BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Promiński Paweł (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Mueller Wojciech (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Pijanowski Daniel (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Magistrala 1-Wire jako rdzeń aparatury pomiarowej badań nad przepływem ciepła i masy w bioreaktorze
1-Wire bus as the core of the measuring apparatus studies of heat and mass flow in the bioreactor
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 251-258, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Pomiary, Maszyny i urządzenia, Rolnictwo
Measurement, Machinery and equipment, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kompostowanie jest wysoce złożonym procesem, na który wpływ ma szereg czynników, dlatego badanie jego przebiegu wymaga stworzenia wysoce specjalistycznych stanowisk pomiarowych. Jedną z istotnych wielkości, jakie w sposób znaczący wpływają na przebieg procesu kompostowania jest temperatura, która charakteryzuje się zarówno zmiennością czasową i przestrzenną. Wyposażenie bioreaktorów w dużą liczbę czujników pomiarów temperatury komplikuje do tego stopnia proces pozyskiwania danych, iż koniecznością staje się jego automatyzacja. Autorzy przeanalizowali dostępne rozwiązania i podjęli decyzję o wykorzystaniu magistrali 1-Wire, jako szkieletu aparatury pomiarowej, umożliwiającej podjęcie szerszych i dokładniejszych badań dotyczących problematyki przepływu ciepła i masy oraz weryfikacji stopnia dojrzałości kompostu na podstawie ilości wytworzonego ciepła.(abstrakt oryginalny)

Composting is a highly complex process, which is affected by numerous factors, therefore, study on its course requires highly specialized measuring apparatus. One of the factors which significantly affects the composting process is temperature, which is characterized by both temporal and spatial variability. Equipment of bioreactors with a large number of temperature measurement sensors complicates the process of data acquisition to such extend that its automation is necessary. The authors analysed available solutions and decided to use 1- Wire bus as a frame of the measuring apparatus that allows to undertake research on problems of heat and mass flow and to verify the degree of maturity of compost based on the amount of heat produced.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogusz J. (2004): Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych. Wydawnictwo BTC, Warszawa, ISBN 83-921073-0-6.
 2. Jędrczak A. (2007): Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ISBN 978-83-01-15166-9.
 3. San Jose, Linke B. (2009): [dostęp 24-10-2011], Dostępny w Internecie: http://www.maximic.com/app-notes/index.mvp/id/74
 4. Mendrala D., Potasiński P., Szeliga M., Widera D. (2009): Serwer SQL 2008. Administracja i programowanie. Helion, Gliwice, ISBN 978-83-246-2033-3.
 5. Olszewski T., Dach J., Jędruś A. (2005): Modelowanie procesu kompostowania nawozów naturalnych w aspekcie generowania ciepła. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 50, 2, 40-42.
 6. Promiński P., Mueller W., Dach J., Kujawa S. (2011): System informatyczny wspomagający gromadzenie i analizę danych pozyskiwanych w procesie kompostowania. Inżynieria Rolnicza, 6(131), 165-171.
 7. MicroLAN - In The Long Run (on-line), Dallas, Dallas Semiconductor, 1995, [dostęp 31.08.2012], Dostępny w Internecie: http://files.tomek.cedro.info/electronics/pdf/dallas /ibuttons/chips/app108.pdf
 8. DS2409 MicroLAN Coupler (on-line), Dallas, Dallas Semiconductor, 2001, [dostęp 31.08.2012], Dostępny w Internecie: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/ DS2409.pdf
 9. Reading and Writing 1-Wire® Devices Through Serial Interfaces (on-line). 1-Wire Tutorial Presentation (on-line).
 10. San Jose, MAXIM Integrated, 2001, [dostęp 24.10.2011], Dostępny w Internecie: http://www.maximic.com/products/1-wire/flash/overview/index.cfm
 11. DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer (on-line).
 12. San Jose, MAXIM Integrated, 2011, [dostęp 31-08-2012], Dostępny w Internecie: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu