BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołaszewska-Kaczan Urszula (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Działania podnoszące poziom kapitału ludzkiego w nowej perspektywie finansowania 2014-2020
Actions to Improve Quality of Human Capital in New Financial Perspective 2014-2020
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 91-104, tab., bibliogr. s. 103-104
Keyword
Kapitał ludzki, Fundusze unijne
Human capital, EU funds
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Kapitał ludzki stanowi podstawę rozwoju całych gospodarek i poszczególnych przedsiębiorstw. Jego poziom może rzutować między innymi na innowacyjność i konkurencyjność podmiotów gospodarczych. Dlatego tak ważne jest wspieranie jego rozwoju na każdym szczeblu, tzn. na szczeblu: jednostki ludzkiej, organizacji, jak i całego społeczeństwa. W tym obszarze duże znaczenie mają fundusze unijne, dzięki którym od lat są finansowane działania z zakresu podnoszenia poziomu kapitału ludzkiego. Nowa perspektywa finansowania 2014-2020 również przewiduje koncentrację na tym zagadnieniu. W artykule przedstawiono podstawowe informacje o kapitale ludzkim oraz miejsce działań nakierowanych na kapitał ludzki w nowej, unijnej perspektywie. (abstrakt oryginalny)

Human capital is the foundation of development, both for national economies and specific businesses. It can affect innovativeness and competitiveness of all entities. That is why it is so vital to support its development on every level. The European Union funds play a considerable role in this regard - thanks to them, numerous human capital development activities have been possible. The new financial perspective 2014-2020 is also going to focus on the issue of human capital. The paper presents basic information about human capital and the significance of the activities concerning human capital in the new European budget.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czajka Z. 2011 Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 2. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ 2014_2020/Strony/Przebieg_negocjacji_nad_ksztaltem_polityki_spojnosci_po_ 2013_czerwiec_2012.aspx?N=N, data wejścia: 17.07.2014].
 3. Domański S. 1993 Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 4. Fundusze Europejskie 2014-2020 - Cele Umowy Partnerstwa i założenia Programów Operacyjnych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.fundusze.malopolska.pl/ 2014_2020/Lists/Szkolenia/Attachments/235/Cele-tematyczne-oraz-zakres- interwencji-na-poziomie-krajowym-okreslone-umowa-partnerstwa.pdf, data wejścia: 17.07.2014].
 5. Hydzik W., Lewicka D. 2012 Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji z wykorzystaniem metody analizy sieci społecznych (social network analysis), [w:] Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim, T. Listwan, M. Stor (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Jamka B. 2011 Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 7. Kalinowska I., Kujszczyk B., Mańturz M., Sojko J., Świercz B., Tymonuk A. 2001 Informator - elastyczne formy zatrudnienia, Wydawnictwo WUPwW, Warszawa.
 8. Korporowicz V. 2005 Zdrowie i jego promocja. Kształtowanie przyszłości, OW SGH w Warszawie, Warszawa.
 9. Łepkowski M. 2012 Nowe możliwości wykorzystania funduszy europejskich w świetle perspektywy finansowania 2014-2020, "Biuletyn Informacyjny ITS", nr 6.
 10. Makowski K. 2000 Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej, Monografie i Opracowania SGH, nr 470.
 11. Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi 2003, A. Pocztowski (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Nowa perspektywa programowo-finansowa UE - 2014-2020 - najważniejsze zmiany, CDR w  Brwinowie, Kraków 2013, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://cdrkursy.edu.pl/ cdr/wydawnictwa/perspektywa2020.pdf, data wejścia: 16.07.2014].
 13. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - uwarunkowania strategiczne, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [https://www.mir.gov.pl/fundusze/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Progra mowanie_2014_2020/Documents/uwarunkowania_strategiczne.pdf, data wejścia: 15.07.2014].
 14. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/pife/Programowanie_ perspektywy_finansowej_2014-2020.pdf, data wejścia: 16.07.2014].
 15. Projekt linii demarkacyjnej 2014-2020 (czerwiec 2013 rok), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.rpo.podkarpackie.pl/, data wejścia: 16.07.2014].
 16. Sajkiewicz A. 1999 Człowiek - kreator wartości przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, A. Herman, A. Szablewski (red.), POLTEXT, Warszawa.
 17. Strategia Europa 2020, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mg.gov.pl/ Bezpieczenstwo +gospodarcze/Strategia+Europa+2020, data wejścia: 15.07.2014].
 18. Sytuacja na rynku pracy w Polsce, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.psz. praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=86773 8&pT=details&sP=CONT ENT,objectID,868123, data wejścia: 20.07.2014].
 19. Świstak M. 2014 Fundusze unijne na lata 2014-2020. Programowanie na poziomie unijnym i krajowym, "Unia Europejska.pl", nr 1.
 20. Urbanek G. 2007 Pomiar kapitału intelektualnego i  aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji 2006, H. Król, A. Ludwiczyński (red.), PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu