BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzemski Paskalis (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Bohdziewicz Jerzy (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Właściwości reologiczne owoców wybranych odmian śliwy
Rheological properties of fruit of the selected cultivars of plum
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 45-55, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Owoce, Badania właściwości fizycznych, Transport, Właściwości reologiczne
Fruit, Physical properties research, Transport, Rheological properties
Note
streszcz., summ.
Abstract
Podczas zbioru, transportu i przechowywania materiał pochodzenia roślinnego podlega zarówno obciążeniom statycznym, jak i dynamicznym. Wiąże się to z możliwością powstania uszkodzeń mechanicznych, stanowiących niepożądany efekt w przypadku owoców przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji. Na podstawie testów reologicznych można uzyskać rodziny krzywych zależności naprężeń i przemieszczeń w funkcji czasu. Dotychczas brak jest kompleksowego opracowania o charakterze porównawczym, rozpatrywane są jedynie standardowe modele obiektu badań. Z przeprowadzonych badań wynika, że skrócenie czasu realizacji testów reologicznych skutkuje zmianą obliczonych wartości parametrów modeli standardowych. Do wnioskowania o zmianach wartości współczynników E oraz η bardziej przydatne są modele empiryczne.(abstrakt oryginalny)

During cropping, transport and storing, plant material is subjected to both static and dynamic loads. It is related to possibility of mechanical damages, which constitute undesired effect in case of fruit for direct consumption. On the basis of rheological tests, families of stress and dislocation curves as the time function may be obtained. There has been no complex comparative study so far. Standard models of the research object are only discussed. It results from the research, which was carried out, that shortening the time of performance of rheological tests results in the change of the calculated values of standard models parameters. Empirical models are more useful for conclusions related to changes of E and η coefficient values.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bohdziewicz J. (2003a): Analiza procesu pełzania tkanki miąższu buraka ćwikłowego. Część I. Płynięcie lepkosprężyste. Acta Agrophysica, 83, 11-20.
 2. Bohdziewicz J. (2003b): Zmienność parametrów charakteryzujących zjawisko relaksacji naprężeń w tkance buraka ćwikłowego. Acta Agrophysica, 87, 33-43.
 3. Bohdziewicz J. (2007): Modelowanie przebiegu odkształcenia tkanek parenchymy warzyw w warunkach quasi-statystycznych zmian obciążenia. Rozprawa habilitacyjna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. (557), ISSN 1897-208X.
 4. Bohdziewicz J. Czachor G. (2010): Wpływ obciążenia na przebieg odkształceń warzyw o kształcie kulistym. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 85-91.
 5. Dobrzański jr. B. Rybczyński R. (1999): Stress-strain relationship for fruit firmness estimation. Acta Horticulkture, 485, 117-126.
 6. Klimek G. (2005): Warszawski rynek śliwek w latach 1997-2004. Zeszyty Naukowe Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa, 13, 101-110.
 7. Makosz E. (2002): Unowocześnić uprawę śliw [online], Hasło Ogrodnicze, 11. [dostęp 1-03-2012]. Dostępny w Internecie: http://www.ho.haslo.pl/index.php?rok=2002&numer=11
 8. Plich H. (1999): The effect of storage conditions and date of pic king on storability and quality of some plum (Prumus domestica L.) fruit cultivars. Acta Horticulturae 485, 301-307.
 9. Plich H. (2003): Wybrane zagadnienia dotyczące zbioru i przechowywania owoców śliw. Materiały XLII Ogólnopolskiego zjazdu Sadowników, Skierniewice, 121-132.
 10. Rybczyński R. Trembińska T. (2007): Wpływ preparatu Gibrescol na właściwości mechaniczne śliwek. Acta Agrophysica, nr 10(3), 687-694.
 11. Terry P., Terry J.B. & Wolk A. (2001): Fruit and vegetable consumption in the prevention of cancer: an update. J. Intern. Med. 250: 280-290.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu