BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goczek Łukasz (Uniwersytet Warszawski), Mycielska Dagmara (Uniwersytet Warszawski)
Title
Heterogeniczność polityki pieniężnej w krótkim i długim okresie
Heterogeneous monetary policy in short-run and long-run
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 34, s. 153-164, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka : III Ogólnopolska Konferencja
Keyword
Strefa euro, Wspólna Polityka Monetarna, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Polityka pieniężna, Cykl koniunkturalny
Eurozone, Common Monetary Policy, Economic and Monetary Union (EMU), Monetary policy, Business cycles
Note
streszcz., summ.
Abstract
Można przyjąć, iż wraz z zacieśniającą się współpracą ekonomiczną i finansową będzie się pogłębiał proces konwergencji gospodarczej między krajami strefy euro a pozostałymi członkami Unii Europejskiej. Oczekiwać można zatem zarówno coraz silniejszej synchronizacji cykli koniunkturalnych w tych krajach, jak i wysokiej korelacji działań podejmowanych przez władze tych krajów w reakcji na szok zewnętrzny. Jeśli kraje te cieszą się pełną swobodą kształtowania polityki pieniężnej, tj. możliwością swobodnego kształtowania stóp procentowych, występowanie zależności krótko- i długookresowej między stopami procentowymi tych krajów może być przejawem faktycznej konwergencji realnej. W celu zbadania tej zależności w artykule przedstawiono analizę empiryczną zależności między stopami procentowymi rynków międzybankowych strefy euro oraz wybranych krajów Europy Środkowej, należących do Unii Europejskiej. Użyto danych dziennych z lat 2001-2014. Ze względu na spodziewaną heterogeniczność dostosowań w krótkim i długim okresie oraz nieobserwowalną zależność krzyżową pomiędzy jednostkami obserwacyjnymi w panelu zastosowano dwa modele - Pooled Mean Group oraz Mean Group. Oszacowania modelu poprzedziły testy stacjonarności i kointegracji panelowej. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the results of an empirical analysis examining the relationship between interest rates on interbank markets in the euro area and selected Central European countries belonging to the European Union. The study uses daily data for the years 2001-2013. Due to the heterogeneity of the expected adjustments in the short and long run and unobservable cross-dependence between the observational units two models were used Pooled Mean Group and Mean Group. Estimates of the model were preceded by tests of stationarity and panel cointegration.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Crespo Cuaresma J., Wojcik C., Measuring monetary independence: Evidence from a group of new EU member countries, "Journal of Comparative Economics" 2006, vol. 34, s. 24-43.
  2. Edwards S., The international transmission of interest rate shocks: The Federal Reserve and emerging markets in Latin America and Asia, "Journal of International Money and Finance" 2010, vol. 29, s. 685-703.
  3. Frankel J., Schmukler S.L., Serven L., Global transmission of interest rates: monetary independence and currency regime, "Journal of International Money and Finance" 2004, vol. 23, s. 701-733.
  4. Goczek Ł., Przegląd i ocena ekonometrycznych metod używanych w modelach empirycznych wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 10, s. 49-71.
  5. Goczek Ł., Mycielska D., Gotowi na euro? Badanie empiryczne faktycznej swobody polskiej polityki pieniężnej, "Bank i Kredyt" 2014, nr 45(3), s. 267-290.
  6. Pesaran M.H., Shin Y., Smith R.P., Pooled mean group estimation of dynamic heterogeneous panels, "Journal of the American Statistical Association" 1999, vol. 94, s. 621-634.
  7. Pesaran M.H., Smith Y., Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels, "Journal of Econometrics" 1995, vol. 68, s. 79-113.
  8. Westerlund J., Testing for Error Correction in Panel Data, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 2007, vol. 69, s. 709-748.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu