BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matuszek Dominika (Politechnika Opolska)
Title
Analiza przebiegu procesu naważania wybranych składników paszy
Analysis of the course of a dosing process of the fodder elements
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 193-201, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Produkcja pasz, Przemysł paszowy, Rolnictwo
Animal feed production, Feed industry, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w wytwórni pasz. Przedmiotem badań była analiza równomierności procesu automatycznego dozowania poszczególnych surowców paszy. Analizowano proces dozowania wybranych składników paszy: pszenica, kukurydza, pszenżyto i śruta słonecznikowa podczas 9 cykli (operacji naważania). Na podstawie różnicy między masą składnika paszy określoną w jego recepturze (masa recepturowa) a rzeczywistą masą składnika dozowaną w procesie produkcyjnym (masa dozowana) określano poprawność pracy urządzenia dozującego. Do oceny odchylenia wykorzystano analizę reszt prostej regresji liniowej. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie przebiegu procesu dozowania wybranych składników. Dodatkowo wykonano statystyczną analizę porównawczą wykorzystując test Kruskala-Wallisa, który wskazał na różnice procesu dozowania poszczególnych surowców. Najgorsze rezultaty uzyskano przy naważaniu pszenicy, składnika o największym udziale procentowym w produkowanej paszy.(abstrakt oryginalny)

This work presents the results of research carried out at the fodders manufacturing company. A process of automatic dosing of individual elements of fodders was being analysed: the wheat, the maize, triticale and sunflower meal during nine cycles (dosing process). On the basis of the difference of the set and obtained mass correctness of the functioning of the dispensing system was defined. For the assessment of deviation the analysis of rests of straight linear regression was used. The results present differences between the dosing process of the selected components. Additionally statistical comparative analysis was carried out using the Kruskal-Wallis test which proved differences of the dispensing process for individual raw materials. The worst results were obtained for dosing wheat. It is the element with the biggest percentage share in the feed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aczel A. D. (2005): Statystyka w zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Naukowe ISBN: 83-01-14548-X.
  2. Bolek E. (1997): Problemy automatyki procesu dozowania i mieszania składników sypkich. Pasze Przemysłowe, 10, 42-46.
  3. Flizikowski J., Bieliński K., Bieliński M. (1994): Podwyższanie energetycznej efektywności wielotarczowego rozdrabniania nasion zbóż na paszę. Wyd. AR-T Bydgoszcz.
  4. Grochowicz J. (1996): Technologia produkcji mieszanek paszowych. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, ISBN 83-09-01656-5.
  5. Jankowski J. (1983): Wagi i ważenie w przemyśle i handlu. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, ISBN 8320403855.
  6. Królczyk J., Tukiendorf M. (2007): Ocena jakości wieloskładnikowej, niejednorodnej mieszaniny ziarnistej. Inżynieria Rolnicza, 2(90), 119-127.
  7. Panasiewicz M. (1999): Postępy w technice precyzyjnego dozowania i naważania składników. Część I. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1, 41-43.
  8. Stanisz A. (2001): Przystępny kurs statystyki w oparciu o program Statistica PL na przykładach z medycyny. StatSoft, Kraków, ISBN 83-88724-05-3.
  9. PN-71/C-04501 Analiza sitowa - wytyczne wykonywania.
  10. PN-73/R-74007 Ziarno zbóż - oznaczanie gęstości.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu