BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuboń Maciej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kurzawski Dawid (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Analiza przepływów surowcowo-towarowych w aspekcie kierunku produkcji na przykładzie wybranych gospodarstw Polski południowej
Analysis of raw materials and goods flow with regard to production trends on the example of selected farms of Southern Poland
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 159-168, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Gospodarstwa rolne, Logistyka zaopatrzenia, Logistyka produkcji, Logistyka dystrybucji
Arable farm, Supply logistics, Production logistics, Distribution logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wielkość i strukturę przepływów surowcowotowarowych w gospodarstwach rolnych w aspekcie kierunku produkcji. Założony cel został zrealizowany na podstawie badań przeprowadzonych w 80 gospodarstwach Polski Południowej. Obiekty do badań zostały podzielone na 4 grupy: gospodarstwa jednokierunkowe - ukierunkowane na produkcję roślinną i zwierzęcą, gospodarstwa dwukierunkowe i mieszane. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano oceny wielkości i struktury przepływów surowcowo-towarowych w głównych obszarach logistyki: zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Końcowym efektem przeprowadzonych badań było stworzenie modeli przepływów surowcowo-towarowych w badanych gospodarstwach obrazujących wielkość i strukturę przepływającej masy towarów.(abstrakt oryginalny)

The work study presents the size and the structure of raw-materials and goods flow in agricultural farms with regard to the production trend. The assumed aim was carried out based on research conducted in 80 farms of Southern Poland. The facilities covered by the research were divided into four groups: one-trend farms - plant and animal production oriented, two-trend farms and mixed - trend farms. As a result of the research which was carried out, the size and the structure of raw materials and goods flows was assessed within main areas of logistics: supply and distribution. Forming models of raw materials and goods flow in the researched farms, which illustrate the size and the structure of goods mass flow, was the final effect of the research.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dubiel J. (2010): Zarządzanie przepływami - podstawowe narzędzia wyszczuplonego wytwarzania. Poznań, 34.
 2. Grontkowska A. (1997): Organizacja gospodarstw rolniczych 1. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne. Warszawa,11-12.
 3. Kapusta F. (2010): Agrobiznes jako logistyczny łańcuch (sieć) dostaw dóbr powszechnego spożycia. Wieś Jutra. Nr 1(138), Warszawa.
 4. Kowalski J. i in. (2002): Postęp naukowo techniczny a racjonalna gospodarka energią w produkcji rolniczej. Wydawnictwo PTIR, Kraków, 140-142.
 5. Kuboń M. (2007): Miejsce i rola infrastruktury logistycznej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, Nr 9(97), 87-93.
 6. Kuboń M. (2008): Flow of raw materials and products on specialist farms. Becthnk, 1, 147-149.
 7. Kuboń M., Malaga-Toboła U. (2010): Koszty przepływów surowcowo-towarowych w gospodarstwach specjalistycznych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 3, 67-75.
 8. Michałek R. i in. (1998): Uwarunkowania technicznej rekonstrukcji rolnictwa. Wydawnictwo PTIR. Kraków, 93-128.
 9. Sawa J., Parafiniuk St. (1999): Prace przeładunkowe jako czynnik warunkujący efektywność procesu pracy w gospodarstwach rodzinnych. Motrol 99, Lublin, 190-197.
 10. Van der Vorst J., Beulens A., Van Beek P. (2005): Innovations in Logistics and ICT in Food Supply Chains Network [W]: Innovation in Agri-Food Systems, W.M.F. Jongen, M.T.G. Meulemberg (red.). Wageningen Academic Publishes, Wageningen.
 11. Wajszczuk K. (2008): Rola logistyki w zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw rolniczych. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(7), 141-148.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu