BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wajda Marcin (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Analiza wdrażania instrumentów wsparcia jakości kredytowej współfinansowanych ze środków europejskich w latach 2007-2013 na podstawie udzielonej pomocy de minimis
Analysis of Implementation Guarantees Co-Financed in European Funds in 2007-2013, on the Basis of State Aid
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 184-194, wykr., tab., bibliogr. s. 193-194
Keyword
Gwarancje kredytowe, Fundusze unijne, Pomoc publiczna
Credit guarantee, EU funds, Public aid
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Zgodnie z założeniami umowy partnerstwa, w okresie programowania 2014-2020 nastąpi zwiększenie wykorzystania instrumentów zwrotnych, w tym instrumentów poręczeniowych. Docelowa wartość portfela poręczeniowo-gwarancyjnego w przyszłym okresie programowania może przekroczyć nawet 10 mld PLN. Konieczne jest więc podejmowanie analiz efektywności zastosowanych instrumentów poręczeniowych współfinansowanych ze środków europejskich, w szczególności w perspektywie 2007-2013. Bazując na danych dotyczących pomocy de minimis udzielonej w ramach systemów poręczeniowych, przeprowadzono m.in. analizę tempa wdrażania i korzyści dla MSP wynikających z udzielonych gwarancji. Zaprezentowane wyniki odniesiono do zmian prawnych oraz innych wydarzeń mogących mieć wpływ na analizowane zmienne. (abstrakt oryginalny)

In accordance with the assumptions underlying the Partnership Agreement, in the programming period 2014-2020 there will be an increased use of refundable instruments, including credit guarantee instruments. The target value of the credit guarantee portfolio in the future programming period may exceed as much as PLN 10 billion. Thus it is necessary to perform efficiency analyses of the applied credit guarantee instruments co-financed with EU funds, in particular within the Financial Framework 2007-2013. Relying on the data relating to the de minimis support granted within the guarantee systems, an analysis has been performed on the implementation time and benefits of the provided guarantees for SMEs. The presented results were referred to legal changes and other events that may affect the analysed variables. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza Stanu Rynku Funduszy Poręczeń Kredytowych Polsce. Ocena i Perspektywy Rozwoju 2014, PAG Uniconsult, opracowanie przygotowane na zlecenie Związku Banków Polskich, Warszawa.
  2. Dane Urzędu Ochrony Konkurencji i  Konsumentów (UOKiK) nt. pomocy publicznej w latach 20072013 dla programu pomocowego SA.34331(2012/ X), (zmiana X767/ 2009) oraz dla beneficjentów określonych wpoz. C1 i D1 w Raporcie o pomocy de minimis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w2012 roku [w posiadaniu autora].
  3. Informacja BGK nt. wartość udzielonych poręczeń de minimis [w posiadaniu autora].
  4. Informacja kwartalna nt. stanu realizacji instrumentów zwrotnych w ramach NSRO, MRR, stan na koniec II kwartał 2013 roku, informacja udostępniona przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (dawniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), [w posiadaniu autora].
  5. Kodeks Cywilny - tekst jednolity, Dz. U. 2014, poz. 121.
  6. Program: "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego", zm. z dnia 14 lutego 2013 roku, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.mf.gov.pl/ministerstwo- finansow/dzialalnosc/poreczenia-i-gwarancje/ programy;jsessionid=E0E741D1F1C552F83C993759FBB34A7C, data wejścia: 20.07.2014].
  7. Stan realizacji PO RPW2007-2013, Komitet Monitorujący PO RPW 2007-2013, 11 czerwca 2014 rok, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.polskawschod- nia.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/KompetencjeInst/posiedzeniaKM/ Documents/Stan_realizacji_P0%20RPW_2007_2013.pdf, data wejścia: 23.07.2014].
  8. Stan wdrapania Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 na d%ień 31.01.2014, Wydział Sprawozdawczości i Monitoringu Rzeczowego Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów Unii Europejskiej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Koordynująca NSRO) pod redakcją Aleksandra Dwornika i Joanny Kubickiej, 7 lutego 2014 rok, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.funduszeeuro-pejskie.gov.pl/RPO/Aktualnosci/Documents/RPO_stan_wdrazania_310114.pdf, data wejścia: 23.07.2014].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu