BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuba Maria (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska), Zuba Jan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Wpływ położenia podregionów na zmianę liczby stałych targowisk w okresie kryzysu finansowego na przykładzie dwóch przygranicznych województw Polski
An Impact of Sub-Regions Location on the Changes of the Number of Market Places during Financial Crisis Base on Two Eastern Polish Regions
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, T. 15, z. 6, s. 327-332, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Region przygraniczny, Targowiska, Handel targowiskowy, Sprzedaż detaliczna
Border areas, Farmers' markets, Marketplace trade, Retail sales
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie, Województwo podkarpackie
Lubelskie voivodship, Podkarpackie Voivodship
Abstract
Celem badań było przedstawienie wpływu odległości położenia ośmiu podregionów od granicy państwowej na zmianę liczby targowisk stałych w latach 2008-2011. Wyniki wskazały różnice wpływu położenia podregionu na zmianę liczby targowisk ogółem we wszystkich ośmiu podregionach. Znaczący wzrost udziału targowisk z przewagą sprzedaży drobnodetalicznej wystąpił jedynie w podregionach przygranicznych województwa lubelskiego (o 7,1%). W podregionach przygranicznych województwa podkarpackiego wystąpił natomiast znaczący wzrost udziału stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej na targowiskach ogółem i codziennie czynnych, odpowiednio o 14,0 i 23,1%. (abstrakt oryginalny)

In the paper there are analysed the influence of the distance of eight subregions from the east state border on changes in the number of permanent market places in 2008-2011. The results indicate meaning full differences of analysed influence on the number of markets altogether in all eight subregions. Quite large (about 7.1%) increase of the number of markets with small-retail sales appeared in border subregions of province. In the podkarpackie province border subregions appeared the meaning growth of points of smallretail sales on the markets altogether and open every day about 14.0% and 23.1%. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy UE na terenie Polski w IV kwartale 2012 r. 2013: GUS, Warszawa.
  2. Jerzak M. 1997: Instytucje handlu hurtowego na rynku rolnym. Marketing w Agrobiznesie, FAPA, Warszawa, s. 48-49.
  3. Karwowski J., Burlita A. 1996: Handel przygraniczny jako jedna z form aktywizacji gospodarczej, [W:] M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Przeobrażenia społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pogranicza zachodniego, Warszawa, s. 261.
  4. Krok K., Smętowski M. 2006: Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna, [W:] G. Gorzelak, K. Krok (red.), Nowe granice UE-współpraca czy wykluczenie, SCHOLAR, Warszawa, s. 189.
  5. Kurcz Z. 1999: Pogranicza: modelowe euroregiony czy tereny tradycyjnej rywalizacji, [W:] Z. Kurcz (red.), Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski, Wrocław, s. 10.
  6. Powęska H. 2002: Trade across the border as a feature of the socio-economic transformation in Poland after 1990, [w:] C. Sadowska-Snarska (red.), Geopolitical&Economic Research on Central&Eastern Europe, vol. 2/2002, Białystok School of Economics, s. 67.
  7. Rocznik statystyczny. 2011, 2012: GUS, Warszawa.
  8. Wojnar E. 2005: Handel przygraniczny w Polsce w okresie transformacji systemowej, Rozprawa doktorska, Wyd. UMCS, Lublin, s. 94.
  9. www.stat.gov.pl, dostęp 15.05.2013.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu