BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goczek Łukasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Jakość regulacji i reformy w krajach postkomunistycznych
Regulatory quality and reforms in post-communist countries
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 34, s. 121-135, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : III Ogólnopolska Konferencja
Keyword
Analiza empiryczna, Kraje postkomunistyczne, Reformy gospodarcze, Prywatyzacja przedsiębiorstw
Empirical analysis, Post-communist countries, Economic reforms, Privatization of enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie na gruncie empirycznym zależności pomiędzy jakością regulacji a dotychczasowymi reformami gospodarczymi prowadzonymi w krajach postkomunistycznych. W artykule przedstawiono wyniki badania empirycznego na próbie 29 krajów poddanych transformacji ustrojowej w latach 1996-2013. Badanie to zostało wykonane przy pomocy uogólnionej metody momentów na różnicach i poziomach. Udowodniono w ten sposób, że spośród reform gospodarczych na jakość regulacji największy wpływ mają reformy zmierzające do prywatyzacji dużych przedsiębiorstw. Potwierdza to wnioski z teorii wyboru publicznego, sugerując, że sprywatyzowane duże przedsiębiorstwa działały jako skuteczniejsi lobbyści niż przedsiębiorstwa państwowe, których interesem było zaprzestanie reform. Nie stwierdzono istotnych zależności pomiędzy reformami politycznymi (w zakresie wolności politycznej oraz praw obywatelskich), zmierzającymi do zapewnienia społeczeństwu wpływu na kształt reform, a ich skutkami dla jakości regulacji. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the difficulties that may arise during the implementation of regulatory reforms using the example of the transformation of post-communist economies. Its aim is to investigate empirically the relationship between the quality of existing regulations and economic reforms carried out in these countries. The article presents the results of an empirical study on a sample of 29 countries undergoing political transformation in the years 1996-2013. The results indicate that the economic reforms have a significant impact on the regulatory quality. There was no significant relationship between political reform and regulatory quality (in terms of political freedom and civil rights).(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Blanchard O., Giavazzi F., Macroeconomic Effects of Regulation and Deregulation in Goods and Labor Markets, "The Quarterly Journal of Economics" 2003, vol. 118(3), August, s. 879-907.
 2. Doing Business (2014), World Bank, Washington DC 2014.
 3. EBRD Transition Report, EBRD, London 1999-2013 (kolejne wydania z lat 1999-2013).
 4. Goczek Ł., Analiza empiryczna regulacji gospodarki w kontekście innowacyjności i produktywności, w: Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. Z. Zieliński, Wydawnictwo WSH, Kielce 2011, s. 324-333.
 5. Goczek Ł., Czynniki wzrostu w krajach postkomunistycznych, "Studia Ekonomiczne" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, t. 80, Katowice 2011, s. 147-157.
 6. Goczek Ł., Przegląd i ocena ekonometrycznych metod używanych w modelach empirycznych wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 10, s. 49-73.
 7. Goczek Ł., Regulacja działalności gospodarczej w państwach Grupy Wyszehradzkiej a ich konkurencyjność, w: Europa Środkowa i Wschodnia - wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności krajów i regionów, red. A. Zielińska-Głębocka, A. Golejewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 8. Goczek Ł., Regulacje i sądownictwo - przeszkody w konkurencji między firmami w Europie Środkowej i Wschodniej, "Prace i Materiały" Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, t. 10(3), Gdańsk 2012, s. 95-105.
 9. Goczek Ł., Skutki regulacji dla inwestycji w badania i rozwój na poziomie firm - wnioski z analizy regresji logistycznej, w: Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. Z. Zieliński, PITWIN, Kielce 2012, s. 133-143.
 10. Goczek Ł., Zglobalizowane państwo regulacji, "Prace i Materiały" Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego", t. 31, Gdańsk 2013, s. 215-230.
 11. Próchniak M., Witkowski B., Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, "Economic Modelling" 2013, vol. 30, s. 322-333.
 12. Rodrik D., One Economics, Many Recipes, Princeton University Press, Princeton 2007.
 13. World Development Indicators, World Bank, Washington DC 2013.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu