BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtanowicz Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Percepcja materiału ilustracyjnego z geografii i przyrody : rozbiór na czynniki pierwsze
The Perception of the Illustrations of Geography and Nature : in-Depth Analysis of the Issue
Source
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2014, t. 6, s. 242-260, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Issue title
Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym
Keyword
Program nauczania, Geografia, Percepcja
Curriculum, Geography, Perception
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obrazy posiadają szerokie zastosowanie w edukacji. Ma to swoje uzasadnienie zarówno psychologiczne, jak i dydaktyczne. W toku nauczania-uczenia się spostrzeganie wzrokowe z reguły jest procesem zamierzonym, planowanym, podjętym w określonym celu. Prowadzi do kształtowania umiejętności obserwacji, a ta jest jedną z podstawowych metod badania oraz zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych. Postępy, jakie uczeń czyni w toku rozwoju procesów percepcji, prowadzą do kształtowania w umyśle coraz pełniejszego obrazu rzeczywistości. Autor dokonał oceny środków obrazowych wykorzystywanych w procesie nauczania-uczenia się geografii i przyrody.(abstrakt oryginalny)

Images are widely used in education. This is justified by both psychology and didactics. In the course of teaching-learning visual perception is usually a process intended, planned and undertaken for a specific purpose, leading to the development of observation skills. This is one of the basic methods for testing and understanding of natural phenomena and processes. Progress that a pupil makes in the course of the development of perceptual processes leads to the formation in the mind of a fuller picture of reality. The author tries to make the assessment of images used in the teaching-learning of geography and Natural Science.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustyniak, M. (1997). Dynamiczne oblicze Ziemi w polskich podręcznikach geografii. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 2. Berezowski, E. (1948). Stosowanie obrazu i opisu przy nauczaniu geografii w szkole podstawowej. Geografia w Szkole, 1(4), 32-36.
 3. Chałubińska, A. (1954). Wykład metodyki geografii w zakładzie kształcenia nauczycieli. Geografia w Szkole, 7(4), 187-191.
 4. Czekańska, M. (1964). Zarys metodyki geografii. Warszawa: PZWS.
 5. Flis, J. (1982). Pojęcia i ich kształtowanie w toku nauczania geografii w szkole ogólnokształcącej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 6. Grzegorczyk, A. (red.) (1996). Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga. Tom 4. Kultura i Sztuka. Poznań: Wyd. Kurpisz s.c.
 7. Hrabyk, P., Sawicki, L. (1921). Metodyka Geografji dla szkoły powszechnej oparta na podręcznikach L. Sawickiego. Stopień I-III. Kraków.
 8. Kruszewski, K. (1995). Nauczanie i uczenie się faktów, pojęć, zasad. W: K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa: PWN, 104-120.
 9. Kupisiewicz, Cz. (1995). Podstawy dydaktyki ogólnej. Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza "BGW".
 10. Leszkowicz, M. (2011). Odczytywanie struktury infografiki. W: M. Kluza (red.), Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu. Lublin: Portal WiE, 303-311.
 11. Licińska, D. (2001). O źródłach wiedzy geograficznej i ich wykorzystaniu. Geografia w gimnazjum. Zeszyt 1. Toruń: SOP.
 12. Lindsay, P.H., Norman, D.A. (1984). Procesy przetwarzania informacji u człowieka: wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN.
 13. Łapińska, R., Żebrowska, M. (1975). Wiek dorastania. W: M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN, 664-794.
 14. Maruszewski, T. (2002). Psychologia poznania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 15. Michalczyk, J. (1990). Gustaw Wuttke jako dydaktyk. Lublin: Wyd. UMCS.
 16. Neytchev, P. (2001). Mapa a nowoczesne środki przekazu informacji. W: K. Furmańczyk (red.), Mapa w systemach komputerowych. Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych. T. 23. Szczecin: Książnica Pomorska, 39-48.
 17. Nowak, M. (1999). Modelowy podręcznik szkolny do nauczania geografii regionalnej świata. W: Nauki geograficzne a edukacja społeczna. Tom 2. Problemy nauczania geografii. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 113-117.
 18. Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 19. Pietras, M. (2003). Czy nauczanie geografii w szkołach ponadgimnazjalnych pomaga przejść z dzieciństwa w dorosłość? W: A. Hibszer (red.), XI Forum Dyskusyjne. Nauczanie geografii w szkole ponadgimnazjalnej. Sosnowiec: PTG Odział Katowicki, 13-20.
 20. Przetacznik-Gierowska, M., Ziemowit, W. (1998). Psychologia wychowawcza, tom 1. Warszawa: PWN.
 21. Przetacznikowa, M. (1971). Rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży w średnim wieku szkolnym. Warszawa: Biblioteka Wiedzy Pedagogicznej.
 22. Przetacznikowa, M., Makiełło-Jarża, G. (1977). Psychologia rozwojowa. Warszawa: WSiP.
 23. Pulinowa, M., Jajeśnica, J. (1985). Sposób analizy ilustracji tabel w szkolnych podręcznikach geografii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 761, 37-63.
 24. Rodzoś, J. (2002). Koncepcja szkolnej geografii regionalnej w dorobku twórczym Michała Janiszewskiego. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 25. Romer, E. (1967). O nauczaniu geografii. Geografia w Szkole, 20(3), 97-108.
 26. Searl, J.R. (1995). Intencjonalność percepcji. W: B. Chwedeńczuk (red.), Fragmenty filozofii analitycznej. Tom III. Filozofia percepcji. Warszawa: Wydawnictwo Spacja, 223-263.
 27. Skrzypczak, J. (red.) (1997). Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga. Tom 6. Technika. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz s.c.
 28. Sternberg, R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: WSiP S.A.
 29. Strzałka, J. (red.) (1996). Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga. Tom 3. Życie. Poznań: Wyd. Kurpisz s.c.
 30. Szczęsna, J., Wojtanowicz, P. (2004). Rola środków obrazowych w procesie percepcji treści geograficznych. Annales UMCS, sec. B, vol. LIX, 283-296.
 31. Wadsworth, B.J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa: WSiP S.A.
 32. Wilczyńska-Wołoszyn, M.M. (1990). Ilustracje i ich wykorzystanie w nauczaniu. W: A. Dylikowa (red.), Dydaktyka geografii w szkole podstawowej. Warszawa: WSiP, 113-128.
 33. Wojtanowicz, P. (2005). Ocena środków obrazowych względem możliwości percepcyjnych ucznia na przykładzie wybranych ilustracji. Praca doktorska (maszynopis). Lublin: UMCS.
 34. Wolska, A. (2000). Spostrzeganie. W: A. Wolska (red.), Mózgowa organizacja czynności psychicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 67-77.
 35. Wołoszynowa, L. (1965). Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży. W: B. Suchodolski (red.), Zarys pedagogiki. Tom I. Warszawa: PWN, 408-554.
 36. Wołoszynowa, L. (1975). Młodszy wiek szkolny. W: M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN, 522-663.
Cited by
Show
ISSN
2449-9056
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu