BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwarciński Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finansowanie dróg lokalnych na przykładzie gminy Kołbaskowo
Funding Local Roads on the Example of Kołbaskowo Commune
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2014, nr 28, s. 143-160, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów Z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej
Keyword
Infrastruktura transportu, Finansowanie robót drogowych, Finansowanie inwestycji transportowych, Finansowanie transportu, Finanse lokalne, Transport samochodowy
Transport infrastructure, Finance road works, Financing transport investments, Transport financing, Local finance, Motor transport
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie głównych źródeł finansowania infrastruktury transportu samochodowego na poziomie lokalnym na przykładzie jednej z gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Analiza porównawcza została przeprowadzona na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach budżetowych dla lat 2010-2014.(fragment tekstu)

The basic transport network, which serves the transport needs of rural residents consists of municipal and county roads. It should be noted, however, that from the point of view of traffic density, despite their dominant share in the structure of roads in Poland, they are not too intensively used. For comparison, national roads, which in Poland are about 5 % of all roads, serve the vast majority of transportation needs. Highlighting the main sources of financing of road transport infrastructure in Poland, it is worth noting the expenses incurred for this purpose by the local (municipalities and counties), provincial governments and state. Expenditures incurred on road transport infrastructure may be of a current character linked with the maintenance of transport infrastructure and property (investment) associated with the modernization and construction of new road sections . Financing infrastructure of local roads (by the local governments and the counties) is commonly associated with its modernization. The development of municipal and county road network is also implemented by the provincial governments with the support of the Regional Operational Programmes and their own resources. Another source of financing the development of local roads in Poland is the state. An example can be the implemented, since 2008, the National Program of reconstruction of local roads. The essence of the program is the improvement of safety on local roads and a better connection to the national and provincial roads. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Infrastruktura - uwarunkowania rozwoju, red. M. Gwiazdowicz, M. Krzak, "Studia BAS" 2012, nr 4.
 2. Kwarciński T., Dziuba R., Źródła finansowania infrastruktury transportu drogowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 423, "Problemy Transportu i Logistyki" nr 3, Wyd. Naukowe US, Szczecin 2007.
 3. Materiały Ministerstwa Finansów http://wartowiedziec.org/attachments/article/9519/ Finansowanie%20dr%C3%B3g%20powiatowych%20przed%20i%20po%20 roku%202004.pdf (dostęp 1.08.2014).
 4. Materiały wewnętrzne województwa zachodniopomorskiego. http://www.rpo.wzp.pl/ rpo/informacje_dla_wnioskodawcow/p-r-m-a-23426/lista_projektow_dofinansowanych.htm (dostęp 1.08.2014).
 5. Organizacja sieci dróg powiatowych i gminnych z uwzględnieniem efektów realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych NIK, Warszawa 2014, http:// www.nik.gov.pl/plik/id,6370,vp,8135.pdf (dostęp 1.08.2014).
 6. Projekt budżetu gminy Kołbaskowo na 2014 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. 1999, nr 43, poz. 430.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2011 r. (część opisowa).
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. (część opisowa).
 10. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2012 r. (część opisowa).
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2013 r. (część opisowa).
 12. Transport - wyniki działalności 2012, GUS, Warszawa 2013.
 13. Uchwała nr 174/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/9338,Trwa-nabor-na-schetynowki.html?search=19515269 (dostęp 1.08.2014).
 14. Uchwała Rady Ministrów z dnia 28 października 2008 r. nr 223/2008 w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/ uchwala_rady_ministrow_nr_233_2008_z_28_pazdziernika_2008_r.pdf (dostęp 1.08.2014).
 15. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348.
 16. Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 260 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu