BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Owłaszczenko Aleksander (Bałtycka Akademia Międzynarodowa, Łotwa), Zieliński Jacek (Akademia Podlaska w Siedlcach)
Title
Nowa europejska polityka morska : zarządzanie i interesy Polski
New European Sea Politics : Management and Polish Interests
Source
Doctrina. Studia społeczno-polityczne, 2008, nr 5, s. 149-162, przypisy
Doctrina. Social and Political Journal
Keyword
Gospodarka morska, Polityka morska, Bariery rozwojowe
Maritime economy, Maritime policy, Development barriers
Note
summ.
Abstract
Rocznie przez europejskie porty morskie przewija się około 3,5 mld ton ładunku i 350 mln pasażerów; 350 tys. ludzi zatrudnionych jest w portach i usługach. W tym kontekście warto zastanowić się nad pozycją Polski w europejskiej gospodarce morskiej, jej potencjałem i barierami rozwojowymi.(fragment tekstu)

The paper notes that marine-based industries and services generate between 3 and 5 per cent of Europe's gross domestic product and marine regions account for more that 40 per cent of GDP. Europe is a major world player in shipping, fisheries, off-shore exploration, underwater technology, marine research, environmental protection and many other areas intimately linked to maritime affairs. More than two-third of the EU's borders are coastal. This makes Europe an influential actor in international fora. It also makes it all the more important for Europe to ensure that international decisions on maritime issues are of the highest quality. How can the EU help to stimulate greater coherence, cost efficiency and coordination of the government activities on EU waters? The European Commission published its Green Paper on 7 June 2006. The Green Paper, "Towards a future Maritime Policy for the Union: A European vision for the Oceans and Sea", seeks to stimulate debate on the future direction of EU policy on a number of maritime issues and to encourage greater co-ordination between the various aspects of European legislation that impinge on maritime sectors. The new integrated maritime policy will truly encompass all aspects of the oceans and the seas in a holistic, integrated approach. The integrated approach is not only innovative, it is also strongly endorsed by all stakeholders who participated in the wide debate throughout Europe, during the consultation process following the launching of the Green Paper on a Future Maritime Policy for the Union. The integrated maritime policy with its overarching strategy provides an analytical framework and a selection of objectives to allow us to define the actions needed to attain both these objectives and the overall goals of the new policy. An integrated approach to maritime policy should develop policies and legislative proposals that are coherent and mutually compatible. One of its tools should be a list of existing obstacles or inconsistencies, in order to allow the streamlining and improvement of a coherent regulatory framework. An integrated maritime policy requires a governance framework that applies the integrated approach at every level, as well as horizontal and cross-cutting policy tools.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. "Green paper". Towards a future Maritime Policy for the Union: A European Vision for the Oceans and Seas, www. ec.europa.eu/maritimeaffairs.
 2. A. Błaś, J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Kolonia 2003.
 3. A. Estella, The EU Principle of Subsydiarity and its Critique, tamże 2002.
 4. A. Ovlashchenko, Terrorism on the Sea and International Security. The prognostic trends to Development, "The Baltic Journal of Law 2007, nr 10.
 5. An Integrated Maritime Policy for the European Union, "The Blue Book", Brussels, 10.X.2007, www.ec.europa.eu/maritimeaffairs
 6. Conclusions from the Scientific Conference on Common European Maritime Policy, www.ec.europa.eu/maritimeaffaires
 7. Contribution by the Polish Society of Naval Architects and Marine Engineers (KORAB), www.ec.europa.eu.maritimeaffairs.
 8. Dz.U. 1963, nr 33, poz. 187.
 9. Dz.U. 1976, nr 35, poz. 207.
 10. Dz.U. 1987, nr 17, poz. 101.
 11. Dz.U. 1984, nr 61, poz. 318.
 12. Dz.U. 1995, nr 19, poz. 88.
 13. Dz.U., 2000, nr 28, poz. 346.
 14. EU Maritime Policy: Facts and Figures - Poland, www.ec.europa.eu.maritimeaffairs
 15. J. Bache, S. George, Politics in the European Union, Oxford 2006, s. 353.
 16. J. Bergholcs, Baltija. Sociālā un ekonomiskā attīsība, jūrniecība un starptautiskās privātās jūras tiesības, Ryga 2001.
 17. J. Borg, komisarz unijny ds. rybołówstwa i gospodarki morskiej na konferencji prasowej 10 X 2007 r. zorganizowanej w związku z przyjęciem "Zintegrowanej Polityki Morskiej dla Unii Europejskiej", www.eurekalert.org.
 18. J. Justyński, Podstawy prawne polityk gospodarczych w Unii Europejskiej, Toruń 2001.
 19. J. Zieliński, Referendum w Norwegii, [w:] E. Zieliński, I. Bokszczanin, J. Zieliński, Referendum w państwach Europy, Warszawa 2003, s. 187-211.
 20. J. Zieliński, Woprosy sogłasowanija polskogo ekologiczeskogo zakonodatielstwa s normami Ewropiejskogo Soobszczestwa [w:] XXI wiek: probliemy prawowogo riegulirowanija morskoj, ekołogiczeskoj i kommierczeskoj diejatielnosti. Sbornik tiezisow, Ryga - Jurmala - Wientspils 2001.
 21. L. Łukaszuk, Integracja europejska - stan i perspektywa (aspekty prawne), "Przegląd Europejski" 2002, nr 1.
 22. Poland's Position on the Future EU Maritime Policy, http://ec.europa.eu/maritimeaffairs
 23. Position of the Government of the Republic of Poland with regard to the document: Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions: Towards a future Miaritime Policy for the Union: A European Vision for the Oceans nad Seas (Warsaw 30 IV 2007; http://ec.europa.eu/maritimeaffairs
 24. www.bsap.pl
 25. www.helion.fi
Cited by
Show
ISSN
1730-0274
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu