BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hetmańczyk Ireneusz (Politechnika Opolska), Bieniek Andrzej (Politechnika Opolska)
Title
Badania homologacyjne a eksploatacyjne warunki pracy silnika wysokoprężnego
Certification research and operating conditions of the diesel engine work
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 65-75, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Emisja zanieczyszczeń, Standardy emisji zanieczyszczeń
Machinery and equipment, Pollution emission, Emission standards
Note
streszcz., summ.
Abstract
Każdy nowo skonstruowany pojazd dopuszczony do użytkowania na obszarze UE musi uzyskać certyfikat homologacyjny. Jednym z kryteriów branych pod uwagę w trakcie wykonywania takich testów jest poziom emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Rosnące wymagania co do czystości spalin wymuszają na producentach poszukiwanie nowych rozwiązań technicznych. W celu kontroli wielkości emisji UE opracowała szereg testów homologacyjnych w tym również dla pojazdów poruszających się głównie poza drogami publicznymi. W opracowaniu przedstawiono wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów zgodnych z wymaganiami UE, procedurę opracowania testu NRTC dla konkretnego silnika oraz wyniki badań hamownianych konkretnego silnika o zapłonie samoczynnym. Zwrócono uwagę na rozbieżności pomiędzy założonymi i eksploatacyjnymi punktami pracy silnika.(abstrakt oryginalny)

Every newly constructed vehicle passed for using in the area of EU must get the certification. One of the criteria taken into consideration under making such tests is a level of emission of harmful substances to the environment. The increasing requirements as for the cleanness of the exhaust force the producers to search for new technical solutions. For the purpose of controlling the emission size EU has prepared series of the certification tests also for vehicles moving mainly outside highway roads. This study presents the requirements concerning the measurements pursuant to EU requirements, the procedure of the NRTC test for the particular engine and research of the engine tests bench of the particular self-ignition engine. Attention has been paid to divergences between the established and real items of the work of the engine.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bieniek A., Graba M., Lechowicz A. (2011): Control of agricultural engine injection system in aspect of ecological property improvement, Combustion Engines nr 3/2011, PTNSS-2011-SC-192, s. 1-8.
  2. Bieniek A., Mamala J., Graba M. (2011a): Analysis of combustion process at multiphase injection at nonroad diesel engine, Combustion Engines nr 3/2011, PTNSS-2011-SC-190, 1-8.
  3. Hromadko J., Hong V., Miler P. (2008): Applications of NRTC Cycle to determine a different fuel consumption and harmful emissions caused by changes of engines technical conditions, Maintaince and Reliability 4, 63-65.
  4. Kopiński D., Jacson C. (1997): Nonroad Diesel PM Control, US EPA, Washington, 1-20.
  5. Merkisz J. (1998): Ekologiczne problemy silników spalinowych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, ISBN 83-7143-070-1.
  6. Walsh M. (2001): Global trends in diesel emissions regulation - a 2001 update. SAE technical paper 2001-01-0183, doi:10.4271/2001-01-0183.
  7. EPA (2001): Nonroad diesel emission standards - Staff technical paper, United States Environmental Protection Agency, 1-40.
  8. VDMA (2008): Exhaust Emission Legislation Diesel and Gas Engines.
  9. Dieselnet - Emission Test Cycle, http://www.dieselnet/standards/cycles
  10. Materiały informacyjne firmy Zetor, http://www.zetor.com (15.05.2010).
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu