BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubczak Ryszard (Akademia Podlaska w Siedlcach), Jakubczak Weronika (Uniwersytet Warszawski)
Title
Kwestie bezpieczeństwa cywilizacji w ramach globalizacji
Matters of Safety of Civilization in Frames of Globalization
Source
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2008, nr 5, s. 59-97, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Keyword
Bezpieczeństwo, Cywilizacja, Globalizacja
Security, Civilization, Globalization
Note
summ.
Abstract
Współczesny kształt globalizacji jest kotyzacją brytyjskiego, XIX-wiecznego sposobu podejścia do tego procesu i stanowi rozwinięcie tamtego podejścia do jej funkcjonowania. Obecnie ton jej nadają globalne korporacje wspierane przez struktury państw wywodzących się z kręgu tradycji imperialnej Wielkiej Brytanii. Przywództwo w tym etapie jej rozwoju wiodą korporacje amerykańskie, chociaż brytyjskie też mają w tym wysoką pozycję. Stąd tak opornie Wielka Brytania angażuje swoją aktywność gospodarczą w ramach Unii Europejskiej, która wyrasta na groźnego konkurenta globalizacji w wydaniu amerykańskim (amerykańsko-brytyjskim).(fragment tekstu)

In our article we undertook the problems of safety in context of challenges which carries the process of progressive globalization of world. We go out with foundation, that this process will be supported by structure of states corporations taking out from circle of imperial tradition of Great Britain at present. American corporations lead in this stage leadership, though British have also high position. That is why Great Brytania engages in frames of the European Union and becames dangerous rival of globalization in American (American - British). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Beaufre, Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, Warszawa 1968.
 2. A. Briggs, D. Snowman, Fins de Siecle: How Centuries End, 1400-2000. New Haven 1996.
 3. A. Zorska, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa 1998.
 4. B. Smart, Postmodernizm, Poznań 1998.
 5. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, wyd. 3, Warszawa 2006.
 6. Class formation, hybridity and ethnification in declining global hegemonie. w: K. Olds, P. Dickin, P. Kelly, L. Kong, H. Yeung (eds) Globalisation and the Asia Pacific. London 1998b.
 7. D. Cohen, Kapitalizm nie potrzebuje społeczeństwa, "Dziennik" 2007. Dod. "Europa - Tygodnik Idei", nr z 25 sierpnia.
 8. D. Harvey, The Condition of Postmodernity, Cambridge 1989.
 9. Encyklopedia białych plam, t. 7, Radom 2003.
 10. European Commission: Annual Economic Report for 1997, "European Economy", (Brussels) 1997, No. 63.
 11. F. Braudel, The Perspective of the World. New York 1984.
 12. F.N. Trager, F.N. Simone, National Security and American Society, [w:] Leksykon politologii, Wrocław 1997.
 13. G. Arrighi, Globalization, state sovereignty, and the 'endless' accumulation of capital. MS 1997.
 14. G. Sorman, Zyski z globalizacji, "Dziennik" 2007. Dod. "Europa - Tygodnik Idei", nr z 28 kwietnia.
 15. G.W. Kołodko, Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość. Globalizacja dobiega końca - rozmowa z Johnem Ralstonem Saulem, "Dziennik" 2006. Dod. "Eu-ropa - Tygodnik Idei", nr 43.
 16. Gwiazda, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Toruń 1998.
 17. http://www.tiger.edu.pl/kolodko/ working/Globalizacja a transformacja_z_wykresami.pdf.
 18. J. Bhagwati, In Defence of Globalization, New York 2004.
 19. J. Friedman, The hybridization of roots and the abhorrence of the bush. [w:] M. Featherstone, S. Lash (eds) Spaces of Culture: City, Nation, World, Londyn 1998a.
 20. J. Klich, Globalizacja, Kraków 2001.
 21. J. Misala, Lokalizacja działalności gospodarczej w warunkach globalizacji (ujęcie teoretyczne), [w:] Globalizacja od A do Z (red. E. Czarny). NBP, Warszawa 2004.
 22. J. Niżnik, Globalizacja gospodarki światowej a integracja europejska, Warszawa 1998.
 23. J.E. Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2004.
 24. J.Ph. Cotis, The distortions of globalization, Pio Manz. International Conference "Life in the Balance", Rimini, 26-29.10.2006, www.oecd.org
 25. John Ralston Saul o neonacjonaliźmie, "Dziennik" 2006, Dod. "Europa - Tygodnik Idei" nr 43.
 26. Liberka, Współczesne procesy globalizacji gospodarki światowej, [w:] Globalizacja: mechanizmy i wyzwania. (red. B. Liberka), Warszawa 2002.
 27. M. Szostak, Globalizacja - uwagi o sporach pojęciowych, przyczynach i skutkach. Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa, marzec 2007.
 28. www.sgh.waw.pl/instytuty/imsg/student/szostak/Globalizacja - Definicje i skutki.doc
 29. A. Makać, Istota procesu globalizacji w gospodarce światowej. Problemy globalne współczesnego świata, Warszawa 2000.
 30. Morska, Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, Warszawa 2006.
 31. P. Bairoch, R. Kozul-Wright, Globalization Myths: Some Historical Reflections on Integration, Industrialization and Growth in the World Economy, UNCTAD/OSP/DP/113, Geneva, March 1996, www.unctad.org
 32. P. Clough, Helmut Kohl portret władzy, Gliwice 1999.
 33. P. Hirst, Global Market and the Possibilities of Governance. Paper presented at the Conference on Globalization and the New Inequality, Utrecht 1996, s. 20-22.
 34. P. Hist, G. Thompson, Globalization in Question, Cambridge 1996.
 35. R. Kagan, Naród kowbojów, "Dziennik" 2006. Dod. "Europa - Tygodnik Idei", nr 44.
 36. S. Sassen, Territory and territoriality in the global economy, MS. 1997.
 37. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2002.
 38. T. Jemioło, Globalizacja szansę i zagrożenia, Warszawa 2000.
 39. The century the earth stood stall. "Economist", Dec. 20 - Jan, 2, 346/1997, s. 73.
 40. UNCTAD: Globalisation and Liberalisation: Effects of International Economic Relations on Poverty, Dokument UNCTAD/ECDC/PA/4/Rev.1/, Geneva 1996. www.unctad.org
 41. Z. Brzeziński, Prognoza dla świata, Zob. http://nauka.trojmiasto.pl/news. phtml?id_news=24790
Cited by
Show
ISSN
1730-0274
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu