BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadulski Rafał (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kusińska Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Guz Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kobus Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Wpływ wilgotności ziarniaków i nacisku pionowego na ich energię i zdolność kiełkowania
Influence of caryopses moisture and vertical load on their energy and germination ability
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 221-229, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Zboża, Produkcja zboża, Rolnictwo
Corn, Corn productions, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
W trakcie składowania ziarna zbóż napór wyżej położonych warstw powoduje odkształcenie ziarniaków i może przyczyniać się do spadku ich zdolności kiełkowania. Celem pracy była ocena zdolności i energii kiełkowania ziarniaków pięciu gatunków zbóż o różnej wilgotności przechowywanych w warunkach symulujących obciążenia panujące w wielogabarytowych silosach. Masę ziarnową obciążano przez 7 dni w specjalnie zaprojektowanych stalowych pojemnikach stosując nacisk pionowy o wartościach: 35, 52,5 i 70 kN. Następnie, po odciążeniu, ziarniaki poddawano ocenie energii kiełkowania i zdolności kiełkowania zgodnie z Polską Normą. Stwierdzono, że energia i zdolność kiełkowania ziarniaków zależy istotnie od wartości nacisku pionowego i ich wilgotności. Wykazano, że w większości przypadków ziarniaki poddane obciążeniu nie nadają się na materiał siewny z powodu zbyt małej zdolności kiełkowania.(abstrakt oryginalny)

During storing seeds of grains, pressure of higher layers causes deformation of caryopses and may influence decrease of their germination ability. The purpose of the work was to evaluate germination ability and energy of caryopses of five grain varieties of different moisture stored in conditions simulating loads occurring in large-seized silos Seed mass was being loaded for 7 days in specially designed steel containers applying a vertical load of the following values: 35, 52.5 and 70 kN. Then, after disloading, caryopses were subjected to evaluation of germination energy and ability according to the Polish Standard. It was determined that germination energy and ability depends significantly on the value of vertical load and their moisture. It was proved that in most cases caryopses, which were subjected to load are not good enough for a sowable material because of too low germination ability.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bowszys J. (2006): Doskonalenie technologii suszenia i przechowywania w cylindrycznych silosach zbożowych. Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie, WAR, 302, 106.
 2. Frączek J., Slipek Z. (1997): Influence of moisture content and number of mechanical impact upom energy and sprouting capacity of wheat grains. International Agrophysics, 12, 97-101.
 3. Grzesiuk S., Górecki R. (red.) (1994): Fizjologia plonów. Wprowadzenie do przechowalnictwa. Wydawnictwo ART Olsztyn, ISBN 83-86497-01-7.
 4. Guz T., Kobus Z., Kusińska E., Nadulski R., Oszczak Z. (2011): Wpływ nacisków masy ziarna składowanego w silosie na zmiany cech geometrycznych pszenicy. Inżynieria Rolnicza, 4(129), 59-66.
 5. Kobus Z., Guz T., Kusińska E., Nadulski R., Oszczak Z. (2010): Wpływ wilgotności na wybrane właściwości fizyczne pszenżyta odmiany Pawo. Inżynieria Rolnicza, 3(121), 61-67.
 6. Kusińska E. (2006): Wpływ przechowywania pszenicy w silosie prostopadłościennym na indeks twardości ziarna. Inżynieria Rolnicza, 7(82), 277-284.
 7. Kusińska E. (2008): Wpływ warunków przechowywania ziarna pszenicy na zdolność kiełkowania. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 165-171.
 8. Kusińska E., Grundas S. (2006): Wpływ procesu samozagrzewania ziarna pszenicy na jego twardość technologiczną. Teoria i praktika rozvitku APK. Materiali miżnarodnogo naukovo-prakticznogo forumu, 19-20 veresnia 2006 roku, Lviv, 2. 311-317.
 9. Szot B. (1983): Czynniki kształtujące odporność ziarna pszenicy na obciążenia. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 258. 437-447.
 10. Polska Norma. 1979: PN-79/R-65950. Materiał siewny. Metody badania nasion, Polski Komitet Normalizacji i Miar.
 11. StatSoft, Inc. 2003. STATISTICA (data analysis software system), version 6. www.statsoft.com.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu