BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciborowski Robert (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Instrumenty polityki innowacyjnej Unii Europejskiej i ich wpływ na działalność proinnowacyjną przedsiębiorstw
EU Innovation Policy Instruments and Their Impact on Enterprises' Innovation Performance
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 62-78, tab., bibliogr. s. 77-78
Keyword
Polityka innowacyjna, Zmiany technologiczne, Przedsiębiorstwo
Innovation policy, Technological change, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Struktura gospodarki jest konsekwencją przebiegu procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach zarówno w aspekcie działalności B+R, wdrożeń, jak i dyfuzji. Procesy innowacyjne wpływają na konkurencyjność technologiczną, wiążąc zmiany udziałów rynkowych w kraju i zagranicą z ich potencjałem technologicznym. Wzrost produktywności wynikający z wyższej innowacyjności, połączony ze wzrostem poziomu inwestycji technologicznych, oddziałuje na zmianę relatywnych, jednostkowych kosztów działalności i wzrost popytu na bardziej zaawansowane technologicznie produkty, w ten sposób decydując o dynamice rozwoju gospodarczego. Dynamiczne zmiany współczesnych systemów gospodarczych determinują konieczność stworzenia warunków instytucjonalnych (polityki gospodarczej), które pozwalają wykorzystać rosnącą rolę rynku oraz ograniczyć bezpośrednie oddziaływanie rządu w procesach gospodarczych. Proces ten przebiega z różnym nasileniem w skali gospodarki światowej, rzutując na kształt systemów innowacyjnych, modyfikując je, jak również tworząc nowe warunki ich działania. Polityka gospodarcza staje się kluczowym instrumentem oddziaływania na procesy innowacyjne i tym samym strukturę technologiczną gospodarek. Działa ona wielokierunkowo i powoduje głębokie zmiany w kierunkach rozwoju innowacyjnego. Jednak nie zawsze są to zmiany pożądane, które prowadzą do wyższej efektywności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The structure of an economy is a result of innovation processes taking place in enterprises as regards R&D, implementation and diffusion. Innovation processes influence technological competitiveness, linking the changes in domestic and international market shares with their technological capabilities. Increased productivity which results from higher innovation, combined with greater innovation investments, leads to a change in the relative costs of activity and a growth of demand for advanced technological products. All this has an influence on economic development. Dynamic changes of modern economic systems make it necessary to create institutional settings which allow to take advantage of the growing role of the market, as well as to diminish the role of governments in the economy. The intensity of this process varies from one part of the global economy to another, but its impact on innovation systems is unquestionable. Economic policy is becoming the most important factor of innovation processes and, consequently, of technological structure. Its action is multi-directional and capable of radically changing the directions of innovation development. These changes, however, do not always result in greater economic efficiency. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Britton S. R. 1991 Macroeconomics Policy in Britain 1974-87, Cambridge University Press, Cambridge.
 2. Ciborowski R. 2011 Economic Policy and Innovation System Adjustment, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 5(53).
 3. Ciborowski R. 2013 Wpływ procesów globalizacyjnych na działalność B+R i rozwój technologiczny, [w:] Idee liberalne w ekonomii. 20 lat po śmierci Friedrich Von Hayeka, R. Ciborowski, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.europaparl/europa.eu, data wejścia: 18.08.2014].
 5. Drucker P. 1992 Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 6. Easterly W. 2005 National Policies and Economic Growth: A Reappraisal, [in:] Handbook of Economic Growth, P. Aghion, S. Durlauf (eds.), Elsevier, Amsterdam.
 7. Easterly W., Rebelo S. 1993 Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation, "Journal of Monetary Economics", vol. 32.
 8. Gajewski Ł. 2010 Przeciwko planistycznemu pojmowaniu innowacyjności, [w:] Pod prąd głównego nurtu ekonomii, M. Machaj (red.), Instytut Misesa, Warszawa.
 9. Jaruzelski B., Dehoff K., Bordia R. 2005 Money isn't everything: The Booz Allen Hamilton Global Innovation 1000, Booz Allen Hamilton, McLean.
 10. Keynes J.M. 1985 Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 11. Kinsella S. 2001 Against Intellectual Properly, "Journal of Libertarian Studies", 2/15.
 12. Lucas R. 1988 On the Mechanisms of Economic Development, "Journal of Monetary Economics", no. 22.
 13. Matusiak K.B. 1998 Polityka technologiczna i wspieranie przedsiębiorczości w Niemczech, [w:] Przedsiębiorczość i transfer technologii, K. B. Matusiak, E. Stawasz (red.), Żyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Łódź - Żyrardów.
 14. Smith K. 1989 Public Support for Civil R&D in the UK: Limitations of Recent Policy Debate, "Research Policy", no. 18.
 15. Total innovation: Why harnessing the hidden innovation in high - technology sectors is crucial to retaining the UK's innovation edge, 2008, National Endowment for Science, Technology and the Arts (NESTA), London.
 16. Wojtyna A. 1990 Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu