BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Molendowski Franciszek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wiercioch Marian (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kałwa Tomasz (Gospodarstwo Ogrodnicze, Baborów)
Title
Minimalizacja nakładów pracy w technologii produkcji marchwi
Minimization of work inputs in the carrot production technology
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 211-219, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Warzywa, Warzywnictwo, Technologia, Nakłady pracy
Vegetables, Vegetable farming, Technology, Labour expenditures
Note
streszcz., summ.
Abstract
Badania przeprowadzono w gospodarstwie ogrodniczym, w którym powierzchnia uprawy marchwi wynosiła 3,67 hektara. Nakłady pracy ręcznej i maszyn określono w okresie czteroletnim dla czterech wariantów technologicznych produkcji marchwi do zaopatrzenia rynku warzyw świeżych. Za typową technologię produkcji marchwi przyjęto technologię, która oparta jest na pracy ręcznej i maszynach stosowanych wcześniej do produkcji rolniczej w małoobszarowych gospodarstwach ogrodniczych. Na podstawie analizy wielkości nakładów pracy, występujących w ocenianym wariancie technologicznym, opracowano następne warianty, których założeniem było obniżenie nakładów pracy ręcznej. Dokonano wyboru optymalnego wariantu technologii produkcji marchwi do zaopatrzenia rynku w warzywa świeże, spośród czterech opracowanych i zalecanych do stosowania w małoobszarowych gospodarstwach ogrodniczych. Za kryterium optymalizacji przyjęto minimalne nakłady pracy ludzkiej i maszynowej. Za optymalny uznano wariant IV, charakteryzujący się najniższymi nakładami pracy ręcznej wynoszącymi 195 rbh*ha-1 i maszynowej 108 mh*ha-1. Nakłady pracy ręcznej w tym wariancie były niższe od uzyskanych w wariancie III o 285 rbh*ha-1, w II o 1050 rbh*ha-1 i I o 1326 rbh*ha-1, a maszyn odpowiednio o - 50 mh*ha-1, 95 mh*ha-1i 86 mh*ha-1.(abstrakt oryginalny)

The research was carried out in a garden farm, where the area of carrot crop was 3.67 hectares. Manual work inputs and machinery was determined in a 4-year period for four technological variants of carrot production for supplying the market of fresh vegetables. A technology, based on manual work and machinery used earlier for agricultural production in small-area horticular farms were assumed as a typical carrot production technology. Subsequent variants, which assumed to decrease manual work inputs were prepared on the basis of analysis of the seize of work inputs in the estimated technological variant. Optimal selection of the carrot production technology variant for supplying market in fresh vegetables out of four compiled and recommended for use in small-area horticular farms was carried out. Minimal input of human labour and machine labour were accepted as a criteria of optimisation. IV variant, which is characterised by the lowest manual work inputs amounting to 195 man-hour*ha-1 and machine work amounting to 108 mh*ha-1was accepted as optimal. Manual work inputs in this variant were lower than the obtained in III variant of 285 man-hour*ha-1, in II variant of 1050 man-hour*ha-1 and in I variant of 1326 man-hour*ha-1, and machines respectively of - 50 mh*ha-1, 95 mh*ha-1 and 86 mh*ha-1.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamicki F., Dobrzyński A., Felczyński K., Robak J., Szwejda J. (2004): Integrowana produkcja marchwi. Plantpres Sp.z o.o. Kraków, ISBN 83-85982-97-3.
  2. Bardczak M. (2007): Kombajny na dniach pola. Owoce Warzywa Kwiaty, 11, 53-55.
  3. Kaniszewski S. (2007): Produkcja warzyw w Polsce stan obecny i perspektywy. Hasło ogrodnicze, 4, 153-156.
  4. Kowalczuk J. (2005): Straty i uszkodzenia korzeni marchwi powstające podczas zbioru jednorzędowym kombajnem Simon. Acta Agrophysica, 6, 671-676.
  5. Kowalczuk J., Leszczyński N. (2006): Analiza kosztów produkcji korzeni marchwi w wybranych gospodarstwach. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 321-331.
  6. Kurpaska S., Tabor S. (2006): Energochłonność polowej produkcji niektórych warzyw korzeniowych. Inżynieria Rolnicza, 11(86), 269-276.
  7. Molendowski F., Wiercioch M., Kałwa T. (2010): Optymalizacja technologii produkcji sałaty. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 163-169.
  8. Molendowski F., Wiercioch M., Kałwa T. (2011): Warianty technologii produkcji sałaty a koszty mechanizacji. Inżynieria Rolnicza, 8(133), 229-235.
  9. Stępka G. (2007): Polski rynek marchwi. Owoce Warzywa Kwiaty, 7, 19-21.
  10. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2011. Rok LXXI, Warszawa, ISSN 1506-0632.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu