BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewandowska-Gwarda Karolina (Uniwersytet Łódzki)
Title
Analiza przestrzennego zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce w latach 2009-2012
Average wages in Poland (2009-2012) - analysis of spatial diversity
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 34, s. 27-41, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : III Ogólnopolska Konferencja
Keyword
Ekonometria, Modele regresji, Zróżnicowanie płac
Econometrics, Regression models, Wage differential
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania wynagrodzeń przeciętnych według powiatów w Polsce w okresie 2009-2012. W opracowaniu wykorzystano metody GIS i ESDA w celu wizualizacji danych oraz identyfikacji interakcji przestrzennych zachodzących w kształtowaniu się wynagrodzeń w powiatach. Podjęto również próbę budowy wielorównaniowego modelu regresji przestrzennej, w którym dodatkowo wprowadzono obrazy przestrzenne zmiennych niezależnych. Zastosowanie modelu jako narzędzia analizy danych panelowych umożliwiło sformułowanie wniosków na temat wpływu wybranych zmiennych ekonomicznych na kształtowanie się wynagrodzeń przeciętnych w Polsce w badanym okresie, przy jednoczesnym uwzględnieniu oddziaływania aspektów przestrzennych.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present results of spatio-temporal analysis of average wages in Poland. This analysis was done on poviat level in 2009-2012. Geographic information system and exploratory spatial data analysis tools are implemented for spatio-temporal data visualization and identification of spatial interactions that appear between poviats. Multiequation spatial autoregressive and cross regressive model is used to describe average wages according to selected socio economic variables(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R.W., Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2009, t. 9, s. 87-108.
 2. Anselin L., Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1988.
 3. Anselin L., Le Gallo J., Jayet H., Spatial Panel Econometrics, w: The Econometrics of Panel Data, Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice, red. L. Matyas, P. Sevestre, Kluwer, Dordrecht 2008, s. 626-660.
 4. Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 5. Elhorst J.P., Specification and Estimation of Spatial Panel Data Models, "International Regional Science Review" 2003, vol. 26(3), s. 244-268.
 6. Fingleton B., Baddeley M., Globalisation and wage differentials: a spatial analysis, "The Manchester School. Regional and Spatial Econometrics" 2011, vol. 79, s. 1018-1034.
 7. Kalenkoski C., Lacombe D., Minimum Wages and Teen Employment: A Spatial Panel Approach, "Papers in Regional Science" 2013, vol. 92(2), s. 44-61.
 8. Lewandowska-Gwarda K., Wielorównaniowe modele regresji przestrzennej, w: Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane, red. B. Suchecki, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 153-164.
 9. Longhi S., Nijkamp P., Poot J., Spatial Heterogeneity and the Wage Curve Revisited, "Journal of Regional Science" 2006, vol. 46, s. 707-731.
 10. Phillips A.W., The Relationship between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom 1861-1957, "Economica" 1958, vol. 4, s. 283-299.
 11. Rogut A., Lipowski W., Regionalne zróżnicowanie płac w wybranych sektorach gospodarki, "Wiadomości Statystyczne" 2005, t. 1, s. 35.
 12. Rogut A., Tokarski T., Determinanty regionalnego zróżnicowania płac w Polsce, "Ekonomista" 2007, nr 1, s. 75-88.
 13. Rokicki B., Ewaluacja regionalnego zróżnicowania płac realnych w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2013, t. 9, s. 53-67.
 14. Welfe A., Inflacja i rynek, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1993.
 15. Zellner A., An efficient method of estimating seemingly unrelated regressions and tests for aggregation bias, "Journal of the American Statistical Association" 1962, vol. 57(298), s. 348-368.
 16. http://www.wynagrodzenia.pl (dostęp 8.04.2014).
 17. htts://stat.gov.pl (dostęp 10.03.2014).
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu