BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Alińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wykorzystanie niedotacyjnych instrumentów finansowych z programów Unii Europejskiej w latach 2007-2013 - wnioski i rekomendacje dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020
Use of Non-Grant Financial Instruments from European Union Programmes in 20107-2013 : Conclusions and Recommendations for New Financial Perspective 2014-2020
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 49-61, rys., tab., bliogr. s. 60-61
Keyword
Poręczenie, Fundusze unijne, Pożyczki, Rozwój społeczno-gospodarczy, Instrumenty finansowe
Surety, EU funds, Loans, Social economic development, Financial instruments
Note
streszcz., summ.
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/09/B/HS4/03610.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Środki pomocowe, udostępnione w ramach funduszy i programów pomocowych Unii Europejskiej, mają służyć przede wszystkim "nadrobieniu' dystansu rozwojowego pomiędzy Polską a pozostałymi wysoko rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej. Jednym z instrumentów, sprzyjających osiągnięciu wyznaczonych celów, są różnego rodzaju programy i instrumenty finansowe udostępnione w ramach funduszy Unii Europejskiej. Celem opracowania jest zaprezentowanie ogólnych i wstępnych ocen wykorzystania w latach 2007-2013 niedotacyjnych i zwrotnych środków finansowych jako narzędzia skutecznego stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce. Szczególną uwagę skupiono na ocenie efektów związanych z wprowadzeniem wsparcia w postaci pożyczek oraz poręczeń i gwarancji, które w poprzedniej perspektywie finansowania były wykorzystywane w stosunkowo niewielkim zakresie. (abstrakt oryginalny)

The financial support from EU funds and programmes is, above all, meant to bridge the development gap between Poland and the developed EU countries. One group of instruments to achieve these objectives is constituted by several programmes and financial schemes available from EU funds. The purpose of this paper is to present an initial general evaluation of the level of non-grant and repayable funds as a tool for effective stimulation of Poland's socio-economic development. Particular attention will be given to the evaluation of the effects related to loans, guarantees and warranties, which were used only to a very small extent in the previous financing period. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alińska A., Wajda M. 2013 Absorbcja funduszy strukturalnych przez niebankowe instytucje mikrofinansowe, [w:] Fundusze Europejskie w Polityce Spójności, A. Augustyn, H. Ostapowicz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w  Białymstoku, Białystok.
  2. Analizą Stanu Rynku Funduszy Poręczeń Kredytowych w Polsce. Ocena i Perspektywy Rozwoju 2014, PAG Uniconsult, opracowanie przygotowane na zlecenie Związku Banków Polskich, Warszawa.
  3. Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013, 2013, PAG Uniconsult, Taylor Economics, Warszawa.
  4. Stan wdrażania regionalnych programów operacyjnych 2007-2013 na dzień 31.12.2013, 2014, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/ Aktualnosci/Documents/RPO_stan_wdrazania_311213.pdf, data wejścia: 14.07.2014].
  5. Tamowicz P., Lepczyński B., Liszewska M. 2013 Inicjatywa JEREMIE w Polsce. Nowy mechanizm interwencji publicznej. Pierwsze doświadczenia z wdrażania Inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim i  pozostałych regionach Polski, Pomorskie Studia Regionalne, Gdańsk.
  6. Wdrażanie Regionalnych Programów Operacyjnych, stan na dzień 31 stycznia 2014 roku, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Analizy RaportyPodsumowania/poziom/Strony/RP0_stan_wdrazania_310114.aspx, data wejścia: 14.07.2014].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu