BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matuszek Dominika (Politechnika Opolska)
Title
Wpływ czasu mieszania i zawartość składników na homogeniczność przemysłowej paszy dla trzody
The influence of mixing time and the contents of ingredients on the homogeneity of industrial fodder for the flock
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 203-210, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Produkcja pasz, Przemysł paszowy, Zwierzęta gospodarcze
Animal feed production, Feed industry, Livestock
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki analizy homogeniczności paszy produkowanej w przemysłowej wytwórni pasz. Badania przeprowadzono dla procesu mieszania w określonych jednostkach czasu (180 s, 210 s i 240 s.), trzech różnych mieszanek paszowych dla trzody. Dane służące do oceny homogeniczności pozyskiwano na podstawie zawartości Microtracera w pobranych próbach pierwotnych. Wykorzystując test zgodności chi-kwadrat określano homogeniczność paszy uzyskiwanej po zadanym czasie mieszania. Parametr jakości paszy stanowił poziom prawdopodobieństwa p, który uzyskuje wielkości w przedziale od 0 do 1. Wartość p=1 oznacza najlepszą jakość paszy. Interpretacja graficzna wyników pozwoliła na określenie wpływu czasu mieszania na homogeniczność paszy. Najlepszą homogeniczność uzyskano dla paszy uzupełniającej dla prosiąt i warchlaków (MIX PW).(abstrakt oryginalny)

This work presents the results of homogeneity analysis of the feed produced at the industrial fodders factory. Research was carried out for mixing process of the defined time units (180 s, 210 s and 240 s) for three different kinds of feed for pigs. Data for assessing the homogeneity were obtained on the basis of content of Microtracer® in collected samples after defined time of mixing. The chi-square test was used to describe the feed quality. The probability value p was a quality parameter which obtains values between 0 and 1. Value p=1 means the best quality of feed. The graphical interpretation presents the impact of the mixing time at the quality of mixture and the course of the process. The best homogeneity was achieved for the supplementary feed for piglet.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alexander A., Muzzio F., J., Shinbrot T. (2003): Segregation patterns in V-blenders, Chemical Engineering Science, 58(2), 487-496.
 2. Bonifazi G., Massacci P., Serranti S. (2008): Micro-tomographic techniques applied to particulate solids based products characterization, Granular Matter, 10, 315-321.
 3. Djuragic O., Levic J., Sredanovic S., Lević L. (2009): Evaluation of homogeneity in feed by method of microtracers®, Archiva Zootechnica, 12:4, 85-91.
 4. Doucet J., Bertrand F., and Chaouki J. (2008): Experimental characterization of the chaotic dynamics of cohesionless particles: application to a V-blender, Granular Matter, 10, 133-138.
 5. Eisenberg D. (1992): Markers in mixing testing: closer to perfection, Feed Menagment, 43, 8-11.
 6. Eisenberg D. (1998): The Use of Microtracers® F (Colored Uniformly Sized Iron Particles) in Coding the Presence of Coccidiostats in Poultry feeds: Practical Implications [online], Zootechnica International, 46-50, [dostęp 20.02.2012]. Dostępny w Internecie: http://www.microtracers.com/upload/File/itemmm.html.
 7. Marashdeh Q., Warsito W., Fan L-S., Teixeira F. (2008): Dual imaging modality of granular flow based on ECT sensors, Granular Matter, 10, 75-80.
 8. Matuszek D. (2012): Analiza przebiegu automatycznego procesu dozowania wybranych składników paszy drobiowej w warunkach przemysłowych. Inżynieria Rolnicza, 2(137) T. 2, 165-173.
 9. Matuszek D., Tukiendorf M. (2007): Komputerowa analiza obrazu w ocenie mieszania niejednorodnych układów ziarnistych (system funnel-flow), Inżynieria Rolnicza, 2(90), 183-188.
 10. Obregón L., Realpe A., Velázquez C. (2010): Mixing of granular materials, part II: effect of particle size under periodic shear, Powder Technology, 201, 193-200.
 11. Ottino J., M., Khakhar D., V. (2000): Mixing and segregation of granular materials, Annual Review of Fluid Mechanics, 32, 55-91.
 12. Yang S., C. (2006): Density effect on mixing and segregation processes in a vibrated binary granular mixture, Powder Technology, 164 (2), 65-74.
 13. PN-90/R-64769 Pasze. Pobieranie próbek.
 14. PN-89/R-64798 Pasze. Oznaczanie rozdrobnienia.
 15. Instrukcja Głównego Lekarza Weterynarii Nr G/Wpuf.512lab.1/2005 z dnia 9 listopada 2005 w sprawie oceny homogeniczności mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego.
 16. StatSoft Inc. 2009. Statistica (data analysis software system), version 9,0, www.statsoft.com
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu