BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juszczuk Joanna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Inteligentny rozwój Polski i Unii Europejskiej
Smart Development of Polish and the European Union
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 170-183, bibliogr. s. 182-183
Keyword
Strategia rozwoju, Cywilizacja, Finanse, Rozwój, Wiedza, Innowacyjność, Inwestycje
Development strategy, Civilization, Finance, Development, Knowledge, Innovative character, Investment
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Inteligentny rozwój Polski i Unii Europejskiej to strategia Zjednoczonych Państw Europy polegająca na rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Stanowi on swoistą, długofalową wizję społecznej gospodarki rynkowej przyjętą w 2010 roku przez Unię Europejską w celu wyjścia z kryzysu gospodarczego. Opracowana strategia "Europa 2020", jak również Program Operacyjny Inteligentny Rozwój mają zapewnić państwom członkowskim Unii Europejskiej wkroczenie na drogę zrównoważonego wzrostu, który w przyszłości zapewni dobrobyt i postęp społeczny. W tych wspólnych działaniach Unii Europejskiej najistotniejsze są procesy rozwojowe oparte na: wiedzy, innowacji, inwestycjach i właściwie zarządzanych finansach. Po kryzysie przywódcy Europy 2008 roku dostrzegli, że powstaje nowy paradygmat technologiczny. Tworzy się nowe społeczeństwo informacyjne i społeczeństwo wiedzy. Z tego też względu w państwach członkowskich Unii obowiązkowo muszą być wprowadzone i realizowane prawne zasady prowadzenia polityki rozwoju. Każda z polityk narodowych musi uwzględniać trzy strategiczne priorytety w zakresie rozwoju, tj.: wzrost inteligentny, wzrost zrównoważony i wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu. Aktualnie postęp kulturalno-cywilizacyjny wręcz wymusza na państwach przyjęcie w swoich strategiach krajowych i polityce rozwoju pięciu kluczowych celów w przedmiocie: zatrudnienia, inwestycji, emisji gazów cieplarnianych, nauki i kształcenia oraz wykluczenia i ubóstwa. W Polsce zostały przyjęte i są wdrażane krajowe programy reform wyznaczające sposoby realizacji priorytetów i celów strategii "Europa 2020". Godne uwagi jest to, że realizację priorytetów i celów krajowych wspiera Komisja Europejska, dążąc do tego, aby rozwój zrównoważony, wspierając gospodarkę krajową, efektywniej korzystał z zasobów i był bardziej przyjazny środowisku dla dobra przyszłych pokoleń. (abstrakt oryginalny)

Smart development of Polish and the European Union is a strategy of the United States of Europe involving the development of an economy based on knowledge and innovation. It is peculiar, long-term vision of the social market economy adopted in 2010 by the European Union to exit from the economic crisis. Developed strategy, "Europe 2020'' as well as the Operational Programme Development of Intelligent shall provide the Member States of the European Union encroachment on the path of sustainable growth, which in the future will ensure prosperity and social progress. In these joint activities of the European Union's most important developmental processes are based on knowledge, innovation, investment, and well-managed finances. The leaders of Europe after the crisis 2008 years have recognized that a new technological paradigm. Creates a new information society and knowledge society. Therefore, in the Member States of the Union must necessarily be introduced and implemented the legal principles of development policy. Each national policies must take account of three strategic priorities for development ie smart growth, sustainable growth and growth conducive to social exclusion. At present, the progress of culture and civilization simply forces the adoption of their national strategies and development policies to achieve five key objectives concerning employment, investments, greenhouse gas emissions, science and education, and poverty and social exclusion. In Poland, have been adopted and are being implemented in the national reform programs defining the ways of the priorities and objectives of the strategy, "Europe 2020''. Worth emphasizing is that the priorities and objectives of the national supports the European Commission with a view to the sustainable development to support the domestic economy more efficient use of resources and a more friendly environment for future generations. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bożyk P., Misala J., Puławski M. 2002 Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Czaja S. 2009 Informacja jako podstawa kształtowania zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, B. Poskrobko (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 3. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a- nutshell/priorities/smart-growth/index_pl.htm, data wejścia: 20.06.2014].
 4. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUri Serv.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF, data wejścia: 20.06.2014].
 5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo +gospodarcze/Strategia +Europa+2020, data wejścia: 20.06.2014].
 6. Duszyński P. 2007 Nowa ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju, "Serwis administracyj-no-samorządowy'', nr 3 (134).
 7. Powichrowska B. 2011 Kształtowanie wiedzy w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, B. Powichrowska (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.
 8. Rymarczyk J. 2010 Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Rynarzewski T. 2005 Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 11. Uchwała nr 157 Rady Ministrów z dnia 25.09.2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kraju2020 (Monitor Polski z dnia 22.11.2012 roku, poz. 882).
 12. Ustawa z dnia 06.12.2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, Nr 84, poz.712 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 27.08. 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 14. Waldziński D. 2009 Kryzys gospodarczy kryzysem kultury, [w:] Od wielkiego kryzysu gospodarczego do wielkiego kryzysu finansowego. Perturbacje w gospodarce światowej w latach 1929-2009, J. Kaliński, M. Zalesko (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu