BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goczek Łukasz (Uniwersytet Warszawski), Kurowska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski), Zduniuk Kamil (Uniwersytet Warszawski)
Title
Rozwój rynków kapitałowych i wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Stock market development and economic growth in CEE countries
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 34, s. 137-151, tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : III Ogólnopolska Konferencja
Keyword
Wzrost gospodarczy, Rynki finansowe, Rynek kapitałowy, Płynność rynku
Economic growth, Financial markets, Capital market, Market liquidity
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
W artykule podjęto zagadnienie zależności pomiędzy rozwojem rynków kapitałowych i wzrostem gospodarczym. Prezentowane w nim badanie polegało na analizie ekonometrycznej wpływu rynków kapitałowych na wzrost gospodarczy na próbie 16 krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej od początków powstania rynków giełdowych w tych krajach. Jako zmienne objaśniające zostały użyte najczęściej wykorzystywane w literaturze wskaźniki giełdowe: kapitalizacja rynku, jego obroty, liczba notowanych spółek, wielkość głównego indeksu, a także płynność rynku (mierzona jako stosunek obrotów do kapitalizacji). Zmienną objaśnianą, która mierzy rozwój gospodarczy, jest stopa wzrostu PKB per capita. Przy wykorzystaniu szerokiego zakresu estymatorów panelowych otrzymano wyniki estymacji, które w większości potwierdzają pozytywny wpływ rozwoju rynku finansowego na wzrost gospodarczy. Prezentowane wyniki wskazują też na to, że kluczowa dla uzyskanej dodatniej korelacji jest przede wszystkim efektywność funkcjonowania giełdy. (abstrakt oryginalny)

The article investigates impact of capital markets on economic development using a sample of 16 CEE countries since the establishment of their stocks markets. Most commonly used stock indicators are utilized as independent variables: market capitalization, its turnover, number of listed companies, main index value and market liquidity (measured with turnover to capitalization ratio). The results, obtained using wide range of panel estimators, mostly confirm the positive impact of capital market on economic development. The presented estimations also indicate that the efficiency of stock exchange is crucial for the positive correlation to occur.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Arestis P., Demetriades P., Luintel K., Financial Development and Economic Growth: The Role of Stock Markets, "Journal of Money, Credit and Banking" 2001, vol. 33, no. 1, s. 16-41.
 2. Beck T., Levine R., Stock markets, banks, and growth: Panel evidence, "Journal of Banking & Finance" 2004, vol. 28, s. 423-442.
 3. Diamond D.W., Financial Intermediation and Delegated Monitoring, "The Review of Economic Studies" 1984, vol. 51, issue 3, s. 393-414.
 4. Goczek Ł., Niestabilność fiskalna i rozwój finansowy, "Ekonomista" 2012, nr 6, s. 713-735.
 5. Goczek Ł., Przegląd i ocena ekonometrycznych metod używanych w modelach empirycznych wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 10, s. 49-73.
 6. Goczek Ł., Kania-Morales J., Efektywność rynków papierów wartościowych w Europie Środkowej w czasie kryzysu lat 2008-2010, "Bank i Kredyt" 2014 (w druku).
 7. Jin D., Boubakari A., The Role of Stock Market Development in Economic Growth: Evidence from Some Euronext Countries, "International Journal of Financial Research" 2010, vol. 1, no. 1, s. 14-20.
 8. Kiviet J.F., On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models, "Journal of Econometrics" 1995, vol. 68(1), July, s. 53-78.
 9. Levine R., Finance and growth: Theory and evidence, w: Handbook of Economic Growth, red. P. Aghion, S. Durlauf, Elsevier, Amsterdam 2005.
 10. Levine R., Loayza N., Beck T., Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes, "Journal of Monetary Economics" 2000, vol. 46, s. 41-77.
 11. Levine R., Zervos S., Stock Market Development and Long-Run Growth, The World Bank Policy Research Working Paper, 1996.
 12. Lucas R., On the Mechanics of Economic Development, "Journal of Monetary Economics" 1988, vol. 22(1), s. 3-42.
 13. Masten A.B., Coricelli F., Masten I., Non-linear growth effects of financial development: Does financial integration matter?, "Journal of International Money and Finance" 2008, vol. 27, s. 295-313.
 14. Mayer C., New Issues in Corporate Finance, "European Economic Review" 1988, vol. 32, s. 1167-1188.
 15. Modigliani F., Consumer Spending and Monetary Policy: the Linkages, Federal Reserve Bank of Boston Conference Series, Paper no. 5, 1971.
 16. Neimke M., Financial Development and Economic Growth in Transition Countries, IEE Working Paper 173, Institute of development research and Development Policy, Bochum 2003.
 17. Nourzad F., Financial Development and Productive Efficiency: A Panel Study of Developed and Developing Countries, "Journal of Economics and Finance" 2002, vol. 26(2), s. 138-149.
 18. Próchniak M., Witkowski B., Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, "Economic Modelling" 2013, vol. 30, s. 322-333.
 19. Rodrik D., One Economics, Many Recipes, Princeton University Press, Princeton 2007.
 20. Rousseau P.L., Wachtel P., Equity markets and growth: Cross-country evidence on timing and outcomes, 1980-1995, "Journal of Banking & Finance" 2000, vol. 2, no. 24, s. 1933-1957.
 21. Spears A., Financial Development and Economic Growth - Causality Tests, "Atlantic Economic Journal" 1991, vol. 19, s. 66-74.
 22. Stiglitz J.E., The Role of the State in Financial Markets, Proceedings of the Annual Bank Conference on Development Economics, 1993, s. 19-52.
 23. Tobin J., A General Equilibrium Approach to Monetary, "Journal of Money, Credit and Banking" 1969, vol. 1, no. 1, February, s. 15-29.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu