BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zioło Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Tundys Blanka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Niskoemisyjny transport miejski jako determinanta zrównoważonego rozwoju miast w kontekście założeń Strategii Europa 2010. Perspektywa organizacyjna i finansowa
Low-Emission Urban Transport as a Determinant of Sustainable Urban Development in the Context of the Objectives of the Europe 2020 Strategy. Organizational and Financial Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2014, nr 28, s. 263-282, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Infrastruktura transportu dla rozwoju regionów Z perspektywy dziesięciolecia członkostwa w Unii Europejskiej
Keyword
Transport miejski, Rozwój zrównoważony, Strategia Europa 2020
City transport, Sustainable development, Europe 2020 Strategy
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest usystematyzowanie stanu wiedzy w zakresie transportu niskoemisyjnego w miastach oraz w sferze źródeł jego finansowania z uwzględnieniem przesłanek realizacyjnych koncepcji zrównoważonego rozwoju.(fragment tekstu)

Urban transport is one of the key investment priorities which are included in funding in the EU financial perspective 2014-2020. From the point of view of transportation, cities need remain important activities planned for funding under Priority 4.5. OPIE defined as "Promoting low-carbon strategies for all types of areas, particularly in urban areas, the promotion of sustainable urban transport and to take appropriate measures for adaptation and mitigation". Like specific initiatives will require the implementation of investment projects on both rolling stock and transport infrastructure (including complementary). The special role in the context of the planned activities under Priority 4.5. is assigned to local government units (LGUs) as a specific group of beneficiaries covered by financial support. Local government entities are in fact responsible for the creation of sustainable development at local and regional level, which is reflected in the planned activities for the local government involving, among others, plans to develop a low carbon economy. At the same time undertaken and financed by local transportation investments help to limit the size of the automotive traffic, increase its liquidity and reduce the negative impact on the environment. This article aims to systematize the knowledge in the field of low-carbon transport in the cities and in the sphere of its funding sources including the execution grounds the concept of sustainable development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biała Księga Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
 2. Energy, transport and environment indicators, edition 2013, EUROSTAT, EU 2013.
 3. EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela, marzec 2010, COM (2010) 2020.
 4. Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, ELIPSA, Warszawa 2003.
 5. Gorący J., Zrównoważony rozwój - szansą dla Polski?, w: Zrównoważony rozwój. Debiut Naukowy 2012, red. T. Jemczura, H.T. Kretek, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, Racibórz 2013.
 6. Grosse T.G., Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 7. Kowalewski A.T., Rozwój zrównoważony w procesach urbanizacji, "Nauka" 2005, nr 1.
 8. Krajowy Program Reform na rzecz Realizacji Strategii "Europa 2020". Aktualizacja 2014/2015.
 9. Mały Rocznik Statystyczny 2012, GUS, Warszawa 2013.
 10. Miasta przyszłości - Wyzwania, wizje, perspektywy, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/ pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final_pl.pdf (dostęp 30.06.2014).
 11. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2013, nr 0, poz. 595.
 12. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa, Dz.U. 2013, nr 0, poz. 596.
 13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym, Dz.U. 2013, nr 0, poz. 594.
 14. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego testu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. 2009, nr 84, poz. 712.
 15. Pawłowski L., Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju, "Rocznik Ochrony Środowiska" 2011, t. 13.
 16. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM (2011) 144.
 17. Projekt Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 8 stycznia 2014, Warszawa 2014.
 18. Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Wolters Kluwers business, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu