BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Truskolaski Tadeusz (Uniwersytet w Białymstoku), Waligóra Kamil (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Zarządzanie strategiczne w białostockim obszarze funkcjonalnym
Strategic Management in Białystok Functional Area. Cooperation of Local Government Units through Integrated Territorial Investments
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 121-136, bibliogr. s. 135-136
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Samorząd terytorialny, Współpraca międzygminna
Strategic management, Local government, Commune cooperation
Note
streszcz., summ.
Company
Białostocki Obszar Funkcjonalny
Abstract
Białostocki Obszar Funkcjonalny powstał jako odpowiedź na problemy występujące na styku granic administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego sąsiadujących z Miastem Białystok. Zintegrowane podejście wymagało podjęcia działań zmierzających do instytucjonalizacji współpracy - powołania Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Podstawą jest utworzona strategia wskazująca kierunki i obszary współpracy gmin wchodzących w skład stowarzyszenia. W artykule przedstawiono kształtowanie się współpracy w ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowanej za pomocą nowego instrumentu Unii Europejskiej, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Zaprezentowano również Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, przyczyny powołania Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego oraz proces jego formowania i kształtowania strategii, która będzie przesłanką dla wdrażania wspólnych projektów. Ukazano cele, jakie będą realizowane wspólnie przez wszystkich członków. Celem opracowania jest zbadanie, czy współpraca gmin nawiązana w ramach Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego i podtrzymywana przy wykorzystaniu środków finansowych z Unii Europejskiej na lata 2014-2020 może pozwolić na stworzenie trwałych więzi będących motorem dalszego współdziałania w kolejnych latach/perspektywach finansowych. Ostatecznie współpraca jednostek samorządu terytorialnego może wpłynąć na zwiększenie potencjału całego regionu i poprawę jakości życia jego mieszkańców. (abstrakt oryginalny)

Białystok Functional Area (BOF) was created as a response to the problems occurring at the administrative boundaries of local government units adjacent to the City of Białystok. An integrated approach required measures aimed at institutionalised cooperation - the creation of the Association of Białystok Functional Area. As a basis for the actions, a strategy was formed which indicates the areas of cooperation between municipalities belonging to the association. The paper presents the forming of cooperation within Białystok Functional Area implemented using a new EU instrument: Integrated Territorial Investments. The author also discusses Integrated Territorial Investments, the reasons for the creation of Bialystok Functional Area and the process of its formation, as well as the development of the strategy, which will be the basis for the implementation of joint projects. Moreover, the objectives to be pursued by all the members are discussed. The aim of the paper is to examine whether the cooperation of municipalities within the Association of Bialystok Functional Area in 2014-2020, supported by funds from the European Union, can allow for the creation of lasting bonds that will foster collaboration in subsequent years. Ultimately, such cooperation of local government units may result in increasing the potential of the region and improving the quality of lives of its inhabitants. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych GUS, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.stat.gov.pl, data wejścia: 11.07.2014].
 2. European Commission, Smart specialization, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/research/regions/index_en.cfm?pg=smart_specialisation, data wejścia: 11.07.2014].
 3. Gromadzki D. Białostocki Obszar Funkcjonalny - stowarzyszenie na rzecz wspólnych działań, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.bialystok.pl/154-szczegoly-aktualnosci/newsid/4506/default.aspx, data wejścia: 2.07.2014].
 4. Klimczak P., Wojnicka E. 2005 Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a  wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Rzeszów-Warszawa.
 5. Kryteria delimitacji Miejskich Obszarów Funkcjonalnych Ośrodków Wojewódzkich 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 6. Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/regional_policy/ sour-ces/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_p l.pdf, data wejścia: 1.07.2014].
 7. Ranking Uczelni Wyższych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://rankingi. ia.uz.zgora.pl/wordpress/wp-content/uploads/2013/05/Tab1-04.11.20131.html, data wejścia: 4.07.2014].
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu "Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, art. 7, Komisja Europejska, KOM (2011) 614, 2011/0275 (COD), Bruksela, dnia 6.10.2011.
 9. Stopa bezrobocia w Powiecie Białostockim i  Województwie Podlaskim, Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [pup.bialystok.pl, data wejścia: 9.07.2014].
 10. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 2014, Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok.
 11. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, Dz. U. 2009, Nr 203, poz. 1569.
 12. Uchwała nr 150/2157/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z  dnia 19 marca 2013 roku, Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 2013, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 13. Uchwała Nr 3/2014 Zarządu Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 16 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 " 2014, Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Białystok.
 14. Uchwała Nr LVIII/ 777/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 13 września 2010 roku, Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020plus 2010, Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok.
 15. Waligóra K. 2014 Integrated territorial investments as a form of municipalities' cooperation in the realization of projects co-financed by the EU, [w:] Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, S. Partycki (red.), Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 16. Zasady realizowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 17. Żuber P. i inni 2012 Polska 2011. Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu