BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Józef (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Nowak Monika (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Wartość produkcji globalnej a wyposażenie w środki techniczne gospodarstw rolnych o zróżnicowanej strukturze produkcji
Value of the global production in relation to technical means equipment of agricultural farms of a varied production structure
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 141-150, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Produkcja
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Production
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy określono powiązania pomiędzy wyposażeniem technicznym gospodarstw a wielkością produkcji globalnej odnotowane w badanych obiektach. Produkcja globalna wyrażona była w jednostkach zbożowych. W tym celu przeprowadzono badania w 20 indywidualnych gospodarstwach położonych w województwie świętokrzyskim w powiecie kazimierskim. Badania te miały formę wywiadu kierowanego z rolnikami. Podczas wywiadu narzędziem usprawniającym szybkie gromadzenie danych był specjalnie opracowany kwestionariusz. W pracy badano faktyczny stan wyposażenia gospodarstw w środki techniczne. Zauważono, że zmieniają się relacje asortymentowe maszyn wynikające z potrzeb technologicznych uprawianych roślin. Stąd też badane obiekty podzielono na dwie grupy, zaś głównym kryterium podziału był charakter prowadzonej produkcji. Były to gospodarstwa zbożowe i warzywnicze. Uzyskane wyniki wskazują, że gospodarstwo przeciętnie produkowało 618,1 JZ, z czego gospodarstwa o kierunku warzywniczym dawały produkcję o około 50% wyższą od zbożowych. Porównując wyposażenie gospodarstw w sprzęt techniczny zauważa się, że w gospodarstwach warzywniczych występuje znacznie więcej samochodów dostawczych, agregatów uprawowych oraz siewników punktowych.(abstrakt oryginalny)

The work describes relations between technical equipment of farms and the global production seize reported in the researched facilities. Global production was expressed in grain units. For this purpose the research covered 20 individual farms located in Świętokrzyskie Voivodeship in Kazimierza Poviat. This research was carried out in the form of a survey with farmers. Specially prepared questionnaire was a tool that facilitated fast collection of data. A real condition of technical means equipment in farms was the object of the study. It was noticed that machines range relations resulting from technological means of the cultivated plant are changing. Therefore, the researched facilities were divided into two groups whereas the character of production was the main criterion for division. These were grain and vegetable farms. The obtained data prove that a farm produced at average 618.1 GU while vegetable farms produced approx. 50% more than the grain farms. When comparing the farms in relation to technical equipment one may notice that considerably more delivery trucks, cultivation aggregates and point seeders occur in vegetable farms.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kocira S., Lorencewicz E. (2001): Koszty mechanizacji w wybranych gospodarstwach rodzinnych. Inżynieria Rolnicza, 9(29), 241- 246.
  2. Kocira S. (2003): Struktura kosztów mechanizacji w gospodarstwach rodzinnych. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie. Maszynopis.
  3. Kowalski J. (2002): Postęp naukowo-techniczny a racjonalna gospodarka energią w produkcji rolniczej. PTIR. Kraków. ISBN 83-905219-9-7.
  4. Michałek R. Borcz J., Kowalczyk Z., (1999): Koszty i efektywność mechanizacji uprawy polowej warzyw. Inżynieria Rolnicza, 4(10), 165-170.
  5. Muzalewski A. (2008): Zasady doboru maszyn rolniczych. Warszawa ISBN 978-83 89806-21-5.
  6. Pawlak J. (2006): Ekonomiczne i organizacyjne problemy mechanizacji i energetyki rolnictwa. Wydawnictwo IBMER. Warszawa. Monografia, 230.
  7. Tabor S., Kmita W. (2007): Wykorzystanie potencjalnych zdolności produkcyjnych parku maszynowego w gospodarstwach ekologicznych. Inżynieria Rolnicza, 9(97), 239-245.
  8. Tabor S. (2008): Postęp techniczny a efektywność substytucji pracy żywej pracą uprzedmiotowioną w rolnictwie. Rozprawa habilitacyjna. Inżynieria Rolnicza, 10(108), 253-259.
  9. Woś A. (1999): Ekonomiczny mechanizm modernizacji i restrukturyzacji Polskiego rolnictwa (synteza). Wydawnictwo IERiGŻ. Warszawa, 12-18.
  10. Wójcicki Z. (2001): Metody badania i ocena przemian w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej i Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Kraków, 136.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu