BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cudzik Anna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Białczyk Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Czarnecki Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Brennensthul Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kaus Adam (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Title
Ocena systemów uprawy w aspekcie zużycia paliwa, plonowania roślin i właściwości gleby
Evaluation of cultivation systems in relation to fuel consumption, plants cropping and soil properties
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 17-27, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Zużycie paliwa, Gleboznawstwo, Technologia
Fuel consumption, Soil science, Technology
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy była ocena systemów uprawy pszenicy ozimej pod kątem zużycia paliwa, wielkości plonu oraz właściwości gleby. Badania przeprowadzono w uprawie pszenicy ozimej realizowanej systemami tradycyjnym, bezorkowym oraz w warunkach siewu bezpośredniego. Analizowano zabiegi wykonywane w ramach uprawy odmiennymi technologiami. Pomiar zużycia paliwa odbywał się z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Flotą Fleet Management. Wilgotność i zwięzłość gleby mierzono Penetrologgerem, a zawartość CO2 w glebie ręcznym miernikiem wyposażonym w specjalną sondę. Badania wykazały, że stosowanie uproszczeń uprawowych skutkuje znacznym ograniczeniem zużycia paliwa i niestety przyczynia się do zmniejszenia plonu ziarna. Stwierdzono zróżnicowanie pomiędzy uprawami w wartościach analizowanych właściwości gleby, przy czym największe rozbieżności wystąpiły po jesiennych zabiegach uprawowych. Po zimie oraz w dalszym okresie wegetacji różnice te uległy znacznemu zmniejszeniu.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the work was to estimate systems for winter wheat cultivation in relation to fuel consumption, crop seize and soil properties. Research was carried out for winter wheat crop carried out with traditional non-plough systems in direct sieving conditions. Operations carried out for cultivation performed with different technologies were analysed. Measurement of fuel consumption was carried out with the use of Fleet Management System. Humidity and compactness of soil was measured by Penetrologger and CO2 content in soil with the use of a hand measure equipped with a special sonde. The research proved that using cultivation simplifications results in a considerable limitation of fuel consumption and unfortunately results in the decrease of seed crop. Differences between cultivations in the analysed values of soil properties were reported, whereas the biggest discrepancies occurred after autumn cultivating operations. After winter and during a further vegetation period, these differences decreased significantly.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czyż E.A. (2003): Podatność na destrukcję gleb użytków rolnych w Polsce. Pam. Puław. 13, 21-31.
 2. Czyż E.A. (2005): Ilościowa i przestrzenna charakterystyka podatności na destrukcję gleb użytków rolnych w Polsce. Inżynieria Rolnicza, 3(63), 15-23 (ISSN 1429-7264).
 3. Czyż E.A. (2007): Wybrane właściwości fizyczne gleb. Wademekum Klasyfikatora Gleb., IUNGPIB, Puławy, 22-51, ISBN 978-83-89576-88-0.
 4. Dopka D. (2004): Efektywność energetyczna zróżnicowanej uprawy przedsiewnej na przykładzie pszenżyta ozimego. Annales UMCS, Sec. E. 59, 4, 2071-2077.
 5. Dzienia S., Piskier T., Wereszczaka J. (1994): Wpływ uproszczonych sposobów uprawy gleby na nakłady energetyczne i plonowanie pszenżyta ozimego. Zesz. Nauk. AR Szczecin, Roln., XVIII, 162, 43-48.
 6. Dzienia S., Wereszczaka J. (1999). Efektywność systemów uprawy roli pod pszenicę ozimą na glebie kompleksu pszennego dobrego. Fol. Univ. Agric. Stetin., 195 Agricultura, (74), 181-184.
 7. Hatano R., Lipiec J. (2004): Effects of land use and cultural practices on greenhouse gas fluxes in soil. Acta Agrophysica, 109, 3-50.
 8. Jacops A., Rauber R., Ludwig B. (2009): Impact of reduced tillage on carbon and nitrogen storage of two haplic luvisols after 40 years. Soil and Tillage Research. 102, 1: 158-164.
 9. Jaskulska I. (2005): Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia na plonowanie roślin i efektywność energetyczną stosowanych nawozów w zmianowaniu. Fragm. Agron., 1(85), 88-100.
 10. Kordas L. (1999): Energochłonność i efektywność różnych systemów uprawy roli w zmianowaniu. Fol. Univ. Agric. Stetin. 195 Agricultura (74), 47-52.
 11. Nasalski Z., Sadowski T., Stępień A. (2004): Produkcyjna, ekonomiczna i energetyczna efektywność produkcji jęczmienia ozimego przy różnych poziomach nawożenia azotem. Acta Scientiarum. Polonorum., Agricultura, 3(1), 83-90.
 12. Niedźwiecki J., Czyż E. A., Dexter A. R. (2006): Przewodność hydrauliczna warstwy ornej gleb w zależności od parametrów fazy stałej gleby. Pam. Puław., 148, 297-307.
 13. Starczewski J., Bombik A., Dopka D. (2003): Reakcja pszenżyta ozimego na wybrane czynniki agrotechniczne. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricult., 231, 183-192.
 14. Urbanek E., Horn R. (2006): Change in soil organic matter, bulk density and tensile strength of aggregates after percolation in soil after conservation and conventional tillage. Int. Agrophysics, 20, 245-254.
 15. Witkowska-Walczak B., Walczak R., Ostrowski J. (2003): Pore size distribution and amount of water available for plants in arable soils of Poland. Int. Agrophysics, 17, 213-217.
 16. Włodarczyk T., Stępniewski W., Brzezińska M. (2002): Dehydrogenase activity redox potential, and emissions of carbon dioxide and nitrous oxide from Cambisols under flooding conditions. Biol. Fertil. Soils, 36, 200-206.
 17. Wojciechowski,W., Wacławowicz R., Sowiński J. (2004): Wpływ zróżnicowanych systemów uprawy pszenicy ozimej na wybrane wskaźniki struktury gleby. Fragm. Agron. (21). Nr 3 (83).
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu