BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszkowska-Mądra Barbara (Uniwersytet w Białymstoku), Parfieniuk Angelika (Uniwersytet w Białymstoku, student), Studnicki Marcin (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju
Views of Economics Students on Entrepreneurship and Factors Influencing Its Development
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2014, nr 6 (72), s. 217-235, rys., bibliogr. s. 234-235
Keyword
Przedsiębiorczość, Socjologia przedsiębiorczości, Badania ankietowe, Studenci
Entrepreneurship, Sociology of entrepreneurship, Questionnaire survey, Students
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest empiryczne zbadanie poglądów młodzieży akademickiej o zjawisku przedsiębiorczości i czynnikach kształtujących jej rozwój. Badania ankietowe przeprowadzono na próbie losowej stu studentów studiów ekonomicznych. Ich wyniki wykazały, że młodzież akademicka postrzega przedsiębiorczość głównie przez pryzmat nabywanych umiejętności praktycznych (pracy w czasie studiów, praktyk studenckich i innych rodzajów działalności zawodowej), a także przyswajania wiedzy teoretycznej na wykładach i ćwiczeniach. Co więcej, w opinii studentów, ważnym czynnikiem w kształtowaniu się postawy przedsiębiorczej człowieka jest proces jego wychowania, a zwłaszcza wzorce i wartości wyniesione z domu rodzinnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to conduct survey research regarding students' views of entrepreneurship as a social phenomenon and the factors affecting its development. The survey was performed on a random sample of a hundred students of economics and related disciplines. The results of the study show that the students perceived entrepreneurship mainly as a collection of acquired practical skills (developed through academic education, student work experience programmes, and other professional activities), as well as during lectures and classes attended at university. Additionally, students thought that the upbringing process - the patterns and values instilled by parents - might be an important determinant of entrepreneurial attitude. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniok H. 2007 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych młodzieży w rodzinie, szkole i uczelni, [w:] Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 2. Borkowski R. M. 2012 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości instrumentem rozwijania przedsiębiorczości oraz działań innowacyjnych studentów i absolwentów szkół wyższych w  Polsce - prezentacja wyników badań, [w:] Młodzi przedsiębiorcy - inspiracje, koncepcje i uwarunkowania, J. Pasieczny, B. Glinka, A. Brzozowska (red.), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 3. Brajer-Marczak R., Marciszewska A. 2008 Czynniki warunkujące przedsiębiorczość studentów Dolnego Śląska, "Problemy Zarządzania", nr 1.
 4. Bratnicki M., J. Strużyna J. 2004 Przedsiębiorcza wyobraźnia zespolenia z pracą, [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, S. Borkowska (red.), IPiSS, Warszawa.
 5. Carree M.A., Thurik A.R., The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.hajarian.com/esterategic/tarjomeh/ 2-89-karafariny/1.pdf, data wejścia: 15.05.2014].
 6. Cotis J.-P., Entrepreneurship as an engine for growth: evidence and policy challenges, GEM Forum Entrepreneurship: Setting the Development Agenda London 10 and 11 January 2007, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.oecd.org/social/ labour/38031895.pdf, data wejścia: 16.05.2014].
 7. Drozdowski G., Przedsiębiorczość w  świetle współczesnych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://bibliotekacyfrowa.pl/ dlibra/docmetadata?id=34638&from=publication, data wejścia: 3.01.2014].
 8. Drucker P. 1992 Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 9. Entrepreneurship, Apr 27th 2009, The Economist, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.economist.com/node/13565718, data wejścia: 28.12.2013].
 10. Fueglistaller U., Klandt H., Halter F., Müller Ch. 2009 Unternehmetrum von Studierenden im international Vergleich Internationaler, St. Gallen und Oestrich-Winkel.
 11. Grzegorzewska-Mischka E. 2010 Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnictwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 12. Jean-Philippe C. 2007 Entrepreneurship as an engine for growth: evidence and policy challenges, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.oecd.org/social/labour/ 38031895.pdf, data wejścia: 16.05.2014].
 13. Kirzner I. M. 2008 The Alert and Creative Entrepreneur: A Clarification, IFN Working Paper, no. 760, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.ifn.se/Wfiles/ wp/wp760.pdf, data wejścia: 8.01.2014].
 14. Kłosowski D., Bagiński J., Przedsiębiorczość i sposoby jej pomiaru, Gazeta Innowacje, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://imik.wip.pw.edu.pl/innowacje11/ strona7.htm, data wejścia: 5.01.2013].
 15. Marciniak M. 2011 Rozwój przedsiębiorczości szansą polskich obszarów wiejskich, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.instytutobywatelski.pl/ 2150/publikacje/raporty/raport-rozwoj-przedsiebiorczosci-szansa-polskich-obsza row-wiejskich, data wejścia: 16.05.2014].
 16. Marini M. 1987 A Typology of Farm Families in Southern Italian Marginal Areas. Multi-purpase Agriculture and Forestry, Proceedings of the 11th seminar of the European Association of Agricultural Economists EAAE 28 April 3 May, 1986.
 17. Miś T. 2011 Instytucje doradcze w rozwoju obszarów wiejskich w  regionach rozdrobnionego rolnictwa w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 18. Noga A. 2009 Teorie przedsiębiorstw, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 19. Parker S. C. 2009 The Economics of Entrepreneurship, New York: Cambridge University Press, New York.
 20. Piecuch T. 2010 Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 21. Pietraszewski M. 2002 Szansa dla przedsiębiorczości, Wydawnictwo eMPI2, Poznań.
 22. Przedsiębiorczość akademicka - jak komercjalizować wiedzę powstającą we wrocławskim środowisku naukowym 2010, K. Safin (red.), Wydawnictwo Europa, Wrocław.
 23. Przedsiębiorczość akademicka. Raport z badania, 2009, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.parp.gov.pl/index/more/9701, data wejścia: 28.12.2013].
 24. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, 2010, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.parp.gov.pl/ index/more/24313, data wejścia: 15.05.2014].
 25. Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2011, 2012, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/ 15203.pdf, data wejścia: 28.12.2013].
 26. Roszkowska-Mądra B. 2010 Obszary wiejskie o niekorzystnych warunkach gospodarowania w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 27. The Oxford Handbook of Entrepreneurship 2009, M. Casson, B. Yeung, A. Basu, N. Wadeson (eds.), New York : Oxford University Press, New York.
 28. Wawrzyniak B.M. 2001 Luka edukacyjna barierą procesu integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską, ,,Wieś i  Rolnictwo", nr 3 (112).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu