BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Marek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną jako wyraz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Investment in Health Infrastructure as Expression of Sustainable Development in New EU Financial Perspective : the Case of Zachodniopomorskie Voivodeship
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 137-153, tab., bibliogr. s. 152-153
Keyword
Infrastruktura, Finansowanie ochrony zdrowia, Fundusze unijne, Rozwój zrównoważony
Infrastructure, Financing of health protection, EU funds, Sustainable development
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Artykuł dotyczy zasady zrównoważonego rozwoju jako jednej z podstawowych zasad, które determinują nowy okres programowania Unii Europejskiej. Zasada zrównoważonego rozwoju odnosi się do człowieka, jego zdrowia i wykorzystania pracy ludzkiej jako jednego z komponentów zrównoważonego rozwoju. Środki Unii Europejskiej mają służyć realizacji tej zasady. W artykule dokonano oceny wsparcia rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia finansowanej ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Wskazano również, jak będzie realizowana zasada zrównoważonego rozwoju w ochronie zdrowia, w nowym okresie programowania. (abstrakt oryginalny)

The paper is concerned with the principle of sustainable development as one of the basic principles that determine the new programming period of the EU. The idea of sustainable development applies to people, their health, and the use of human labour. The EU funds are designed to implement this principle. The author assesses the support given to the development of health infrastructure, financed from EU funds in the 2007-2013 programming period, based on the analysis of Zachodniopomorskie (West Pomeranian) province. It is also indicated how the principle of sustainable development will be implemented in health care in the new programming period. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ciechanowicz-McLean J. 2001 Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://greenworld.serwus.pl/deklaracja_ sztokholmska1.htm, data wejścia: 02.07.2014].
 2. Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja_milenijna.doc, data wejścia: 02.07.2014].
 3. Deklaracja z  Johaeseburga, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.google.pl/ url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http %3A%2F%2Fwww.ietu.katowice.pl%2Fwpr%2FDokumenty %2FLista_faktow %2FDeklaracja_z_Johanesburga.doc&ei=Fc2zU7KcHsPF7AaU8IGoAw&usg= AFQjCNGOyZVZ6yFil_o7TNhTwXD1p_wOzg&bvm=bv.70138588,d.bGQ, data wejścia: 02.07.2014; www.joburg.org.za/pdfs/johannesburgdeclaration.pdf, data wejścia: 02.07.2014].
 4. Future We Want (Przyszłość, jakiej chcemy), dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.uncsd2012.org/content/documents/727The%20Future%20We%2 0Want%2019%20June%201230pm.pdf, data wejścia: 02.07.2014].
 5. Granice wzrostu 1969, "Biuletyn Polskiego Komitetu do spraw UNESCO" (numer specjalny), Warszawa.
 6. Hens L., Nath B. 2003 The Johannesburg Conference, "Environment, Development and Sustainability", nr 5.
 7. Kenig-Witkowska M. M. 1998 Koncepcja ,,sustainable development" w prawie międzynarodowym, "Państwo i Prawo", nr 8.
 8. Kenig-Witkowska M. 1998 Koncepcja ,,sustainable development" wprawie międzynarodowym, "Państwo i Prawo", nr 2.
 9. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2011, M. Kowalski (red.), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 10. Kowalski J. 2005 Instytucjonalna analiza transformacji ustrojowej. Od planu do rynku, [w:] Nowa ekonomia, S. Piotrowski (red.), Sopot.
 11. Mizak J. (oprac.) 2002 Informacja o rezultatach Światowego Szczytu ws. Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu, Departament Współpracy z Zagranicą - Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 12. Nath B. 2003 Education for sustainable development the Johannesburg summit and beyond, ,,Environment, Development and Sustainability".
 13. Nowak M. 2012 Decyzje o warunkach zabudowy jako instrument zarządzania przestrzenią w podmiejskich gminach przygranicznych, "Samorząd Terytorialny", nr 10, DOI 10.1000/182.
 14. Nowak W. 2011 Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa.
 15. Porozumienie z  Monterrey. Treść Deklaracji Milenijnej Narodów Zjednoczonych, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja_ milenijna.doc, data wejścia: 02.07.2014].
 16. Program Operacyjny ,,Infrastruktura i Środowisko" 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 17. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski 2007 (pierwsza wersja), Szczecin, 25 września 2009.
 18. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014- 2020. Pomorze Zachodnie, 2013, Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski, Szczecin.
 19. Roczne sprawozdania z wykonania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007-2013, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.rpo.wzp.pl/rpo/sprawozdania_z_realizacji_rpo_wz, data wejścia: 14.07.2014].
 20. Rosicki R. 2010 Międzynarodowe i europejskie koncepcje zrównoważonego rozwoju, "Przegląd Naukowo-Metodyczny", nr 4.
 21. Sitek M. 1999 "Sustainable development" - ciągły czy zrównoważony rozwój?, "Państwo i Prawo", nr 2.
 22. Staniek Z. 2010 Zróżnicowanie ekonomii instytucjonalnej, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://jacek.kwasniewski.eu.org/file/Staniek.pdf, data wejścia: 5.06.2012].
 23. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, Dz.U., 1991, Nr 95, poz. 425 z pózn. zm.
 24. Wkład polityki regionalnej w zrównoważony rozwój w  ramach strategii Europa 2020, Brussels, 26.1.2011, COM(2011) 17 final, dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://eur-lex.europa.eu, data wejścia: 05.06.2014].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu