BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślusarz Grzegorz (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Wyzwania rozwojowe regionów rozdrobnionego rolnictwa
Development Challenges of the Regions with Fragmented Agriculture
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 302-307, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Rozwój rolnictwa, Rolnictwo, Bariery rozwojowe
Sustainable development, Agriculture development, Agriculture, Development barriers
Note
streszcz., summ.
Country
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstract
Celem badań była próba identyfikacji najważniejszych wyzwań, w obliczu których stoją regiony rozdrobnionego rolnictwa. W tym przypadku związanych z potrzebą skutecznego rozwiązywania problemów specyficznego regionu jakim jest Podkarpacie, w aspekcie wykorzystania endogenicznych zasobów rolnictwa i obszarów wiejskich w procesie kształtowania rozwoju zrównoważonego. Badania potwierdziły, że na powszechne problemy rozdrobnionego rolnictwa w Polsce w regionie nakładają się zapóźnienia rozwojowe potwierdzone znacznie niższymi od średnich krajowych wskaźnikami, a duże zróżnicowanie przyrodniczych uwarunkowań rozwoju nie znajduje odzwierciedleniach w ukształtowanych strukturach i ich przeobrażeniach. Sytuacja taka stwarza realne zagrożenie marginalizacją obszarów wiejskich regionu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to identify the key challenges faced by the region with fragmented agriculture. In this case, related to the need to resolve problems specific to what is Subcarpathian region, in terms of the use of endogenous resources in agriculture and rural areas in the process of sustainable development. Research has shown that the widespread problems of agriculture in Poland crumbled in the region of overlap with developmental retardation confirmed significantly lower than the national average rates, and a large variety of natural conditions for development is not shown in shaped structures and their transformations. This situation poses a real risk of being marginalized. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Regionalnych. 2009-2012: GUS, Warszawa.
  2. Czarnecki K., Gołębiewska B. 2013: Zmiany w finansowaniu działalności parków narodowych na przykładzie Pienińskiego Parku Narodowego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 3, s. 45.
  3. Czyżewski A.,. Henisz-Matuszczak A. 2004: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcz struktur wytwórczych i regulatorów ryków rolnych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 13.
  4. Dzun W. 2013: Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki, Wieś i Rolnictwo, 2, s. 11-13.
  5. Musiał W., Drygas M. 2013: Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych, Wieś i Rolnictwo, 2, s. 57-60.
  6. Powszechny Spis Rolny. 2002, 2010: GUS, Warszawa.
  7. Ślusarz G. 2013: Zasoby ziemi Podkarpacia i ich wykorzystanie, [W:] A. Czudec M. Cierpiał-Wolan (red.), Strukturalne i przestrzenne uwarunkowania rolnictwa Podkarpackiego, Uniwersytet Rzeszowski, Wyd. Oświatowe Fosze, s. 27-45.
  8. Wilkin J. 2003: Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju, [W:] A. Bołtromiuk (red.), Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej UE, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, s. 47.
  9. Wilkin J. 2013: Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i Unii Europejskiej, Wieś i Rolnictwo, 2, s. 51.
  10. Zegar J.S. 2012: Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, nr 1, Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, s. 131, 133-134.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu