BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowska Urszula (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Żabiński Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Mudryk Krzysztof (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Odporność na wyleganie wybranych odmian orkiszu pszennego Triticum aestivum ssp. spelta L.
Lodging resistance of the selected varieties of spelt Triticum aestivum ssp. spelta L.
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 269-278, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Zboża, Badania właściwości fizycznych, Rolnictwo
Corn, Physical properties research, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Prowadzono mikropoletkowe doświadczenie polowe z wykorzystaniem czterech odmian ozimego orkiszu pszennego: Franckenkorn, Oberkulmer Rotkorn, Schwabenkorn oraz Ostro. Celem badań było poszukiwanie zależności między wyleganiem roślin określonym w warunkach polowych z właściwościami mechanicznymi źdźbeł, na tle czynników środowiskowych i agrotechnicznych. Lekkie pochylenie obserwowano jedynie dla odmiany Schwabenkorn. Dla badanych odmian wyznaczono moduł sprężystości przy zginaniu w poszczególnych międzywęźlach, mierząc średnicę źdźbła i grubość jego ścianki. Pochylona odmiana Schwabenkorn charakteryzowała się najwyższymi wartościami współczynnika sprężystości dla wszystkich badanych międzywęźli, mając jednocześnie źdźbła o małych średnicach i cienkich ściankach. Obserwowano ścisłą zależność wartości współczynników sprężystości od średnic zewnętrznych źdźbeł poszczególnych międzywęźli badanych odmian orkiszu pszennego.(abstrakt oryginalny)

Microfield experiments with the use of four varieties of winter spelt were carried out: Franckenkorn, Oberkulmer Rotkorn, Schwabenkorn and Ostro. The objective of the research was to search for relations between lodging of plants determined in field conditions and mechanical properties of blades compared to environmental and agrotechnical factors. Slight inclination was reported only for Schwabenkorn variety. Coefficient of elasticity at bending in particular internodes was determined, measuring diameter of blades and the thickness of its wall. The inclined variety Schwabenkorn was characterised with the highest values of the coefficient of elasticity for all researched internodes having at the same time blades of low diameters and thin walls. Close relation of elasticity coefficients values to outer diameters of blades of particular internodes of the researched varieties of spelt was observed.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ceglińska A., Gromulska W. (2008): Różnorodność produktów z orkiszu. Przegląd Zbożowo Młynarski, 5, 30-31.
 2. Doliński R., Miazga D. Kowalczyk K. (1992): Ocena wybranych cech fizycznych źdźbła mieszańców międzygatunkowych Triticum aestivum x Triticum durum Desf., form wyjściowych oraz odmian Henika i Sigma. Biuletyn IHiAR, 181-182.
 3. Gąsiorowski H. (2004): Pszenica orkisz-zboże ekologiczne. Przegląd Zbożowo Młynarski, 5, 13-14.
 4. Horabik J. (2011): Ekspertyza. Stan badań z zakresu właściwości fizycznych surowców roślinnych w aspekcie ich przetwarzania. (on-line), Instytut Agrofizyki PAN, [dostęp 07.03.2012] , Dostępny w Internecie http://www.agengpol.pl/LinkClick.aspx?fileticket =dxIFwP32XDY%3D&tabid=144)
 5. Jagodziński J. (2005): Zmienność wybranych cech morfologicznych i mechanicznych źdźbła linii wsobnych żyta. Biuletyn IHAR, 235-249.
 6. Jeżowski S. (1996): Analiza genetyczna cech determinujących odporność na wyleganie jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.). Instytut Genetyki Roślin PAN. Seria Rozprawy i Monografie, 4, 61.
 7. Kanafojski C. (1980): Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych. Tom 2. Cz. I. PWRiL, Warszawa, ISBN 83-09-00327-7.
 8. Lisowski A. (red.). (2010): Technologie zbioru roślin energetycznych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ISBN 978-83-7583-222-8.
 9. O'Dogherty M.J., Huber A.J., Dyson J., Marshal C.J. (1995): A study of the physical and mechanical properties of wheat straw. Journal of Agricultural Engineering Research, 62 (2), 133-142.
 10. Rybiński W., Szot B. (2009): Związki między agrofizyką a genetyką i hodowlą roślin zbożowych oraz strączkowych. Acta Agrophysica (Rozprawy i monografie), 174, 5-7.
 11. Sadowska U., Żabiński A., Mudryk K., Pużyńska K. (2010): Niektóre właściwości mechaniczne źdźbeł oraz kłosów orkiszu pszennego. Inżynieria Rolnicza, 4(122), 189-197.
 12. Skubisz G. (2001): Development of studies on the mechanical properties of winter rape stems. International Agrophysics, 15, 197-200.
 13. Szpryngiel M., Siwiło R., Szymański W., Zając M. (1998): Technologia i technika zbioru mieszanek zbożowo-strączkowych. Instrukcja wdrożeniowa AR, Lublin,12-15.
 14. Tyburski J., Babalski M. (2006): Uprawa pszenicy orkisz. Poradnik dla rolników CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu, 25.
 15. Zastempowski M., Bochat A. (2009): Physicomechanical testing of triticale stalks properties for simulation research of cutting process by means of scissors-fingers cutting tools. Journal of Researchand Applicationin Agriculture Engineering, Vol. 54(1), 79-82.
 16. PN-D-04117: (1963). Fizyczne i mechaniczne własności drewna. Oznaczanie współczynnika sprężystości przy zginaniu statycznym.
 17. PN-D-04123: (1975). Drewno. Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu statycznym w strefie czystego zginania.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu