BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Title
Czy płace dostosowują się do sytuacji na regionalnych rynkach pracy w Polsce? Empiryczna weryfikacja krzywej płac
Do wages adjust to the situation in the regional labour markets in Poland? Empirical validation of the wages curve
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 34, s. 43-57, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : III Ogólnopolska Konferencja
Keyword
Regionalny rynek pracy, Wydajność pracy, Bezrobocie, Płace
Regional labour market, Labour efficiency, Unemployment, Wages
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy istnieje ujemna i istotna zależność pomiędzy przeciętnym poziomem płac a sytuacją na regionalnych rynkach pracy w Polsce mierzoną stopą bezrobocia. Analizy prowadzone są na rocznych danych w przekroju województw. Badany okres to lata 2002-2012. Przeprowadzone analizy wskazują, że ze względu na niestacjonarność zmiennej dotyczącej wynagrodzeń nie można oszacować parametrów typowej krzywej płac. Zależność pomiędzy płacami a bezrobociem ma raczej charakter regionalnych krzywych Philipsa. Wyniki analiz wskazują na to, że parametr przy stopie bezrobocia jest ujemny, ale dość niski (-0,005) i istotny statystycznie na 10-procentowym poziomie istotności. Sytuacja na wojewódzkich rynkach pracy jest czynnikiem, który ma wpływ na kształtowanie się płac realnych, ale zależność ta jest dość słaba. Kluczowym czynnikiem determinującym tempo wzrostu płac na regionalnych rynkach pracy jest tempo wzrostu wydajności pracy. Istotne znaczenie ma również struktura bezrobocia, struktura pracujących oraz stopień konkurencji.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to answer the question of whether there is a negative and significant relation between level of wages and regional labour market situation in Poland. We used regional (NUTS2) data, the analysed period is 2002-2012. The analyses conducted in the paper show that due to non stationary character of regional real wages we can not estimate the parameters of typical wage curve. The relation between wages and unemployment rates on regional labour markets is rather a Phillips-type one. The results of the analysis indicate that the parameter by unemployment rate is negative but rather low (-0.005) and significant at the 10% significance level. The situation on the regional labour markets has an impact on real wages growth rate but this relation is quite weak. A key factor in determining the rate of growth of wages on regional labour markets is the growth rate of labour productivity. Other important factors are the structure of unemployment and employment and the degree of competition.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Baltagi B.H., Baskaya Y.S., Hulagu T., The Turkish wage curve: Evidence from the household labour force survey, IZA Discussion Paper No. 5633, 2011.
 2. Baltagi B.H., Blien U., Wolf K., A dynamic spatial panel data approach to the German wage curve, "Economic Modelling" 2012, vol. 29(1), s. 12-21.
 3. Baltagi B.H., Blien U., Wolf K., New Evidence on the Dynamic Wage Curve for Western Germany: 1980-2004, "Labour Economics" 2009, vol. 16(1), s. 47-51.
 4. Baltagi B.H., Blien U., Wolf K., Phillips Curve or wage curve?: evidence from West Germany: 1980-2004, IAB Discussion Paper 200714, Institut für Arbeits- markt- und Berufsforschung (IAB), Nürnberg 2007.
 5. Baltagi B.H., Rokicki B., The Polish Wage Curve: Micro Panel Data Analysis Based on the Polish Labor Force Survey, IZA Discussion Paper 7812, 2013.
 6. Blanchflower D.G., Unemployment, Well-Being, and Wage Curves in Eastern and Central Europe, "Journal of the Japanese and International Economies" 2001, vol. 15, s. 364-402.
 7. Blanchflower D.G., Oswald A.J., The wage curve, MIT Press, Cambridge 1994.
 8. Blanchflower D.G., Oswald A.J., The Wage Curve, NBER Working Papers 3181,National Bureau of Economic Research, Inc., 1990.
 9. Blanchflower D.G., Oswald A.J., The wage curve reloaded, IZA Discussion Paper No. 1665, 2005.
 10. Estevao M., Structural and cyclical labour market changes in Poland, in Republic of Poland: Selected Issues, IMF Country Report 2003, No. 03/188, s. 14-43.
 11. Góra M., Trwale wysokie bezrobocie w Polsce. Wyjaśnienia i propozycje, "Ekonomista" 2005, nr 1, s. 27-47.
 12. Iara A., Traistaru I., How flexible are wages in EU accession countries?, "Labour Economics" 2004, vol. 11(4), s. 431-450.
 13. Layard R.G., Nickell S., Jackman P., Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, New York 2005.
 14. Longhi S., Job Competition and the Wage Curve, IZA Discussion Paper No. 4777, 2010.
 15. Longhi, S., Nijkamp P., Poot J., Spatial Heterogeneity and the Wage Curve Revisited, "Journal of Regional Science" 2006, vol. 46(4), s. 707-731.
 16. Rogut A., Krzywa płac w gospodarce polskiej w latach 1995-2005, "Bank i Kredyt" 2007, nr 4, s. 18-38.
 17. Roszkowska S., Majchrowska A., Premia z wykształcenia i doświadczenia zawodowego według płci w Polsce, "Materiały i Studia" 2014, nr 302.
 18. Yamaguchi S., Wage Flexibility in Turbulent Times: A Practitioner's Guide, with an Application to Poland, IMF Working Paper 05/134, 2005.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu