BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łaszkiewicz Edyta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ konkurencyjności na poziom wynagrodzeń w krajach Europy : analiza z wykorzystaniem modelu trendu powierzchniowego
The Influence of Competitiveness on Wages in the European Countries : Application of the Trend Surface Analysis
Source
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia, 2014, t. 45, nr 1, s. 41-58, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wynagrodzenia, Konkurencyjność, Konkurencyjność gospodarki, Analiza trendu
Remuneration, Competitiveness, Economy competitiveness, Trend analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie wpływu konkurencyjności gospodarki na poziom przeciętnych wynagrodzeń godzinowych w wybranych krajach Europy. Dodatkowo podjęto próbę identyfikacji przestrzennej tendencji rozwojowej zjawiska przy wykorzystaniu modelu trendu powierzchniowego, bazującego na współrzędnych geograficznych stolic krajów. W szerszym kontekście zawarte w pracy rozważania mają uwydatnić kwestie związane z wprowadzeniem komponentu przestrzennego w analizach zjawisk ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the analysis of the impact of the competitiveness on the average hourly wages in selected European countries. Additionally, the attempt to identify the spatial trend of the wage is made. The trend surface model, based on the country capitals' coordinates is used. The conclusions from this work may highlight the value of the spatial aspects inclusion in the economic research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chojnicki Z., Czyż T. (1975), Zastosowanie analizy trendu powierzchniowego w geografii, "Przegląd Geograficzny", 47(2), PWN, Warszawa.
  2. Jagiełło M. (2008), Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki, Wydawnictwo Poltex, Warszawa.
  3. Kłosiński K. (2004), Rozwój konkurencyjności gospodarek, [w:] Kłosiński K. (red.), Konkurencyjność oraz rozwój w gospodarce, Wydawnictwo KUL, Lublin.
  4. Kwiatkowski E., Kucharski L. (2011), Konkurencyjność gospodarki a poziom wynagrodzeń (analiza na przykładzie polskich powiatów), Zeszyty Naukowe PTE, 9, 145-158.
  5. Lewandowska-Gwarda K. (2013), Rola przestrzeni w badaniach ekonomicznych, "Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia", 44, 145-158, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.011.
  6. Liu F. (2010), Environmental Justice Analysis. Theories, Methods, and Practice, CRC Press, Florida.
  7. Pietrzak M. B. (2010), Problem identyfikacji struktury danych przestrzennych, "Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia", 41, 83-98.
  8. Schwab K., Sala-i-Martin X., Greenhill R. (2009), The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum, Genewa.
  9. Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2080-0339
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ECON.2013.003
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu