BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerny Janusz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Kontrasty aksjologiczne jako przejaw dehumanizacji życia
Axiological Contrasts as a Sign of Dehumanization of Life
Source
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2008, nr 5, s. 27-30, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Keyword
Aksjologia, Filozofia człowieka, Psychologia człowieka, Godność człowieka
Axiology, Human philosophy, Human psychology, Human dignity
Note
summ.
Abstract
Kontrasty aksjologiczne mają wymiar ludzki, należą więc do antropologii filozoficznej. Ponadto, kontrasty aksjologiczne realizują się na wiele sposobów. Zanim omówię je na konkretnych przykładach postaram się określić pojęcia kontrastu aksjologicznego, przez które rozumiem zawłaszczenie, przechwycenie dowolnych wartości w sposób moralnie niewłaściwy, nieuzasadniony (nieetyczny). Kontrast może pojawić się z inicjatywy osoby ludzkiej lub uznania grupy społecznej. Kontrasty aksjologiczne mogą wystąpić w sferze wartości: - materialnych; - moralnych; - etycznych; - psychologicznych. W szkicu tym omówię wszystkie wymienione warianty kontrastów aksjologicznych. Wykażę też, że zjawisko kontrastów aksjologicznych narasta wraz ze wzrostem cywilizacji.(fragment tekstu)

In my publication I have formulated term "axiological contrast" that is understood as a captured and intercepted value in a way that is unauthorized, improper and unethical. A contrast could appear as a result of initiative undertaken by human being or acceptance by social group. Axiological contrasts could come into existence in a various axiological areas i.e. material, moral, ethical and psychological. I will prove that phenomenon of axiological contrast increases as civilization is being developed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. S. Mc Falland, Conflicts with humans work, Rocherster College Arizona State, 2000.
  2. N. Percy, The ancient men, Philadelphia 1987.
  3. F. Fukuyama, The end of history, Nowy York, 2002.
  4. J. Czerny, Zarys pedagogiki aksjologicznej, Katowice 1997.
  5. Über die Werten der Menschenheit, Bonn 1988.
Cited by
Show
ISSN
1730-0274
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu