BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Proniewski Marek (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Polityka rozwoju regionów peryferyjnych
Development Policy of Peripheral Regions
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 79-90, bibliogr. s. 88-90
Keyword
Rozwój regionalny, Polityka spójności, Polityka regionalna UE, Zróżnicowanie regionalne
Regional development, Cohesion policy, EU regional policy, Regional diversity
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej dąży do zmniejszania zróżnicowań ekonomicznych i społecznych pomiędzy najlepiej rozwiniętymi regionami Wspólnoty a regionami peryferyjnymi. Procesy polaryzacji przestrzeni europejskiej są niekorzystne, dlatego też wspiera się w różnych okresach programowania rozwój regionów peryferyjnych, postrzeganych w wymiarze ekonomicznym i geograficznym. Zmieniające się uwarunkowania społeczno-demograficzne i ekonomiczne rozwoju regionów czy zachodzące procesy integracyjne i globalizacyjne wskazują na konieczność poszukiwania nowego paradygmatu polityki rozwoju, w tym podejścia do rozwoju regionów peryferyjnych. (abstrakt oryginalny)

The EU regional development policy aims to reduce the economic and social disparities between the most developed regions of the Community and its peripheral regions. Spatial polarisation processes are highly disadvantageous and therefore the development of the regions described as peripheral (both in economic and geographic terms) is supported in different programming periods. The changing factors of socio-demographic and economic development of the regions, as well as ongoing integration and globalisation, indicate the need to search for a new paradigm of development policy, including a fresh approach to the development of peripheral regions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank, Conclusions of the fifth report on economic, social and territorial cohesion: the future of cohesion policy, European Commission, Brussels, 9.11.2010, C0M(2010) 642 final.
 2. Copus A.K. 2000 From Core-Periphery to Poly centric Development: Concept of Spatial and Aspatial Peripherality, Rural Policy Group, Management Division, SAC Aberdeen, Aberden, cyt. za: A. Olechnicka 2004 Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 3. Davies S., Michie R. 2012 Peripheral Regions: A Marginal Concern?, EoRPA Paper 11/6, University of Strathclyde Glasgow, Regional Policy in Europe, EoRPA Reports, nr 5, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/regional_policy/ policy/region/index_pl.htm, data wejścia: 18.07.2014].
 5. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 2010, Komunikat Komisji, Komisja Europejska, Bruksela, KOM (2010), 2020, wersja ostateczna, 3.3.2020.
 6. European Commission - Press Release 2011 Connecting Europe Facility: Commission adopts plan for €50 billion boost to European networks, Reference: IP/11 /1200 Date: 19/10/2011.
 7. Grosse T.G. 2007 Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 8. Investing or Growth: Building Innovative Regions, 2009, Policy Report, OECD.
 9. Kahila P., Lakso T., Suutari T. 2006 The Role of Policy and Governance in European Peripherial Regions, Publications 5, Univeristy of Helsinki, Ruralia Institute, Seinajoki.
 10. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Załączniki 2010, MRR, Warszawa.
 11. Megatrendy i scenariusze rozwoju. Foreisght Regionalny Województwa Podlaskiego 2020 plus 2012, M. Proniewski (red.) Uniwersytet w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 12. Mendez C., Bachtler J., Wishlade F. 2010 Setting the stage for the reform of the Cohesion Policy after 2013, ,,EoRPA Paper", 10/5, University of Strathclyde, Glasgow.
 13. Meredyk K. 2007 Kapitał i mechanizm tworzenia kapitału na obszarze aktywizowanym, [w:] Mechanizm rozwoju gospodarczego obszarów peryferyjnych, Seria: Proces tworzenia kapitału w gospodarce peryferyjnej, K. Meredyk (red.), nr 2, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 14. Meredyk K. 2010 Funkcje układu instytucjonalnego w gospodarce peryferyjnej, [w:] Kapitał instytucjonalny a rozwój obszarów peryferyjnych. Seria: Proces tworzenia kapitału w gospodarce peryferyjnej, K. Meredyk (red.), nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 15. Miszczuk A. 2010 Peryferyjność regionów, [w:] Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, A. Tucholska (red.), MRR, Warszawa.
 16. Olechnicka A. 2003 Współczesne ujęcie problemu peryferyjności, [w:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, A. Bołtromiuk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 17. Polityka spójności 2007-2013. Komentarze i teksty oficjalne 2007, Unia Europejska, Polityka Regionalna, Luksemburg.
 18. Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia 2011, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska, Luksemburg.
 19. Proniewski M 1996 Polityka kształcenia jako czynnik rozwoju regionalnego (na przykładzie Niemiec), Wydawnictwo Filii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok.
 20. Proniewski M. 2012 Rozwój regionów peryferyjnych w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w  Białymstoku, Białystok.
 21. The Outermost Regions European regions of assets and opportunities 2010, Komisja Europejska, Bruksela.
 22. The role of the European Policy in the future of Europe 2011, "Panorama Inforegio", no. 39, Autumn.
 23. Vaishar A. 2006 Regional periphery: What does it mean?, [in:] Regional periphery in Central and Eastern Europe, T. Komornicki, Ł. Czapiewski (eds.), "Europa XXI", nr 15, Centrum Studiów Europejskich IGiPZ PAN, Warszawa.
 24. Wilkin J. 2003 Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm), [w:] Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, A. Bołtromiuk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 25. Zarycki T. 2009 Peryferie. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu