BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomczyk Wiesław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Metoda modelowania zestawu obsług technicznych maszyn i urządzeń rolniczych
Modelling method of the maintenance service set of agricultural machines and devices
Source
Inżynieria Rolnicza, 2012, R. 16, nr 2 (137), s. 319-325, tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Keyword
Maszyny i urządzenia, Przemysł maszyn rolniczych, Eksploatacja
Machinery and equipment, Agricultural machinery industry, Exploitation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie złożoności problemu związanego z zaprojektowaniem technicznie i ekonomicznie uzasadnionych procedur dotyczących właściwego doboru optymalnego zestawu obsług technicznych maszyn i urządzeń rolniczych w procesie ich eksploatacji. Artykuł zawiera ogólne zasady projektowania procedur obsługowych i ustalania okresów międzyobsługowych maszyn i urządzeń rolniczych. Przedstawiono schemat obsług technicznych maszyn i urządzeń rolniczych funkcjonujący w systemie ich eksploatacji. Scharakteryzowano informacje niezbędne do sterowania strategią obsług technicznych, w tym informacje o uszkodzeniach maszyn oraz sposobie określenia skuteczności w doborze rodzajów i zakresów obsług technicznych. W artykule podjęto się próby oceny rzeczywistej skuteczności stosowania obsług technicznych "K" oraz tzw. współczynnika napraw "Kn" charakteryzującego czasu obsługi technicznej w całkowitym czasie eksploatacji maszyn i urządzeń.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this work is to present the complexity of the issue related to technical and economic design of justified procedures concerning proper selection of the maintenance service set of agricultural machines and devices in the process of their exploitation. The article covers the main principles of designing service procedures and determining inter-service periods of agricultural machines and devices. The scheme of maintenance service of agricultural machines and devices, which functions within the system of their exploitation was presented. Information indispensable for controlling the maintenance service strategy including information on damages to machines and the method of determining efficiency in the selection of kinds and scopes of maintenance service was described. The article attempts to evaluate real efficiency of using "K" maintenance service and the so-called coefficient of repairs "Kn" which characterizes the time of maintenance service in the total time of exploitation of machines and devices.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Firkowicz S. Karpiński J. (1981): Zasady profilaktyki obiektów technicznych, WNT, Warszawa, ISBN 83-01-00471-1.
 2. Jusupov P.M. (1993): Elementy teorii nadieżnostii i kontrolija techniczeskich sistem. Kolos, Leningrad, 25-30.
 3. Leszek W. (1981): Metodologiczne podstawy badań trybologicznych, PWN, Poznań, ISBN 8301033037.
 4. Mazurkiewicz W., Trzos M. (1999): Projektowanie eksperymentalnych systemów badawczych w budowie i eksploatacji maszyn. Instytut Technologii Eksploatacji Radom, ISBN 83-7204-093-1.
 5. Osipenko W. (1989): Proizwodstwo i remont masin w rozwiwajuscihsja stranach, Masinostroenie, Kiew, 18-21.
 6. Potocki G. (1992): Metoda zapewnienia wymaganej lub optymalnej pod względem kosztów skuteczności procedur obsługowych, IWL, Warszawa, ISBN 83-81041-21-1.
 7. Powierża L. (1997): Zarys inżynierii systemów bioagrotechnicznych, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom - Płock, ISBN 83-87039-32-2.
 8. Rzeźnik Cz. (2002): Podstawy obsługi technicznej maszyn rolniczych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań, ISBN 83-7160-265-0.
 9. Tomczyk W. (2004): Problemy decyzyjne w procesie eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, Journal of Research and Applications In Agricultural Engineering, Nr 1, ISBN 1642-686X.
 10. Tomczyk W. (2007): Modelowanie procesu odnowy maszyn rolniczych w warunkach zmian otoczenia, Zarys inżynierii systemów BIOAGRO-TECHNICZNYCH, Instytut Technologii Eksploatacji, ISBN 978-83-926246-0-8.
 11. Tomczyk W. (2009): Obsługi techniczne w procesie odnowy i utrzymania maszyn i urządzeń rolniczych, Inżynieria Rolnicza, 6(115), 301-307.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu