BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczycka Deta (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Pruski Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Title
Zastosowanie sieci Kohonena i wykresu rozrzutu do identyfikacji grup miodów według ich cech elektrycznych
Application of Kohonen map and a scatter diagram for identification of honey groups according to their electric features
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 169-175, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Energia elektryczna, Sieć Kohonena, Sztuczne sieci neuronowe (SSN), Przemysł rolno-spożywczy
Electric power, Network Kohonena, Artificial neural networks (ANN), Agri-food industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest wykonanie analiz symulacyjnych bazujących na sieci Kohonena i skalowaniu wielowymiarowym, oraz możliwość zastosowania tych technik do identyfikacji grup miodów odmianowych pod względem cech elektrycznych. Przebadano przenikalność elektryczną, współczynnik strat dielektrycznych oraz przewodność szesnastu gatunków miodów (spadziowe i nektarowe). W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że sieci Kohonena oraz skalowanie wielowymiarowe są dobrymi narzędziami do określania liczności i składu gatunkowego grup miodów odmianowych. Właściwą architekturą sieci Kohonena tworzącą poprawną mapę topologiczną, dla analizowanych cech miodu, jest mapa zbudowana z 9 neuronów wyjściowych o wymiarach 3x3.(abstrakt oryginalny)

The purpose of the work is to carry out simulation analysis which are based on Kohonen map and multidimensional scaling and the possibility of application of these technologies for identification of cultivar honey groups in relation to their electric properties. Electric conductivity, coefficient of dielectric losses and conductivity of 16 cultivars of honey (honeydew and nectar honey) were researched. As a result of the analysis which was carried out, it was determined that Kohonen map and multidimensional scaling are good devices for determining the number and species composition of cultivar honey groups. A map formed of 9 output neurons of 3x3 dimensions is the proper architecture of Kohonen map which forms a correct topology map for the analysed properties of honey.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boniecki P. (2008): Elementy modelowania neuronowego w rolnictwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN-978-83-7160-473-7.
  2. Łuczycka D. (2009): Cechy elektryczne ziaren pszenicy. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN-978-83-60574-70-6.
  3. Łuczycka D., Szewczyk A., Pruski K. (2011): Elektryczne metody wykrywania zafałszowań miodu. Inżynieria Rolnicza, 5(130), 165-170.
  4. Skowronek W. (2001): Pszczelnictwo. Podręcznik dla studentów, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarnictwa, Oddział Pszczelnictwa, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe, Puławy, ISBN 833-88707-21-3.
  5. Tadeusiewicz R. (1993): Sieci Neuronowe. Akademicka Oficyna Wydaw. RM, Warszawa http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0001/ ISBN 83-85769-03-X.
  6. Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu