BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany w zakresie udziałów wybranych wydatków konsumpcyjnych w Unii Europejskiej a problem skal ekwiwalentności
The changes of selected consumer spendings in the EU and the problem of equivalence scales
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 34, s. 105-119, rys., bibliogr. 28 poz.
Issue title
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : III Ogólnopolska Konferencja
Keyword
Modele panelowe, Ekonomia, Gospodarstwa domowe
Panel model, Economics, Households
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W pracy podjęto temat zmian ekonomii skali w krajach Unii Europejskiej. Analizę przeprowadzono na podstawie danych o wydatkach konsumpcyjnych typowych dóbr publicznych i prywatnych przeciętnych gospodarstw domowych w UE. Wykorzystano dane Eurostatu z lat 2004-2012. Do oszacowania parametrów dynamicznych modeli panelowych zastosowano systemowy estymator uogólnionej metody momentów. Stwierdzono, że konsumpcja analizowanych dóbr upodobniała się. To oznacza, że zastosowanie wspólnych skal ekwiwalentności w 2012 r. było bardziej uzasadnione niż w 2004 r.(abstrakt oryginalny)

The paper investigates the changes in the field of economy scale of households' consumption in the European Union countries. The data in this study comes from the Eurostat database and cover the period between 2004 and 2012. In dynamic panel models the so-called system GMM estimator is employed. It is found that during the period 2004-2012 the 'catching up' process in the field of economy scale took place. This means that the use of a common equivalence scale in EU was more reasonable in 2012 than in 2004(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Arellano M., Bond S., Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations, "Review of Economic Studies" 1991, vol. 58, s. 277-297.
 2. Bal-Domańska B., Ekonometryczna analiza sigma i beta konwergencji regionów Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 76, s. 9-24.
 3. Balli F., Tiezzi S., Equivalence scales, the cost of children and household consumption patterns in Italy, "Review of Economics of the Household" 2010, vol. 8(4), s. 527-549.
 4. Baltagi B., Econometric analysis of panel data, wyd. 3, John Wiley & Sons, West Sussex 2005.
 5. Bergstrom T.C., Varian H.R., Ćwiczenia z mikroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 6. Blundell R., Bond S., Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, "Journal of Econometrics" 1998, vol. 87(1), s. 115-143.
 7. Bruno G.S.F., Approximating the bias of the LSDV estimator for dynamic unbalanced panel data models, "Economics Letters" 2005, vol. 87, s. 361-366.
 8. Bun M.J.G., Kiviet J.F., The effects of dynamic feedbacks on LS and MM estimator accuracy in panel data models, "Journal of Econometrics" 2006, vol. 132(2), s. 409-444.
 9. Dańska-Borsiak B., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 10. Dennis I., Guio A.C., Monetary poverty in new member states and candidate countries, "Statistics in Focus" 2004, vol. 12.
 11. De Vos K., Zaidi M.A., Equivalence scale sensitivity of poverty statistics for the member states of the European Community, "Review of Income and Wealth" 1997, vol. 43(3), s. 319-333.
 12. Dudek H., Skale ekwiwalentności - estymacja na podstawie kompletnych modeli popytu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 13. Everaert G., Pozzi L., Bootstrap-based bias correction for dynamic panels, "Journal of Economic Dynamics and Control" 2007, vol. 31(1), s. 1160-1184.
 14. Goczek Ł., Metody ekonometryczne w modelach wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 10, s. 49-71.
 15. Hagenaars A., de Vos K., Zaidi M.A., Poverty statistics in the late 1980s: Research based on micro-data, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 1994.
 16. Hakayawa K., Small sample bias properties of the system GMM estimator in dynamic panel data models, "Economics Letters" 2007, vol. 95, s. 32-38.
 17. Kot S.M., Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 18. Łukasiewicz P., Koszela G., Orłowski A., Wpływ wyboru skali ekwiwalentności na wyniki w zakresie pomiaru ubóstwa i koncentracji dochodów, "Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2006, nr 60, s. 207-217.
 19. Perali F., The behavioral and welfare analysis of consumption, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht 2003.
 20. Roodman D., How to do XTABOND2: An introduction to "Difference" and "System" GMM in Stata, "The Stata Journal" 2009, vol. 9(1), s. 86-136.
 21. Rusnak Z., Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 22. Schröder C., Variable Income Equivalence Scales. An Empirical Approach, Physica Verlag: A Springer-Verlag Company, Heidelberg 2004.
 23. Soto M., System GMM estimation with a small sample, Working Papers 395, Barcelona Graduate School of Economics, 2009.
 24. Szulc A., A matching estimator of household equivalence scales, "Economics Letters" 2009, vol. 103, s. 81-83.
 25. Szulc A., Dochód i konsumpcja, w: Statystyka społeczna, red. T. Panek, PWE, Warszawa 2007, s. 131-163.
 26. Szulc A., Poverty measurement in transition countries joining the European Union: a Polish perspective, referat wygłoszony podczas konferencji "Aligning the EU Social Inclusion Process and the Milennium Development Goals", Wilno 26-27.04.2004.
 27. The OECD list of social indicators, OECD, Paris 1982.
 28. Windmeijer F., A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators, "Journal of Econometrics" 2005, vol. 126, s. 25-51.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu