności. Przedstawiono różnice w znaczeniu oraz niezgodności metodologiczne w zakresie zagadnień ekonomia skali oraz efektywność skali, zaznaczając, iż pojęcia te nie mogą być używane zamiennie. Zaprezentowano miarę efektywności skali na podstawie definicji efektywności według Farrella. Wyznaczony w ten sposób współczynnik z uwzględnieniem ekonomii oraz dysekonomii skali. (abstrakt oryginalny)

The aim of the elaboration was shown of comprehending the effectiveness at the aspect of economies of scale, presented on the example of commercial banks. Term of economics and effectiveness of the scale were defined on the theory of the enterprise, as well as based on methodological aspects of estimating measures of the effectiveness. In the elaboration differences in meaning and methodological disagreements were described in issues economies of scale and the effectiveness of the scale, emphasizing that these terms cannot be used interchangeably. In part of methodological studies were presented measure of the effectiveness of the scale based on the definition of the effectiveness according to Farrell. In this way set the rate which including effects of economics and diseconomies of scale. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dombusch R. 2000: Ekonomia mikroekonomia, PWN, Warszawa, s. 182.
 2. Berger A. N., Hanweck G. A., Humphrey D. D. 1987: Competitive Viability in Banking Scale, Scope and Product Mix Economies, The Journal of Monetary Economics, vol. 20, 503.
 3. Berger A.N., Hunter W.C., Timme S.G. 1993: The efficiency of financial institutions: A Review and Preview of Research Past, Present and Future, The Journal of Banking and Finance, vol. 17.
 4. Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. 2000: Data Envelopment Analysis A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Springer, The United States, 87, s. 136.
 5. Gruszecki T. 2002: Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, s. 140.
 6. Farrell M.J. 1957: The Measurement of Productive Efficieny, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, vol. 120.
 7. Forsund F.R. 1996: On the Calculation of Scale Elasticity in DEA Models, The Journal of Productivity Analysis, vol. 7, s. 283.
 8. Humphrey D.B. 1990: Why Do Estimates of Bank Scale Economies Differ?, Federal Reserve of Bank Richmond, Economic Review, vol. 76, s. 39.
 9. Matthews K., Thompson J. 2005: The Economics of Banking, John Wiley&Sons Ltd., England, s. 47.
 10. Milewski R. 1999: Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa, s. 182.
 11. Molyneux P., Altunbas Y., Gardener E. 1996: Efficiency in European Banking, John Wiley and Sons, Chicester.
 12. Zaleska M. 2002: Instytucjonalne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw bankowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zesz. Nauk., nr 22, Warszawa, s. 105.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu