BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szabo Virag (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Nagyne Percsi Kinga (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Title
The Constraints of the Market Access in Case of the Hungarian Organic Animal Products
Ograniczenia w dostępie do rynku na przykładzie węgierskich ekologicznych produktów zwierzęcych
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 295-301, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo ekologiczne, Produkcja zwierzęca, Produkcja proekologiczna
Ecological agriculture, Animal production, Pro-ecological production
Note
streszcz., summ.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
Celem badań było przedstawienie problemów ekologicznej produkcji zwierzęcej na rynku węgierskim, ze wskazaniem obszarów, które powinny być rozwijane w celu poprawy dostępu do rynku krajowego i na eksport. Przedstawiono wyniki dwóch badań. Kwestionariusze skierowano do hodowców zwierząt ekologicznych i do rolników uprawiających rośliny ekologiczne. Otrzymane informacje posłużyły do analizy stanu sektora oraz określenia czynników hamujących konkurencyjność. W związku z naciskiem na ochronę środowiska, bezpieczeństwo żywnościowe i znakowanie produktów, rolnictwo ekologiczne jest alternatywą dla niektórych ogniw łańcucha dostaw (interesariuszy). Krajowa produkcja artykułów ekologicznych straciła jednak na znaczeniu po przystąpieniu Węgier do UE. 80-90% węgierskich produktów ekologicznych eksportuje się do państw ościennych. 60% gruntów (13 069,73 ha) kontrolowanych przez Biokontroll Hungária z o.o. stanowią łąki, pastwiska i ugory. Inwentarz żywy, taki jak: bydło, owce i gęsi nie przekracza 1 SD na 1 ha, mimo że oczekiwana wartość powinna osiągać 2,75% całego inwentarza. Według opinii badanych rolników, głównymi barierami ekologicznej produkcji są brak popytu na taki towar i brak odpowiednich działań promocyjnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to give an insight to the problems of the Hungarian organic farming and to highlight the areas which should be developing in order to improve the domestic market and access more export market. This article presents the results of two surveys. Questionnaires were sent to the Hungarian organic farmers. The questions in the questionnaires differed from each other since the aims of the surveys varied. The answers received and the information gathered served as a good basis for the analyses of the state of the sector and the factors which impede competitiveness. No obvious relation can be found between the increase of stakeholders integrated in the supply chain and the extent of the farmers' share from the profit on products. In organic animal keeping, long-term relations are characteristic, which rarely work without problems. According to the farmers' opinion, the most important hindering factors of production are the lack of solvent demand and adequate promotion activities, also underpinned by the two empirical surveys. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ángyán J., Podmaniczky L., Ónodi G., Skutai J. 2002: A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program területi orientációja, a 2002. évi pályázatainak értékelés és a fejlesztésével kapcsolatos teendő, A falu. XVII. évf. 2., 21-30. Cited by: Kormosné Koch K. 2008: Környezettudatosság és támogatások szerepe az ökológiai gazdálkodást folytató egyéni gazdaságokban, PhD értekezés, Debreceni Egyetem, Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Vállalatgazdaságtani és Marketing Tanszék, Debrecen, p. 43-44.
  2. Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Éves jelentés, 2001-2011.
  3. Földes F. 2008: Ökológiai állattartás helye, szerepe és lehetőségei Magyarországon, különös tekintettel a Nyugat-dunántúli régióra, Nyugat Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, Gazdaságtudományi Intézet, Agrárgazdaságtani és Marketing Tanszék, Mosonmagyaróvár, p. 20.
  4. Hoffmann A., Poór J. 2009: Az ökológiai gazdálkodás helyzete hazánkban 2001-2008. LI. Georgikon Napok, Keszthely, p. 394-400.
  5. Hungária Öko Garancia Kft., Éves jelentés, 2010.
  6. Radics L., Kormány A., Ertseyné Peregi Ki., Szalay I., P.V. Fragstein, M. Glemnitz, W. Hartl, Gál I. 2006: Az ökológiai gazdálkodás helyzete az új tagországokban, Kertgazdaság, 38(3), p. 59-72. Published by: Földes F. 2008.
  7. Solti G. 2006: Magyarország ökogazdálkodása 2005-ben, Kistermelők Lapja, 50(10), p. 24-25. Published by: Földes F. 2008.
  8. Solti G. 2012: Az ökológiai gazdálkodás helyzete Magyarországon, X. Sárközy Péter Tudományos Emlékülés, 2012. szeptember 7. Piliscsaba, 17.
  9. Szabó G., Fésüs I., Balázs K., Katonáné Kovács J. 2003: A nemzeti agrár-környezetvédelmi program pályázatainak elemzése, Gazdálkodás XLVII. évf., 26-39. Published by: Kormosné Koch K. 2008.
  10. Yapp C., Fairman R. 2006: Factors affecting food safety compliance within small and medium-sized enterprises: implications for regulatory and enforcement strategies, Food Control 17 2006, p. 42-51.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu