BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grześ Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Wykres Gantta a metoda ścieżki krytycznej (CPM)
Gantt Chart and Critical Path Method
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 195-216, rys., tab., bibliogr. s. 215-216
Keyword
Metoda CPM, Zarządzanie projektem
Critical Path Method (CPM), Project management
Note
streszcz., summ.
Abstract
O sprawności i skuteczności każdej organizacji decyduje umiejętność zarządzania szeregiem rutynowych oraz nowych procesów i zadań. Stąd grupa nowych lub zmodyfikowanych przedsięwzięć wymaga przede wszystkim zastosowania metod ułatwiających zarządzanie nimi i umożliwiających zakończenie ich realizacji w wyznaczonym terminie. W zarządzaniu niezbyt dużymi i niezbyt czasochłonnymi projektami, w szczególności na etapach planowania struktury, planowania przebiegu oraz planowania zasobów, często są wykorzystywane klasyczne wykresy Gantta umożliwiające zaplanowanie, a następnie kontrolowanie przebiegu realizacji danego przedsięwzięcia. Podobne wyniki dostarcza metoda ścieżki krytycznej (Critical Path Method - CPM), która jest mniej popularna w praktyce gospodarczej polskich podmiotów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wspólnych elementów wykresów Gantta i CPM oraz ocena ich ograniczeń i korzyści w zarządzaniu przedsięwzięciami. Analiza przykładowego zestawu czynności składających się na dane przedsięwzięcie pokazała, że wykres Gantta i metoda ścieżki krytycznej (CPM) wzajemnie się uzupełniają i jest uzasadnione stosowanie w praktyce tych obu metod jednocześnie. Dodatkowo zauważa się, że w wyznaczaniu ścieżki krytycznej przedsięwzięcia, w którym kilka czynności jest realizowanych w tym samym czasie, przewagę zyskuje CPM. (abstrakt oryginalny)

The efficiency of each organisation is determined by its ability to manage a range of both traditional and new processes and tasks. Therefore, especially new or modified projects require the use of methods that aid management and allow for a timely completion. In the management of not very large and not very time-consuming projects, particularly in the stages involving the planning of the structure, course planning and resource planning, classic Gantt charts are often used since they facilitate the planning and monitoring of project implementation. Similar results can be received by means of the Critical Path Method (CPM), which is less common in the practice of Polish business entities. The aim of this paper is to present the elements that the two methods have in common, and to assess their limitations and benefits for project management. Analysis of a sample set of actions comprising the project shows that the Gantt chart and the CPM are complementary and it is recommended that these two methods are used simultaneously. In addition, it is noted that when several activities are carried out at the same time, the CPM is capable of defining the critical path in a more precise way than Gantt Charts. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiecki K. 1909 Metoda wykreślna organizowania pracy zbiorowej w walcowniach, "Przegląd Techniczny", nr 17, nr  18, nr 19, nr 20.
 2. Bieniok H. 2004 Metody prawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 3. Clark W. 1952 The Gantt Chart A Working Tool for Management, Pitman Publishing, New York.
 4. Durlik I, 1996 Inżynieria zarządzania, cz.1, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 5. Field M., Keller L. 1998 Project Management, Thomson Business Press/Open University, London.
 6. Gantt H.L. 1903 A graphical daily balance in manufacture, ASME Transactions 24.
 7. Geraldi J., Lechter T. 2012 Gantt charts revisited. A critical analysis of its roots and implications to the management of projects today, "International Journal of Managing Projects in Business", vol. 5, Issue 4.
 8. Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Skrzypek J., Walkosz A. 2011 Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa.
 9. Kumar P.P. 2005 Effective Use of Gantt Chart for Managing Large Scale Projects, "Cost Engineering", vol. 47.
 10. Levy F. K., Thomson G., Wiest J. 1963 The ABCs of the Critical Path Method, "Harvard Business Review" z 1 września.
 11. Lis S., Niziałek D., Wróblewski K.J. 1987 Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych i sterowanie produkcją, cz. I, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 12. Mantel S. J., Meredith, J. R., Shafer S. M., Sutton M. M. 2011 Project Management in Practice, ed. 4th, John Wiley& Sons, New York.
 13. Meredith J. R., Mantel S. J. 1995 Project Management, John Wiley & Sons, New York.
 14. Nahmias S. 2001Gantt Charts, [w:] Encyclopedia of Operations Research and Management Science, S. I. Gass, C. M. Harris (eds.), 2nd ed., Centennial Edition, LXXXIV.
 15. Nowoczesne zarządzanie projektami, 2012, M. Trocki (red.), PWE, Warszawa.
 16. Pająk E. 2006 Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa.
 17. Wilson J.M. 2003 Gantt charts: A centenary appreciation, "European Journal of Operational Research", 149.
 18. Wirkus M, Roszkowski H., Dostatni E., Gierulski W. 2014 Zarządzanie projektem, PWE, Warszawa.
 19. Wysocki R, McGary R. 2003 Effective Project Management Traditional, Adaptive, Extreme, Third Edition, Wiley.
 20. Wysocki R., McGary R. 2005 Efektywne zarządzanie projektami, wyd. III, Helion One Press, Gliwice.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu