BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołoszyn Andrzej (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Title
Nierówności dochodowe w gospodarstwach domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2005 i 2010
Income Inequality among Farmer Households Against Other Socio-Economic Groups in Poland in 2005 and 2010
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 313-319, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Nierówności dochodowe, Nierówności społeczne, Gospodarstwa rolne, Dochody gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe
Income inequalities, Social inequality, Arable farm, Household income, Households
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie nierówności w rozkładzie dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników na tle pozostałych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2005 i 2010. Obliczenia zostały oparte na niepublikowanych danych surowych, dotyczących pojedynczych gospodarstw domowych, pochodzących z badań ich budżetów prowadzonych przez GUS w 2005 i 2010 roku. Do pomiaru nierówności wykorzystano współczynnik zróżnicowania decylowego i współczynnik Giniego. Badania wykazały, że ocena poziomu nierówności zależała od przyjętej podstawy metodologicznej obliczeń, która była oparta na wydatkach i dochodach rozporządzalnych gospodarstw domowych. W pierwszym przypadku nierówności w grupie gospodarstw domowych rolników kształtowały się na poziomie nieco niższym niż przeciętny w kraju, zaś w drugim były zdecydowanie wyższe niż w pozostałych grupach społeczno-ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The paper characterizes the inequalities in the distribution of expenditures and income of the households of farmers against the background of other socio-economic groups in Poland in the years 2005 and 2010. The calculations were based on raw micro data from the Household Budget Surveys conducted by Polish Central Statistical Office in 2005 and 2010 using classical measures of inequality including the Gini coefficient. The study showed that the estimation of inequality level depends on whether it is based on expenditures or income. In the former case it proved to be lower than the overall level for Poland, in the second - much higher. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Atta-Darkua V., Barnard A. 2010: Distributional effects of direct taxes and social transfers (cash benefits), [W:] Income and Living Conditions in Europe, Eurostat, Publications Office of the EU, Luxembourg, s. 360.
 2. Budżety Gospodarstw Domowych w 2005 r. 2006: GUS, Warszawa.
 3. Budżety Gospodarstw Domowych w 2010 r. 2011: GUS, Warszawa.
 4. Bylok F. 2004: Nierówności w dochodach i wydatkach w gospodarstwach domowych jako bariera rozwoju społecznego w Polsce, [W:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny, Wyd. UR, Rzeszów.
 5. Desai S.B. i in. 2010: Human Development in India: Challenges for a Society in Transition, Oxford University Press, New Delhi, s. 19-20.
 6. Friedman M. 1957: A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press.
 7. Gini coefficient of equivalised disposable income. 2013: www.epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 26.02.2013.
 8. Informacja o sytuacji w rolnictwie. 2011: MRiRW, Warszawa, www.minrol.gov.pl/pol/content/download/31042/172407/file/Sytuacja%20w%20rolnictwie_lipiec%202011.pdf, dostęp 01.05.2013.
 9. Jones C. 2010: Farm Household Well-Being Comparing Consumption and Income-Based Measures, USDA, Economic Research Report, No 9, Washington, D.C.
 10. Kot S.M. 2002: Metodologiczne dylematy pomiaru, nierówności i dobrobytu. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Rzeszów.
 11. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. 2011: GUS, Warszawa.
 12. Panek T. 2011: Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności, Teoria i praktyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 13. Poczta W. 2010: Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych w Polsce po akcesji do UE i jej determinanty jako przesłanka rozwoju rolnictwa, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 97, z. 3.
 14. Podolec B. 2008: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania sytuacji materialnej gospodarstw domowych, [W:] Statystyka społeczna - dokonania, szanse, perspektywy, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 57, GUS, Warszawa.
 15. Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. 2010: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy powiązań funkcjonalnych, Ekspertyza na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 16. Sen A. 1997: On Economic Inequality, Clarendon Press, Oxford.
 17. Stanisławska J., Wysocki F. 2011: Dochodowa elastyczność wydatków na artykuły żywnościowe gospodarstw domowych rolników według grup dochodowych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 3.
 18. Ulman P. 2008: Nierówności ekonomiczne w Polsce w 2005 roku: ujęcie obiektywne i subiektywne, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, z. 13, Rzeszów, s. 167-178.
 19. Zegar J.S. 2008: Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji Europejskiej, IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu