BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata Zofia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowa logika Unii Europejskiej w obszarze wsparcia finansowego polepszania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw
New Approach of EU to Financial Support for Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 33-48, rys., tab., bibliogr. s. 47-48
Keyword
Rozwój lokalny, Innowacyjność, Instrumenty finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Local development, Innovative character, Financial instruments, Small business
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule zaprezentowano nowe podejście do finansowania innowacyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowania Unii Europejskiej. W celu omówienia założeń nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, przedstawiono implikacje funkcjonującego systemu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw w perspektywie 2007-2013. Na tej podstawie wskazano niedomagania istniejącego systemu wsparcia innowacyjności MSP. Zaprezentowano również założenia dotyczące polityki wsparcia innowacyjności w nowym okresie programowania. W rozważaniach odniesiono się w szczególności do planowanych instrumentów finansowego wspierania innowacyjności MSP. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a new approach to financing innovation in small and medium-sized enterprises in the new EU budgetary perspective. In order to discuss the objectives of the new financial perspective of the EU, the author discusses the implications of the functioning support innovation system, taking into account the years 2007-2013. On this basis, the deficiencies of the existing system are indicated. Also presented are the assumptions of innovation support policy in the new programming period. The discussion specifically addresses the financial instruments to support innovative SMEs. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A. 2012 Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 2. Dokument Rządowy, przyjęty 8 kwietnia 2014 roku pod nazwą Krajowa inteligentna specjalizacja (KIS), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 3. Grabowski M., Piasecki B., Rogut A., Sybilska A. 2003 Usługi wpierające mikroprzędsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i samozatrudnionych, GPED, Warszawa.
 4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mf.gov.pl, data wejścia: 05.06.2014].
 5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [https://www.poig.gov.pl, data wejścia: 08.07.2014].
 6. Innovation Diagnostics in Poland, 2011, Instytut Badań Strukturalnych.
 7. Kapil N., Piatkowski M., Radwan I., Gutierrez J.J. 2013 Poland enterprise innovation support review, The World Bank.
 8. Klonowski D. 2009 Innowacyjność sektora MŚP w Polsce. Rządowe programy wsparcia a luka Finansowa, Ernst & Young, Warszawa.
 9. Komunikat KE COM 2012 615 Wniosek,. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i  Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE), nr 1083/2006.
 10. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Horyzont 2020" - Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji, Bruksela, dnia 30.11.2011, K0M(2011) 808, wersja ostateczna.
 11. Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? 2013, J. Hausner (red.), Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków.
 12. Mazurek-Kucharska B., Block A., Wojtczuk-Turek A. 2008 Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw. Raport z badania, Pentor International Research, Warszawa.
 13. Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku 2010, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 14. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, 2012, A. Bąkowski, M. Mażewska (red.), PARP, Warszawa.
 15. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce 2010, K. B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa.
 16. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 17. Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 roku 2014, Program Wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 18. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 2013, A. Tarnawa, P. Zadura-Lichota (red.), PARP, Warszawa.
 19. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1287/2013 z dnia 11 grudnia 2013 roku ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014-2020), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347 z dnia 20 grudnia 2013 roku.
 20. Szymborska-Sutton A. 2014 Zniknie ulga na zakup nowych technologii, w zamian nowe odliczenie, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.forbes.pl/ulga-podatkowa-dla-wydajacych-na-badania-i-rozwoj,artykuly,174817,1,1 .html, data wejścia: 05.06.2014].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu